Regulamin Rankingu „Złota Setka Podlaskiego 2022”

Akcja specjalna Złota Setka Podlaskiego 2022

Regulamin Rankingu „Złota Setka Podlaskiego 2022” zwanej dalej „Rankingiem”

Art. 1 Postanowienia ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki realizacji rankingu pod nazwą „Złota Setka Podlaskiego 2022”. (dalej także: “Złota Setka” lub “Ranking”)
2.Organizatorem Rankingu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Partnerami Merytorycznymi rankingu są firmy: Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o., PwC Advisory sp. z o.o. sp. k.
4.Ranking, w oparciu o dane za rok 2021 i 2022, zawarte w sprawozdaniach finansowych lub przekazane Organizatorowi, ma na celu wyłonienie najlepszych firm województwa podlaskiego w następujących kategoriach:
a.Największy Przychód - najlepsze firmy pod względem wyników finansowych
b.Awans Roku – największa zmiana miejsca na wyższe w „Złotej Setce";
c.Debiut Roku - dla firmy, która wejdzie do „Złotej Setki” na najwyższe miejsce;
d.Firma Roku - pod uwagę brana jest dynamika przychodu, stopa zwrotu kapitału własnego, rentowność przychodów, bieżąca płynność finansowa, dynamika wzrostu majątku trwałego;
e.Menedżer Roku - wyboru laureata dokona Kapituła, która będzie kierowała się dokonaniami, osiągnięciami i charyzmą kandydata
5.Nagroda specjalna redakcji Kuriera Porannego z okazji XX-lecia Złotej Setki Podlaskiego - wyróżnienie dziennikarzy Kuriera Porannego przyznane będzie osobie, firmie, organizacji, samorządowcowi, samorządowi i/lub inicjatywie, itp., która w szczególny sposób w ciągu 20-lat przysłużyła się rozwojowi gospodarczemu województwa podlaskiego.
6.Organizator powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, Partnerów Merytorycznych, przedstawicieli podlaskich uczelni i organizacji biznesowych, Menedżerów Roku z poprzednich edycji „Złotej Setki”.
7.Zadaniem Kapituły jest nadzór nad realizacją rankingu, ostateczna akceptacja opracowanego Rankingu raz decyzja o ewentualnym przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień, poza wyróżnieniem „Nagroda specjalna redakcji Kuriera Porannego”.
8.Ranking będzie prowadzony na łamach Kuriera Porannego oraz portalu poranny.pl nazywanych dalej „Gazetą".
9.Akcja prowadzona będzie w okresie od dnia 04.08.2023 r. od godziny 8.00.00 do 22.09.2023 r. do godziny 23:59:59

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Rankingu.

1.Uczestnikiem rankingu jest:
a. Firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne osobowość prawną przyznają. Ilekroć w Regulaminie mowa o przedsiębiorcy należy przez to rozumieć firmę z terenu województwa podlaskiego, której dane zostały pozyskane z KRS lub która wysłała swoje dane (skan Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat ze Sprawozdania Finansowego oraz informację o zatrudnieniu ogółem i na terenie województwa podlaskiego za 2022 i/lub 2021 rok) na adres korespondencyjny konkursu do 22.09.2023 r.
Zgłoszenie Firmy nie może zawierać danych osobowych osób trzecich np. pracowników.
b.Menedżer - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wykonująca pracę (bez względu na podstawę zatrudnienia) w woj. podlaskim wyróżniająca się postawą mogącą stanowić wzór dla innych menedżerów w roku 2022, której kandydatura zgłaszana jest przez organizacje biznesowe działające w woj. podlaskim na adres e-mail wskazany w art. 3 ust. 2 lit. b Regulaminu do 22.09.2023 r.

Art. 3 Zasady Rankingu: Zgłoszenia do udziału w klasyfikacji

1.W przypadku firm:
a.Ranking ma charakter otwarty i udział w nim jest nieodpłatny.
b.Dane finansowe pozyskiwane są z KRS za pośrednictwem firmy Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o. przey współpracy z PwC Advisory sp. z o.o. sp. k. oraz ze zgłoszeń nadsyłanych przez Firmy.
c.Zgłoszenia do „Złotej Setki” mogą nadsyłać firmy, które w dniu wysłania zgłoszenia prowadzą aktywną działalność gospodarczą (patrz art.2 ust.1 a). Komisja może wykluczyć zgłoszoną firmę z rankingu, jeśli ta zawiesi swoją działalność w trakcie rankingu, naruszy prawo, zasady współżycia społecznego lub obyczaje. Za prawdziwość i rzetelność danych nadesłanych w zgłoszeniu odpowiada osoba nadsyłająca zgłoszenie. Zgłoszenia można nadsyłać w dniach od 04.08.2023 r. godzina 08:00:00 do 22.09.2023 r. godzina 23:59:59
d.Organizator może poddać weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane.
e.Spośród wszystkich pozyskanych danych (art. 3) Kapituła, przy wsparciu firmy doradczej PwC, stworzy Ranking „Złota Setka Podlaskiego 2022” w kategoriach, o których mowa w art. 1 pkt 4, podpunkt a-e, który będzie opublikowany w specjalnym dodatku „Złota Setka Podlaskiego 2022” oraz na stronach serwisu www.strefabiznesu.poranny.pl.
f.Przesłanie przez Firmę zgłoszenia do Złotej Setki, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Złotej Setki Firm w tym stanowi potwierdzenie zapoznania się z informacjami o Administratorze danych osobowych i o zasadach ich przetwarzania (klauzula informacyjna).
Organizator oczekuje na przesłanie danych zawartych art. 2 p. 1 do 22.09.2023r. pod adres Kurier Poranny, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok lub mailem na adres: [email protected].
2.W przypadku kategorii Menedżer
a.Ranking ma charakter zamknięty.
b.Organizacje biznesowe mogą zgłaszać kandydatów w okresie 04.08-22.09.2023r. na adres mailowy: [email protected]. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać dane osobowe pozwalające na jego identyfikację oraz kontakt z nim, a także opis jego osiągnięć. Zgłoszenie konkursowe zawiera co najmniej: imię i nazwisko kandydata, jego stanowisko, dane podmiotu, z którym zawodowo współpracuje, opis jego doświadczenia zawodowego lub istotnych osiągnieć zawodowych, a także dane osobowe zgłaszającego w zakresie: imienia, nazwiska, reprezentowanej organizacji, adresu e-mail.
c.Organizator informuje, że niezależnie od zgłoszenia kandydata w sposób określony powyżej ostateczna decyzja o udziale w rankingu należy do kandydata. Organizator przed dodaniem kandydata do listy kandydatów pozyska jego zgodę na udział w Rankingu. Wyrażenie chęci uczestnictwa w Rankingu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Złotej Setki Firm, w tym stanowi potwierdzenie zapoznania się z informacjami o Administratorze danych osobowych i o zasadach ich przetwarzania (klauzula informacyjna). W razie braku wyrażenia przez kandydata chęci uczestnictwa w Rankingu, braku odpowiedzi ze strony kandydata lub braku możliwości nawiązania przez Organizatora kontaktu z kandydatem (np. w związku z niepodaniem przez zgłaszającego wystarczających danych kandydata) zgłoszona kandydatura nie zostanie dodana do listy kandydatów Rankingu i nie będzie podlegać wyborowi, o którym mowa w pkt e.
d.Organizator może poddać weryfikacji nadesłane zgłoszenia.
e. Uczestnikiem rankingu nie może zostać Menedżer Roku z pięciu ostatnich edycji.
f.Organizator po dokonaniu zgłoszenia i innych wymaganych Regulaminem powyższych czynności wybierze 5 kandydatów z największą liczbą zgłoszeń, przedstawi te kandydatury Kapitule.
g.Kapituła spośród 5 kandydatów dokona wyboru laureata. Kapitula przy wyborze laureata będzie kierowała się dokonaniami, osiągnięciami i charyzmą kandydata.
h.Kapituła może podjąć decyzję o wykluczeniu kandydata do tytułu Menedżer, niespełniającego wymogów regulaminu lub z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie rankingu. W przypadku kandydata na Menedżera Organizator jest uprawniony do wykluczenia kandydata w razie naruszenia przez niego prawa, zasad współżycia społecznego lub obyczajów.
i)Kandydat, który potwierdza chęć udziału w Rankingu i akceptuje Regulamin, może jednocześnie przesłać do Organizatora fotografie zawierające jego wizerunek, aby uzupełnić profil kandydata w Rankingu. Przekazane fotografie nie mogą zawierać wizerunków osób trzecich. Kandydat oświadcza, że:
jest wyłącznym autorem przesłanych Organizatorowi fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, co czyni, oraz wyraża zgodę na korzystanie z jego wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Rankingu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie, a dodatkowo pokryje też Organizatorowi wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne;
udziela Organizatorowi, na potrzeby realizacji Rankingu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (fotografii), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora;
wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Rankingu. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii;
fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

Art. 4 Zasady Rankingu.

1.Klasyfikacja firm
1.1 Uczestnicy " Złotej Setki Podlaskiego 2022", których dane zostaną pozyskane zgodnie z art. 3, pkt. 1 b i c, klasyfikowani będą w rankingu na podstawie wielkości przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
1.2 W przypadku nagrody Firma Roku ocenie podlegać będą dodatkowe informacje finansowe, jak: wynik netto, kapitał własny, aktywa obrotowe, aktywa trwałe oraz zobowiązania krótkoterminowe.
1.3 Na podstawie wymienionych danych finansowych, obliczone zostaną wskaźniki:
1.3.1 W1 - dynamika przychodów (przychody 2022/przychody 2021)
1.3.2 b. W2 - dynamika zysków (zysk netto 2022/zysk netto 2021)
1.3.3 c. W3 - stopa zwrotu kapitału własnego (zysk netto 2022/kapitał własny 2022)
1.3.4 d. W4 - rentowność przychodów - (zysk netto 2022/przychody 2022)
1.3.5 W5 - bieżąca płynność finansowa (aktywa obrotowe 2022/zobowiązania krótkoterminowe 2022)
1.3.6 W6 - dynamika wzrostu majątku trwałego (aktywa trwałe 2022/aktywa trwałe 2021).
1.4 Za każdy wskaźnik firmy będą otrzymywać punkty w odniesieniu do pozostałych uczestników: od 1 (dla najlepszego wyniku) do n (dla najniższego wyniku). Przy czym n oznacza liczbę wszystkich firm biorących udział w zestawieniu. Na przykład, jeśli wezmą udział 84 przedsiębiorstwa, to firma, której parametr będzie najmniej efektywny otrzyma 84 punkty. Następnie wszystkie punkty otrzymane za wskaźniki będą sumowane, a sumy ustawiane od najmniejszej do największej. Im suma rankingów wszystkich wskaźników będzie niższa, tym wyższe miejsce zajmie firma.

2.Wybór Menedżera Roku
Wyboru laureata dokona Kapituła, która będzie kierowała się dokonaniami, osiągnięciami i charyzmą kandydata.

Art. 5 Ogłoszenie wyników i nagrody

1.W kategorii „Największy przychód” (regulamin rankingu : art. 1 p. 4 podpunkt a) nagrodzimy pamiątkowymi dyplomami 10 firm, przyznając miejsca od 1 do 10 tym firmom, które zdobyły najwyższy przychód w 2022r.
2.W kategoriach „Awans roku” i „Debiut roku” (art. 1 p. 4 podpunkty b, c) nagrodzimy pamiątkowym dyplomem jedną firmię, która zdobędzie największą liczbę punktów.
3.W kategorii „Firma roku” (art. 1 p. 4 podpunkt d) nagrodzimy pamiątkowym dyplomem jedną firmę, która zdobędzie najmniejszą liczbę punktów.
4.W kategorii „Menedżer roku” (art. 1 p. 4 podpunkt e) nagrodzimy pamiątkowym dyplomem jedną osobę. Laureaci rankingu otrzymają od Organizatora pamiątkowy dyplom.
5.Nagroda specjalna redakcji Kuriera Porannego z okazji XX-lecia Złotej Setki Podlaskiego - wyróżnienie dziennikarzy Kuriera Porannego będą przyznane osobie, przedsiębiorstwu, instytucji i/lub inicjatywie itd., która spełni wymagania określone w art. 1 p.5.
6.Fundatorem nagród jest Organizator.
7.Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej dla każdej z kategorii.
8.Wszyscy laureaci rankingu są zaproszeni na uroczystą galę „Złotej Setki”, która odbędzie się w 13 października 2023 r.
9.Wyniki rankingu opublikujemy na stronie internetowej www.strefabiznesu.poranny.pl i w dodatku „Złota Setka Podlaskiego” dystrybuowanym wraz z Kurierem Porannym.

Art. 6 Reklamacje

1.Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym rankingiem przysługuje każdemu uczestnikowi rankingu.
2.Reklamacje związane z Rankingiem mogą być kierowane do Organizatora na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Oddz. Białystok ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem „Złota Setka Podlaskiego”
3.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę dokładny adres, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika rankingu lub osoby umocowanej do działania w jego imieniu.
4.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania.
5.O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Rankingu „Złota Setka Podlaskiego 2022”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z dokonaniem zgłoszenia lub/i wzięciem udziału w Rankingu “Złota Setka Podlaskiego 2022”

W ramach realizacji obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: “RODO”) przekazujemy poniższe informacje na temat administratora Państwa danych osobowych, a także celów i podstaw ich przetwarzania.

1.Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator, czyli spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej jako: „my” lub “Administrator”),

2.Inspektor Ochrony Danych
W trosce o bezpieczeństwo danych, szanując prywatność i zapewniając dostęp do szczegółowych informacji o tym jak przetwarzamy dane osobowe, powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Polska Press, wskazany powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

3.Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez Administratora w celu organizacji, promocji oraz przeprowadzenia Rankingu, wyłonienia oraz nagrodzenia laureatów, a także publikacji wyników Rankingu w sposób określony w Regulaminie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa (o treści regulaminu Rankingu), którą zawieracie Państwo z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu, gdy zgłaszacie nominację do udziału w Rankingu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Administrator może również przetwarzać dane osobowe kandydatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest wyłonienie i uhonorowanie osób/podmiotów wyróżniających się pozytywną, godną naśladowania postawą lub szczególnymi osiągnięciami, a Administrator prowadząc Ranking działania w celu prezentacji tych osób/podmiotów szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżnienia zasłużonych poprzez opisywanie ich działalności i osiągnięć w tytułach prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, chce wzmocnić lokalną społeczność. Dodatkowo, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe laureatów w ramach realizacji swoich obowiązków prawnych, dotyczących rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto, dane osobowe kandydatów/ich reprezentantów oraz zgłaszających/ich reprezentantów mogą być przetwarzane również w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia reklamacji, a także w ramach dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony naszych praw, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń/reklamacji, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Możemy także prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach) w tym dokonać zaproszenia na galę Rankingu, wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli jesteście Państwo reprezentantem (osobą kontaktową) kandydata, który został nominowany do udziału w Rankingu, to Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu umożliwienia zapewnienia bieżącej komunikacji w sprawach związanych z nominacją oraz udziałem kandydata w Rankingu, w tym przesyłania wszelkich informacji dotyczących Rankingu; podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3. W przypadku kandydatów, w tym laureatów, będziemy przetwarzać informacje niezbędne do prawidłowej organizacji Rankingu, w tym wyłonienia laureatów oraz przesłania zaproszeń na galę wręczenia nagród (jeśli Administrator planuje ją zorganizować). W przypadku kandydatów, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób zgłoszonych w kategorii „Menedżer Roku”, oraz reprezentantów, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko/pełniona funkcja, reprezentowany podmiot, adres, osiągnięcia, w tym zawodowe, wyniki, przedsięwzięcia, nr NIP, wizerunek - jeśli został przekazany przez kandydata w kategorii “Menedżer Roku”. Dane osób przesyłających zgłoszenie przetwarzane są w takim zakresie, w jakim dana osoba je udostępni Administratorowi, przy czym minimalny zakres obejmuje: imię, nazwisko, informacje o reprezentowanym podmiocie, adres e-mail.
W przypadku, gdy składacie Państwo reklamację, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w zakresie wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym, w szczególności może to być: imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także dodatkowe dane, które podacie nam Państwo w swoim zgłoszeniu w celu usprawnienia komunikacji, jak adres e-mail czy numer telefonu.

5.Źródło danych
Dane osobowe przetwarzane przez nas w ramach prowadzonego Rankingu możemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa w momencie przekazania nam przez Państwa zgłoszenia lub złożenia reklamacji/przesłania zapytania. Jeżeli zgłoszenie Państwa kandydatury dokonywane jest przez osobę trzecią, to Państwa dane osobowe pozyskujemy za pośrednictwem osoby przesyłającej zgłoszenie. Gdy kontaktujemy się z Państwem (na przykład w celu weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu albo uzyskania oświadczenia o chęci Państwa uczestnictwa w organizowanym Rankingu) możecie Państwo również przekazywać nam swoje dodatkowe dane osobowe. Państwa dane mogą nam być również przekazane przez Partnerów Merytorycznych Rankingu, tj. PwC Advisory sp. z o.o. sp. k., Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o - dotyczy to w szczególności danych dostępnych w publicznych rejestrach (np. Krajowym Rejestrze Sądowym). Dodatkowo, Administrator może również przetwarzać dane osobowe, które samodzielnie pozyskuje ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak w szczególności: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne, dane upublicznione w Internecie.

6.Profilowanie
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

7.Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie kandydata do Rankingu oraz udział w nim wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych osobowych w przypadku dokonywania zgłoszeń/składania reklamacji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić nam przyjęcie zgłoszenia lub rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli pozyskujemy Państwa dane w oparciu o Państwa zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

8.Odbiorcy danych osobowych
Dbamy o poufność Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. W związku z zakresem prowadzonej przez nas działalności, w niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
·podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Rankingiem, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim;
·podmiotom wspierającym nas w organizacji Rankingu w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen – jeśli będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-obsługowych);
·w przypadku, gdy zgłaszacie Państwo osobę trzecią jako kandydata do udziału w Rankingu, to ta osoba jest uprawniona do otrzymania informacji na temat Państwa imienia i nazwiska (jako osoby dokonującej zgłoszenia, od której otrzymaliśmy dane osobowe kandydata).

9.Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

10.Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia Rankingu, w tym także wyłonienia laureatów oraz opublikowania wyników Rankingu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Rankingiem.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres realizacji określonych przez celów przetwarzania realizowanych na tej podstawie.
W przypadku złożenia reklamacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia oraz udzielenia Państwu odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
Administrator informuje, że dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych (np. podatkowych, rachunkowych) będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń będą przez nas przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu cywilnego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od wyrażenia zgody. Administrator informuje, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Rankingu (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia, danych kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć, listy laureatów Rankingu, etc.) w tytułach prasowych Organizatora (zarówno tradycyjnych (drukowanych), jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Organizator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów, Rankingu będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Rankingu jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej.

11.Pouczenie o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługuje Państwu szereg uprawnień.
Państwa prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody;
e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f. przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.Punkt kontaktowy
Możecie się Państwo z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.
Kontakt z nami możliwy jest:
1.droga mailową na adres: [email protected]
2.pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny