Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pupil Roku 2024”

Akcja specjalna PUPIL ROKU 2024

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pupil Roku 2024” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Art.1 Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pupil Roku 2024” .
2. Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3. Konkurs Plebiscytowy prowadzony jest lokalnie przez Oddział w Białymstoku i będzie prowadzony na łamach „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej”, nazwanych dalej łącznie „Gazetą”. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie również na stronie serwisu www.poranny.pl i www.wspolczesna.pl (nazywanych dalej „Serwisem”). Konkurs jest prowadzony także przez inne dzienniki regionalne i ich serwisy internetowe należące do Organizatora oraz dzienniki i serwisy, z których Organizator ma prawo korzystać.
4. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Anna Geisler, Kamila Kalinowska oraz Remigiusz Zubek. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5. Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
a) Powiatowych:
(i) Pies,
(ii) Kot;
b) Wojewódzkich:
(i) Inne Zwierzątko,
(ii) Weterynarz Roku,
(iii) Groomer Roku,
(iv) Behawiorysta/Trener Zwierząt,
(v) Sklep Zoologiczny Roku.
6. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w dwóch etapach:
a) Pierwszy, powiatowy etap Konkursu Plebiscytowego w kategoriach Pies i Kot będzie trwać od dnia 16.07.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 21.08.2024 r. do godz. 20:00:00.
b) W przypadku kategorii powiatowych Pies i Kot, ponadto, niezależnie od głosowania w miastach i powiatach, będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzki prezentujący kandydatów, którzy w każdym z miast i powiatów w danym województwie posiadają najwięcej głosów.
c) Pierwszy etap głosowania w wojewódzkich kategoriach: Inne Zwierzątko, Weterynarz Roku, Groomer Roku, Behawiorysta/Trener Zwierząt, Sklep Zoologiczny Roku będzie trwać od dnia 16.07.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 21.08.2024 r. do godz. 20:00:00.
d) Drugi etap, głosowanie w ogólnopolskim finale we wszystkich kategoriach konkursu plebiscytowego: Pies, Kot, Inne Zwierzątko, Weterynarz Roku, Groomer Roku, Behawiorysta/Trener Zwierząt, Sklep Zoologiczny Roku, będzie trwać od dnia 26.08.2024 od godz. 12:00:00 do dnia 05.09.2024 do godz. 21:00:00.
7. Z ważnych powodów takich jak zmiany w prawie, decyzje organów administracji, zbyt mała ilość zgłoszonych lub zweryfikowanych kandydatów albo inne zewnętrzne czynniki skutkujące suboptymalnym rachunkiem ekonomicznym plebiscytu, Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym.
8. Pierwszy etap Konkursu Plebiscytowego prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach województwa podlaskiego: miasta: Białystok, Łomża, Suwałki oraz powiaty: augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski.
9. W przypadku zgłoszenia mniej niż dwudziestu zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w danym mieście, powiecie lub województwie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach, powiatach bądź województw. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
10. Z ważnych powodów takich jak zmiany w prawie, decyzje organów administracji, zbyt mała ilość zgłoszonych lub zweryfikowanych kandydatów albo inne zewnętrzne czynniki skutkujące suboptymalnym rachunkiem ekonomicznym plebiscytu, Organizator może podjąć decyzję o zmianie zasięgu poszczególnych kategorii Konkursu Plebiscytowego w zasięg powiatowy, regionalny, wojewódzki lub ogólnopolski.
11. Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
12. Akceptacja niniejszego regulaminu przez właściciela zwierzęcia lub Uczestnika jest jednoznaczna z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu Plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1. Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2. W Konkursie Plebiscytowym mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3. Zgłaszającymi swoje zwierzęta do udziału w Konkursie Plebiscytowym mogą być wyłącznie ich właściciele, osoby pełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Zgłoszenia swojego zwierzęcia w kategorii “Pies, Kot, Inne Zwierzątko” może dokonać wyłącznie jego właściciel - nie jest dopuszczalne zgłoszenie zwierzęcia przez osobę trzecią, niebędącą jego właścicielem.
4. Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym w kategoriach Weterynarz Roku, Groomer Roku, Behawiorysta/Trener Zwierząt, Sklep Zoologiczny Roku mogą być osoby i podmioty świadczące usługi w kategoriach konkursu plebiscytowego wymienionych w Art.1 Ust. 5.b.(ii)-(v), którzy:
a) mogą zgłosić się sami do Plebiscytu akceptując niniejszy regulamin;
b) mogą zostać nominowani do udziału w Plebiscycie przez Organizatora z inicjatywy Organizatora lub osoby trzeciej,
5. Uprawnienia opisane w niniejszym Regulaminie jako uprawnienia Kandydata przysługują Kandydatowi bez względu na to, czy zaakceptował niniejszy Regulamin.
6. Kandydatami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Kandydat lub właściciel zwierzęcia, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a) W przypadku kategorii Pies, Kot, Inne Zwierzątko, jest wyłącznym właścicielem zwierzęcia,
b) Jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
c) Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
d) wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
e) Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym uczestników, tj. kandydatów, a następnie laureatów i osób głosujących, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
9. Organizator podejmuje działania mające na celu poinformowanie Kandydatów o ich nominacji do Konkursu Plebiscytowego w przypadku, gdy zgłoszenia Kandydata dokonała osoba trzecia lub Organizator.
10. Kandydatom lub właścicielom zwierzęcia przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania jej kandydatury z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: [email protected]. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów SMS Premium związanych z oddaniem głosów na wycofaną kandydaturę lub kosztów zakupu pakietów e-wydań związanych z oddaniem głosów za pomocą KLIK.
11. Materiały dotyczące Plebiscytu, w tym opis Kandydatów, wyniki głosowania, lista laureatów etc. stanowią materiał prasowy w rozumieniu ustawy prawo prasowe z racji publikacji przez Organizatora w tytułach prasowych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.

1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 30.07.2024r. do godz.23:59 za pomocą wyznaczonego formularza.
2. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego pełnej akceptacji.
3. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:
I. W przypadku Pies, Kot, Inne Zwierzątko:
a) Wskazanie miasta lub powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe),
b) Wskazanie jak wabi się zgłaszane zwierzę (obowiązkowe),
c) Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia (nieobowiązkowe),
d) Kontaktowy numer telefonu właściciela zwierzęcia (obowiązkowe),
e) Minimum jedno zdjęcie zgłaszanego zwierzęcia (obowiązkowe).
II. W przypadku zgłoszenia w kategorii Weterynarz Roku:
a) Imię i nazwisko zgłaszanego Weterynarza (obowiązkowe),
b) Miejscowość, której dotyczy zgłoszenie (nieobowiązkowe,)
c) Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego Weterynarza (nieobowiązkowe),
d) Imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe, ale dane nie będą publikowane w serwisach Administratora razem z informacjami o zgłoszonej kandydaturze).
III. W przypadku zgłoszenia w kategorii Groomer Roku:
a) imię i nazwisko Groomera lub nazwę salonu (obowiązkowe),
b) Miejscowość, której dotyczy zgłoszenie (nieobowiązkowe),
c) Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego Groomera (nieobowiązkowe),
d) imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe, ale dane nie będą publikowane w serwisach Administratora razem z informacjami o zgłoszonej kandydaturze).
IV. W przypadku zgłoszenia w kategorii: Behawiorysta/Trener Zwierząt
a) imię i nazwisko Behawiorysty lub Trenera Zwierząt (obowiązkowe),
b) Miejscowość, której dotyczy zgłoszenie (nieobowiązkowe),
c) Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego Behawiorysty lub Trenera Zwierząt (nieobowiązkowe),
d) imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe, ale dane nie będą publikowane w serwisach Administratora razem z informacjami o zgłoszonej kandydaturze).
V. W przypadku zgłoszenia w kategorii Sklep Zoologiczny Roku:
a) Nazwa sklepu (obowiązkowe),
b) Miejscowość, której dotyczy zgłoszenie (nieobowiązkowe),
c) Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego sklepu (nieobowiązkowe),
d) imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe, ale dane nie będą publikowane w serwisach Administratora razem z informacjami o zgłoszonej kandydaturze).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz prawem.
5. Negatywna weryfikacja zgłoszenia oznaczać będzie, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 7 poniżej.
6. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 5 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7. W dniu 16.07.2024 r. na stronie internetowej w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur przypisanych do odpowiednich kategorii do udziału w Konkursie Plebiscytowym wraz z przydzielonymi prefiksami i numerami kandydatów.
8. Dla kandydatów zweryfikowanych pozytywnie do udziału w Konkursie Plebiscytowym zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody kandydata lub właściciela zwierzęcia, którego materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów w pierwszym etapie głosowania.

1. Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a) Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7303 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b) W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Konkursie Plebiscytowym zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl/regulamin. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
c) Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 3,69zł z VAT (3 zł + VAT).
d) Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jednego Kandydata.
e) Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7303 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 3,69zł brutto.
f) W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
g) Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
h) Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
i) Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów abonenckich, z których wysyłane zostały wiadomości SMS Premium w celu oddania głosu na kandydata w każdym czasie, poprzez próbę kontaktu z abonentem odnośnego numeru. W razie dwukrotnego braku odpowiedzi ze strony odnośnego abonenta Organizator ma prawo pomniejszyć wynik głosowania na danego kandydata o niezweryfikowane w ten sposób głosy. Organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztu wysłanych wiadomości SMS przez niezweryfikowanych w wyżej opisanych okolicznościach abonentów.
3. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a) Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie w tym e-wydań tytułów prasowych Organizatora (pojedynczych lub spakietowanych). Wariantami płatnego dostępu opisanego w zdaniu poprzednim gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: dostęp na 5 dni (dodatkowo 5 kredytów), dostęp na 10 dni (dodatkowo 10 kredytów), dostęp na 30 dni (dodatkowo 30 kredytów), dostęp na 50 dni (dodatkowo 50 kredytów).
b) Nabycie dostępu do treści opisanych powyżej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskanews.pl/regulamin/
c) Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Konkursie Plebiscytowym i kategorii Konkursu Plebiscytowego.
d) Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Do dnia zakończenia głosownia w Konkursu Plebiscytowego na numery telefonów:
i. osób oddających głosy na kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
ii. numery telefonów kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
6. W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
7. Głosować w Konkursie Plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8. Głosować SMS-em można korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
9. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w poszczególnych kategoriach w danym mieście lub powiecie oraz w finale wojewódzkim zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
10. Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS lub KLIK głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik do Regulaminu.
11. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 5 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów w etapie ogólnopolskim (finale ogólnopolskim).

1. Głosowanie w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego będzie odbywało się wyłącznie za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
a) Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do e-wydań i treści cyfrowych w tym Serwisie. Wariantami płatnego dostępu opisanego w zdaniu poprzednim gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: dostęp na 5 dni (dodatkowo 5 kredytów), dostęp na 10 dni (dodatkowo 10 kredytów), dostęp na 30 dni (dodatkowo 30 kredytów), dostęp na 50 dni (dodatkowo 50 kredytów).
b) Nabycie dostępu do treści opisanych w lit.a) powyżej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskanews.pl/regulamin/
c) Głosujący w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
2. Do dnia zakończenia głosownia w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego na numery telefonów:
i. osób oddających głosy na kandydatów w poprzednich etapach Konkursu Plebiscytowego
ii. numery telefonów kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
3. W obliczeniu wyników w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
4. Głosować w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
5. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w etapie ogólnopolskim (finale ogólnopolskim) w każdej kategorii, zdecyduje największa liczba głosów.
6. Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez KLIK głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik do Regulaminu.
7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 6 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym

1. Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu Plebiscytowego do dnia 05.09.2024 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2. Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:
a) Za zajęcie 1 miejsca w mieście i powiecie właściciele pupili w kategoriach Pies i Kot otrzymują:

 • dyplom
 • voucher na poduszkę ze zdjęciem swojego pupila
 • voucher do sklepu zoologicznego o wartości 100 zł
 • prezentację zdjęcia pupila w specjalnym dodatku dołączonym do gazety, podsumowującym akcję

b) Za zajęcie 1 miejsca w wojewódzkim rankingu liderów właściciele pupili w kategoriach Kot, Pies otrzymują:

 • voucher na sesję zdjęciową ze swoim pupilem
 • voucher do sklepu zoologicznego o wartości 1 000 zł
 • awans do ogólnopolskiego etapu konkursu plebiscytowego
 • publikację zdjęcia pupila w wyjątkowym albumie podsumowującym akcję Pupil Roku 2024
 • publikację zdjęcia pupila na okładce specjalnego dodatku do gazety prezentującego laureatów akcji

c) Za zajęcie miejsc 2-3 w wojewódzkim rankingu liderów właściciele pupili w kategoriach Kot, Pies otrzymują:

 • voucher na sesję zdjęciową ze swoim pupilem
 • voucher do sklepu zoologicznego o wartości 750 zł
 • awans do ogólnopolskiego etapu konkursu plebiscytowego
 • publikację zdjęcia pupila w wyjątkowym albumie podsumowującym akcję Pupil Roku 2024

d) Za zajęcie miejsc 4-5 w wojewódzkim rankingu liderów właściciele pupili w kategoriach Kot, Pies otrzymują:

 • voucher na sesję zdjęciową ze swoim pupilem
 • awans do ogólnopolskiego etapu konkursu plebiscytowego
 • publikację zdjęcia pupila w wyjątkowym albumie podsumowującym akcję Pupil Roku 2024

e) Za zajęcie miejsc 6-10 w wojewódzkim rankingu liderów właściciele pupili w kategoriach Kot, Pies otrzymują:

 • voucher na sesję zdjęciową ze swoim pupilem
 • publikację zdjęcia pupila w wyjątkowym albumie podsumowującym akcję Pupil Roku 2024

f) Za zajęcie I miejsca w pierwszym etapie głosowania właściciel pupila w kategorii Inne Zwierzątko otrzymują:

 • dyplom
 • voucher na poduszkę ze zdjęciem swojego pupila
 • voucher na sesję zdjęciową ze swoim pupilem
 • voucher do sklepu zoologicznego o wartości 500 zł
 • awans do ogólnopolskiego etapu konkursu plebiscytowego
 • publikację zdjęcia pupila w wyjątkowym albumie podsumowującym akcję Pupil Roku 2024
 • publikację zdjęcia pupila na okładce specjalnego dodatku do gazety prezentującego laureatów akcji

g) Za zajęcie miejsc 2-3 w pierwszym etapie głosowania właściciel pupila w kategorii Inne Zwierzątko otrzymują:

 • dyplom
 • voucher na sesję zdjęciową ze swoim pupilem
 • voucher do sklepu zoologicznego o wartości 250 zł
 • awans do ogólnopolskiego etapu konkursu plebiscytowego
 • publikację zdjęcia pupila w wyjątkowym albumie podsumowującym akcję Pupil Roku 2024
 • voucher na poduszkę ze zdjęciem swojego pupila

h) Za zajęcie miejsc 4-5 w pierwszym etapie głosowania właściciel pupila w kategorii Inne Zwierzątko otrzymują:

 • dyplom
 • publikację zdjęcia pupila w wyjątkowym albumie podsumowującym akcję Pupil Roku 2024
 • voucher na poduszkę ze zdjęciem swojego pupila
 • awans do ogólnopolskiego etapu konkursu plebiscytowego

i) Za zajęcie miejsc 6-10 w pierwszym etapie głosowania właściciel pupila w kategorii Inne Zwierzątko otrzymują:

 • dyplom
 • publikację zdjęcia pupila w wyjątkowym albumie podsumowującym akcję Pupil Roku 2024
 • voucher na poduszkę ze zdjęciem swojego pupila

j) Za zajęcie 1 miejsca w pierwszym etapie głosowania laureaciw kategoriach Weterynarz Roku, Groomer Roku, Behawiorysta/Trener Zwierząt, Sklep Zoologiczny Roku otrzymują:

 • dyplom
 • prezentację laureata w Kampanii na Facebooku
 • prezentację w dodatku dołączonym do gazety, podsumowującym akcję
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego
 • publikację prezentacji w wyjątkowym albumie podsumowującym akcję Pupil Roku 2024

k) Za zajęcie miejsc 2-3 w pierwszym etapie głosowania laureaciw kategoriach Weterynarz Roku, Groomer Roku, Behawiorysta/Trener Zwierząt, Sklep Zoologiczny Roku otrzymują:

 • dyplom
 • prezentację na liście laureatów w dodatku dołączonym do gazety, podsumowującym akcję
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego
 • publikację na liście laureatów w wyjątkowym albumie podsumowującym akcję Pupil Roku 2024

l) Za zajęcie 1 miejsca w finale ogólnopolskim właściciel pupila w kategorii Pies, Kot i Inne Zwierzątko otrzymują:

 • nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł
 • nagrodę w postaci umieszczenia zdjęcia na okładce albumu „NASZE PUPILE”
 • udział ze swoim właścicielem w specjalnej, profesjonalnej sesji fotograficznej, podczas której zostaną wykonane zdjęcia do albumu Nasze Pupile

m) Za zajęcie miejsc 2 i 3 w finale ogólnopolskim właściciel pupila w kategorii Pies, Kot i Inne Zwierzątko otrzymują:

 • dwuosobowe zaproszenie na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA

n) Za zajęcie 1 miejsca w finale ogólnopolskim w kategoriach: Weterynarz Roku, Groomer Roku, Behawiorysta/Trener Zwierząt, Sklep Zoologiczny Roku, otrzymują:

 • statuetkę i dyplom
 • nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do laureata drogą pocztową lub elektroniczną, o ile Laureat lub właściciel zwierzęcia wyrazi taką wolę i przekaże Organizatorowi właściwy adres do wysyłki w terminie do 30.06.2025 roku.
6. Wydanie Zwycięzcy nagrody, następuje wyłącznie po uprzednim spełnieniu przez niego wszystkich warunków określonych w Regulaminie, w tym w przekazania danych kontaktowych umożliwiających wydanie nagrody, a w przypadku nagród pieniężnych również nr konta bankowego.
7. Jednocześnie, Organizator zastrzega, że w przypadku nieodebrania nagrody lub braku spełnienia wymogów jej przyznania lub odebrania w terminie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Zwycięzców i powiadomienia laureata o wygranej, Zwycięzca traci prawo do nagrody, chyba że odebranie nagrody nastąpiło bez winy Zwycięzcy. Wykazanie braku winy obciąża Zwycięzcę.
8. Zwycięzcy uprawnionemu do nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby. Zwycięzca może zrzec się przyznanej jej nagrody, jednak bez prawa żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego czy innej nagrody. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród jest osoba wyłączona z udziału w plebiscycie zgodnie z niniejszym Regulaminem, traci ona prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
10. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Konkursu Plebiscytowego powstaje obowiązek podatkowy.
11. W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Konkursu Plebiscytowego przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
12. W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Konkursu Plebiscytowego niniejszym wyraża zgodę.
13. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
14. Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7 Reklamacje.

1. Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Polska Press sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Pupil Roku 2024 – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pupil Roku 2024”

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pupil Roku 2024” (dalej jako: „Konkurs Plebiscytowy”), co obejmuje również publikację materiałów o Twojej kandydaturze w mediach Administratora (zarówno w ramach serwisów internetowych, jak i prasy drukowanej), a w przypadku laureatów - przesłania zaproszenia na uroczyste wręczenia nagród na zasadach określonych w Regulaminie (jeśli planowana jest gala wręczenia nagród) oraz wydanie przewidzianych Regulaminem nagród. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu, bądź poprzez głosowanie, gdy głosujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dodatkowo, Administrator przetwarza również Twoje dane w celu przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy Twoja kandydatura została nominowana przez Administratora z własnej inicjatywy lub inicjatywy osób trzecich. Sytuacje takie mają miejsce, gdy przedmiotem konkursu plebiscytowego jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
W okolicznościach opisanych wyżej, Administrator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, publikując dane w minimalnym zakresie i korzystając wyłącznie z publicznie dostępnych informacji i materiałów. Administrator dokłada należytej staranności, aby skontaktować się z Tobą i powiadomić Ciebie o tym, że Twoja osoba została nominowana do udziału w Plebiscycie. W każdym czasie do końca Konkursu Plebiscytowego możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów Plebiscytowych.
W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W przypadku osób głosujących Administrator będzie przetwarzał ich dane osobowe w celu umożliwienia zrealizowania przysługującym tym osobom uprawień, związanych z dostępem do dodatkowych treści Administratora, na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu Plebiscytowego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z dodatkowych treści Administratora dostępne są w Polityce Prywatności (https://prywatnosc.polskapress.pl/).
3. Źródło pozyskania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawartą umową (zgłoszenie kandydatury w Konkursie Plebiscytowym, bądź udział w głosowaniu), lub zostały pozyskane od osoby która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie Plebiscytowym lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak np. Internet.
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. W przypadku zgłaszających Administrator przetwarza imię i nazwisko, a także kontaktowy numer telefonu zgłaszającego. W przypadku kandydatów zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, wskazanie miejscowości, której dotyczy zgłoszenie, miejsce pracy, doświadczenie, osiągnięcia zawodowe, numer kontaktowy, wizerunek (jeśli został przekazany). Możemy też przetwarzać dodatkowe dane, które nam przekażesz, np. w zakresie adresu do doręczeń czy adresu do wysyłki nagrody. W przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród, Administrator może również przetwarzać informacje o właściwym urzędzie skarbowym laureata. W ramach zapewnienia sprawnej komunikacji możemy również przetwarzać Twój adres e-mail.
5. Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie kandydata do Konkursu Plebiscytowego, udział w Konkursie Plebiscytowym, czy głosowanie na kandydatów, wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
6. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.
• Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu Plebiscytowego, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu Plebiscytowego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego). Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Plebiscytem.
• Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Konkursie Plebiscytowym albo głosowania, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
• Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.
• Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.
Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Konkursu Plebiscytowego (w szczególności relacji reporterskiej z przebiegu Konkursu Plebiscytowego, danych kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć, listy laureatów Rankingu, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Konkursu Plebiscytowego, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.
7. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
• podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem Plebiscytowym, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet (Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna), dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług SMS Premium (Digital Virgo S.A.), dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;
• podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu Plebiscytowego w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen – jeśli będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-obsługowych);
• w przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Konkursie Plebiscytowym osobę trzecią jako kandydata, to zgłaszana przez Ciebie osoba jest uprawniona do otrzymania informacji o źródle pozyskania przez nas jej danych osobowych.
8. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (co może mieć miejsce w szczególności w ramach korzystania przez Administratora z niezbędnych rozwiązań w zakresie IT), zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.
9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
10. Pouczenie o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
a. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b. Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Punkt kontaktowy
Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.
Kontakt z nami możliwy jest:
1. droga mailową na adres: [email protected]
2. pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
12. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny