MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulaminu Akcji „Drzewko za surowce wtórne”

red.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.Organizatorem Akcji jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115.
2.Akcja organizowana jest lokalnie przez Oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok.
3.Akcja odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2024 roku (sobota) w następującej lokalizacji: Atrium Biała, ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok, w godzinach 10.00-15.00 lub do wyczerpania zapasów, o których mowa w pkt IV, pkt.3.
4.Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów oraz podjęcie wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawą o odpadach będzie firma MPO Sp. z o.o., będąca posiadaczem odpadów.
5.Organizator nie ma żadnych obowiązków posiadacza odpadów ani innych, o których mowa w ustawie, (pkt 4).

II. CEL AKCJI
1.Podczas akcji zbierane będą następujące odpady: makulatura, butelki PET, nakrętki plastikowe, puszki aluminiowe.
2.Celem Akcji jest zebranie surowców wtórnych w zamian za sadzonki roślin i przekazanie ich podmiotom uprawnionym do ich przetworzenia, transportu, itp. a ponadto umocnienie świadomości ekologicznej i jej promocja.
3.Organizator zastosuje wszelkie środki niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia Akcji.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
1.Akcja skierowana jest do pełnoletnich osób, które w dniu zbiórki będą przebywać w Atrium Biała i zgłoszą się z surowcami wtórnymi (wymienionymi w pkt. II, podp. 1) do miejsca, w których będzie odbywała się Akcja.
2.W akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.W akcji nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.W akcji nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów,
którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z akcją ani członkowie ich rodzin.
Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 3.
5.Biorąc udział w akcji uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w postaci redakcyjnej fotorelacji oraz wideo relacji umieszczanej na łamach Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego, serwisów wspolczesna.pl, poranny.pl, bialystok.naszemiasto.pl oraz na fanpage’ach Gazety Współczesnej, Kuriera Porannego, Białystok Naszemiasto.pl.
6.Uczestnicy akcji zobowiązani są do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów organizatora oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

IV. RODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓW
1.Podczas akcji wymienionych w punkcie I, pp. 3, zbierane będą makulatura, butelki PET, nakrętki plastikowe, puszki aluminiowe oraz czysta folia rolnicza.
2.Za przekazanie:
•5 kg makulatury – 1 uczestnikowi akcji przysługuje jedna sadzonka
•20 butelek PET - 1 uczestnikowi akcji przysługuje jedna sadzonka
•20 puszek aluminiowych - 1 uczestnikowi akcji przysługuje jedna sadzonka
•0,3 kg plastikowych nakrętek po napojach - 1 uczestnikowi akcji przysługują jedna sadzonka.
3.Liczba sadzonek roślin jest ograniczona i wynosi 1500 sztuk.
4.Maksymalna liczba sadzonek przysługująca jednej osobie, a wynikająca ze spełnienia warunków zawartych w punkcie. IV pp. 2, wynosi 10 szt.
5.W przypadku gdy Organizator wyda wszystkie sadzonki będzie można oddać odpady, ale bez prawa żądania sadzonki.
6.Nie ma możliwości zamiany sadzonki na inny upominek ani wymiany na ekwiwalent pieniężny.
7.Biorąc udział w akcji uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Akcji określone
w Regulaminie.
8.Regulamin dostępny jest na stronie poranny.pl
9.Organizator oświadcza, że wartość 1 sadzonki nie przekracza kwoty wolnej pod podatku i wynosie nie więcej jak 10zł/szt.

VI. ORGANIZACJA PRZESTRZENI
1.Stanowisko oddawania odpadów: Uczestnik podchodzi do stanowiska, oddaje obsłudze przyniesione surowce wtórne, które zostają zważone (w przypadku makulatury i nakrętek) lub policzone (w przypadku butelek i puszek). Obsługa zapisuje ilość oddanych odpadów i kieruje uczestnika do stanowiska odbioru roślin.
2.Stanowisko odbioru roślin: Uczestnik podchodzi do stanowiska i otrzymuje sadzonki zgodnie z ilością oddanych odpadów. Uczestnicy proszeni są o zastosowanie się do informacji i poleceń pracowników i obsługi.

VII. REKLAMACJE
1.Reklamacje związane z akcją mogą być kierowane do Organizatora na adres
Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, z dopiskiem akcja „Drzewko za surowce wtórne - Białystok”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni roboczych od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi akcji przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

VIII OCHRONA DANYCH
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączniku do niniejszego Regulaminu.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowanego przez spółkę Polska Press sp. z o.o. wydarzenia w postaci „Drzewko za surowce wtórne” (dalej: “Wydarzenie)
Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”) będąca organizatorem wydarzenia pod nazwą „Drzewko za surowce wtórne” (dalej jako: „Wydarzenie”)

2.Inspektor Ochrony Danych
W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: [email protected] lub listownie - na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, gdy uczestniczycie w Wydarzeniu lub składacie reklamację związaną z Wydarzeniem.

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w ust. 5 poniżej. W przypadku złożenia przez Państwa skargi czy reklamacji, możecie nam Państwo przekazać dane takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres e-mail. Jeśli z przebiegu Wydarzenia sporządzana jest relacja fotograficzna lub wideo, to Administrator może przetwarzać wizerunek uczestnika Wydarzenia.

5.Cele i postawy przetwarzania danych osobowych
W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń). Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie z naszej strony informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas bądź naszych partnerów oraz przetwarzania danych osobowych w tym celu, to dane osobowe będą również przez nas przetwarzane w ramach prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji wybranego przez osobę udzielającą zgody; podstawą prawną prowadzenia działań marketingowych przez Administratora jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażona zgoda).
W przypadku, gdy Administrator będzie utrwalał przebieg Wydarzenia, a także wykorzystywał wizerunki osób, których dane dotyczą jako części całości Wydarzenia, w celach związanych z dokumentacją organizowanego przedsięwzięcia, jak również reklamowych i promocyjnych, w tym w celach związanych z promowaniem następnych edycji Wydarzenia, to Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dokumentacja organizowanego Wydarzenia oraz promocja działalności Administratora. Dodatkowo, Administrator informuje, że w przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Wydarzenia (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych (drukowanych), jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), to Administrator będzie przetwarzał materiał wideo oraz/lub zdjęcia mogące zawierać wizerunki uczestników Wydarzenia jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

6.Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Państwu realizację uprawnień, które Państwu przysługują (np. w zakresie otrzymania odpowiedzi na złożoną reklamację).

7.Odbiorcy danych osobowych
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla prowadzenia naszej działalności, umożliwienia wykonania nam naszego zobowiązania lub realizacji nałożonego na nas obowiązku, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
·podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczna, informatyczną i administracyjną, w tym w szczególności: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze, audytowe, windykacyjne i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.
·podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
·spółkom z naszej grupy kapitałowej GK Orlen - w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów biznesowo-administracyjnych.

6.Transfer danych poza EOG
Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein. W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.

7.Okres przetwarzania danych osobowych
W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z uczestnictwem w Wydarzeniu (np. w związku ze zgłoszoną reklamacją) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego.
Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.
W przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Wydarzenia (w szczególności relacji reporterskiej z Wydarzenia) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Wydarzenia, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

8.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

9.Pouczenie o przysługujących prawach
Przysługuje Państwu prawo żądania:
a.dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b.ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c.ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d.ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e.przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Polacy ocenili rząd Tuska. Zaskakujące wyniki

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny