UMB ma trzech nowych profesorów. Nominacje wręczył prezydent Duda

Agata Sawczenko
Agata Sawczenko
Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z 1996 r. Od 1996 r. pracuje w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej (najpierw jako asystent, a od 2006 r. adiunkt). W 1999 r. na Wydziale Lekarskim obroniła doktorat pt. „Dynamika zmian stężeń beta-tromboglobuliny i czynnika płytkowego 4 oraz ekspresji receptora płytkowego CD62P w ostrym zawale mięśnia sercowego” (promotor: prof. dr hab. Halina Kemona). Równolegle rozpoczęła specjalizację z analityki medycznej, którą ukończyła w 2000 r., a w 2004 r. uzyskała tytuł specjalisty laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Pracę naukowo-dydaktyczną godzi również z praktycznym wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego – od wielu lat jest kierownikiem Pracowni Immunoserologii USK w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.
Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z 1996 r. Od 1996 r. pracuje w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej (najpierw jako asystent, a od 2006 r. adiunkt). W 1999 r. na Wydziale Lekarskim obroniła doktorat pt. „Dynamika zmian stężeń beta-tromboglobuliny i czynnika płytkowego 4 oraz ekspresji receptora płytkowego CD62P w ostrym zawale mięśnia sercowego” (promotor: prof. dr hab. Halina Kemona). Równolegle rozpoczęła specjalizację z analityki medycznej, którą ukończyła w 2000 r., a w 2004 r. uzyskała tytuł specjalisty laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Pracę naukowo-dydaktyczną godzi również z praktycznym wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego – od wielu lat jest kierownikiem Pracowni Immunoserologii USK w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej. UMB
Udostępnij:
To: prof. dr hab. Marcin Baranowski, prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska, prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz.

Nowym profesorom nominacje wręczył prezydent RP Andrzej Duda.

Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Teraz kadra UMB liczy niemal 800 nauczycieli akademickich, w tym blisko 120 profesorów tytularnych oraz 150 doktorów habilitowanych. To daje jeden z najwyższych wskaźników w kraju i plasuje Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

Dyplomatoria 2019. 300 absolwentów Politechniki Białostockiej odebrało dyplomy z rąk rektora

Oto nominowani:

prof. dr hab. Marcin Baranowski jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku, na którym w 2001 roku uzyskał tytuł magistra biologii. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Fizjologii UMB, gdzie jest zatrudniony do dzisiaj. W roku 2005 obronił pracę doktorską, a w 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Zainteresowania naukowe prof. Baranowskiego koncentrują się na udziale sfingolipidów w patogenezie insulinooporności i chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz roli tej grupy związków w adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego. Jego dorobek naukowy obejmuje 62 prace oryginalne i przeglądowe oraz dwa rozdziały w monografiach o łącznej wartości współczynnika IF wynoszącej 193,872 oraz liczbie punktów MNiSW równej 1598 (indeks Hirscha 23).

Prof. Marcin Baranowski odbył zagraniczne staże naukowe w Division of Molecular Physiology, University of Dundee oraz Section of Integrative Physiology, Karolinska Institutet. Jest również laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, a także licznych nagród naukowych Ministra Zdrowia oraz Rektora UMB. Prof. Baranowski jest też członkiem rady redakcyjnej czasopisma „PPAR Research”.

W wolnym czasie oddaje się swojej pasji, którą jest nurkowanie na wstrzymanym oddechu, zarówno w wersji rekreacyjnej jak i sportowej.

Będą doradzać i recenzować. Pracownicy UMB powołani do zespołów doradczych


Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska
jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z 1996 r. Od 1996 r. pracuje w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej (najpierw jako asystent, a od 2006 r. adiunkt). W 1999 r. na Wydziale Lekarskim obroniła doktorat pt. „Dynamika zmian stężeń beta-tromboglobuliny i czynnika płytkowego 4 oraz ekspresji receptora płytkowego CD62P w ostrym zawale mięśnia sercowego” (promotor: prof. dr hab. Halina Kemona). Równolegle rozpoczęła specjalizację z analityki medycznej, którą ukończyła w 2000 r., a w 2004 r. uzyskała tytuł specjalisty laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Pracę naukowo-dydaktyczną godzi również z praktycznym wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego – od wielu lat jest kierownikiem Pracowni Immunoserologii USK w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.

W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. „Ocena wybranych wskaźników aktywacji płytek krwi i trombocytopoezy u chorych na raka jelita grubego”.

Od 2016 r. jest Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W latach 2007-2013 była członkiem Zarządu Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) oraz w latach 2013-2017 była Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego PTDL. Pani Profesor jest bardzo zaangażowana w sprawy studenckie: od 2016 r. jest opiekunem studenckiej organizacji Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny (obecnie Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB), a od 2008 r. jest opiekunem V roku kierunku Analityka Medyczna. Od kilku lat organizuje warsztaty z pobierania krwi żylnej dla studentów k. Analityka Medyczna.

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Violetty Dymickiej - Piekarskiej koncentrują się wokół udziału płytek krwi i różnych aspektów ich aktywacji oraz stanu zapalnego w rozwoju i przebiegu różnych stanów chorobowych. Prowadzone przez panią Profesor badania wpisują się w poszukiwanie nowych, potencjalnych biomarkerów chorób cywilizacyjnych, chorób nowotworowych i niedokrwienia mięśnia sercowego.

UMB. Prawie setka nowych doktorów [ZDJĘCIA]

Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska jest autorem i współautorem 64 artykułów naukowych i 70 doniesień zjazdowych (łączny IF wynosi ponad 60; a punktacja MNiSW ponad 800, h-index 12). Jest także współautorem 3 skryptów i podręcznika dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego.

W 2017 r. odbyła staż naukowo-szkoleniowy w Laboratory of Neuronal Plasticity and Behaviour w University of Exeter Medical School w Wielkiej Brytanii.

Za działalność naukową była wielokrotnie nagradzana nagrodami I i II stopnia JM Rektora AMB/UMB oraz dwiema nagrodami dydaktycznymi. Jest promotorem trzech zakończonych rozpraw doktorskich.

W 2017 r. otrzymała odznaczenie „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny” przyznane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Prywatnie pani profesor jest mężatką, ma córkę Julię (tegoroczną maturzystkę) i kota Kacperka.

prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz
Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2000 roku jest zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku; pracuje w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie pełni funkcję Kierownika; jest Prodziekanem ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2001 roku na podstawie rozprawy „Czynniki warunkujące zadowolenie pacjentów z funkcjonowania doświadczalnego modelu podstawowej opieki zdrowotnej w Giżycku.” W roku 2011, na podstawie rozprawy pt. „Ocena jakości opieki lekarza rodzinnego z perspektywy pacjenta – nowe podejście metodologiczne w badaniach ilościowych i jakościowych” oraz dorobku, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Posiada specjalizację z medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i pielęgniarstwa rodzinnego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Zarządzanie szpitalem/administracja zdrowiem publicznym (1995 r.) oraz Promocji zdrowia (1996 r.). Była kierownikiem projektu badawczego własnego (Nr 2 PO5D 013 30) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Opracowanie i sprawdzenie nowej metodologii oceny opieki zdrowotnej z perspektywy pacjenta: połączenie badań jakościowych z ilościowymi”. Jest autorką lub współautorką 200 publikacji i doniesień zjazdowych o łącznej wartości IF=44.631 i 1020 punktów MNiSW. Interesuje się metodologią badań jakościowych wykorzystując wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe, tzw. grupy fokusowe w swoich projektach badawczych. Jej działalność naukowo-badawcza obejmuje m.in.: (1) analizę wpływu reformy podstawowej opieki zdrowotnej na ocenę dostępności świadczeń; (2) ocenę jakości opieki zdrowotnej z perspektywy pacjentów w różnych grupach wiekowych (osób starszych oraz hospitalizowanych dzieci i ich rodziców i/lub opiekunów); (3) badania nad rolą umiejętności komunikowania się lekarza z pacjentem podczas wizyty; (4) charakterystykę postrzegania zawodu pielęgniarki z perspektywy studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek z długim stażem pracy. Jest współredaktorką dwóch książek: (1) Marcinowicz L, Chlabicz S. Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną? Praktyka lekarza rodzinnego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014; (2) Marcinowicz L, Ślusarska B. Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie była nagradzana przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2012 roku była odznaczona przez Ministra Zdrowia odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Jest redaktorem tematycznym w czasopiśmie Family Medicine & Primary Care Review oraz członkiem Rady Naukowej czasopism: Lekarz Rodzinny i Pielęgniarstwo Polskie. Jest promotorem 4 zakończonych prac doktorskich w dziedzinie nauk o zdrowiu i recenzentem 6 prac doktorskich oraz promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich.

Źródło: UMB

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie