UMB ma trzech nowych profesorów. Nominacje wręczył prezydent Duda

Agata Sawczenko
Agata Sawczenko
Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z 1996 r. Od 1996 r. pracuje w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej (najpierw jako asystent, a od 2006 r. adiunkt). W 1999 r. na Wydziale Lekarskim obroniła doktorat pt. „Dynamika zmian stężeń beta-tromboglobuliny i czynnika płytkowego 4 oraz ekspresji receptora płytkowego CD62P w ostrym zawale mięśnia sercowego” (promotor: prof. dr hab. Halina Kemona). Równolegle rozpoczęła specjalizację z analityki medycznej, którą ukończyła w 2000 r., a w 2004 r. uzyskała tytuł specjalisty laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Pracę naukowo-dydaktyczną godzi również z praktycznym wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego – od wielu lat jest kierownikiem Pracowni Immunoserologii USK w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.
Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z 1996 r. Od 1996 r. pracuje w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej (najpierw jako asystent, a od 2006 r. adiunkt). W 1999 r. na Wydziale Lekarskim obroniła doktorat pt. „Dynamika zmian stężeń beta-tromboglobuliny i czynnika płytkowego 4 oraz ekspresji receptora płytkowego CD62P w ostrym zawale mięśnia sercowego” (promotor: prof. dr hab. Halina Kemona). Równolegle rozpoczęła specjalizację z analityki medycznej, którą ukończyła w 2000 r., a w 2004 r. uzyskała tytuł specjalisty laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Pracę naukowo-dydaktyczną godzi również z praktycznym wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego – od wielu lat jest kierownikiem Pracowni Immunoserologii USK w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej. UMB
To: prof. dr hab. Marcin Baranowski, prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska, prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz.

Nowym profesorom nominacje wręczył prezydent RP Andrzej Duda.

Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Teraz kadra UMB liczy niemal 800 nauczycieli akademickich, w tym blisko 120 profesorów tytularnych oraz 150 doktorów habilitowanych. To daje jeden z najwyższych wskaźników w kraju i plasuje Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

Dyplomatoria 2019. 300 absolwentów Politechniki Białostockiej odebrało dyplomy z rąk rektora

Oto nominowani:

prof. dr hab. Marcin Baranowski jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku, na którym w 2001 roku uzyskał tytuł magistra biologii. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Fizjologii UMB, gdzie jest zatrudniony do dzisiaj. W roku 2005 obronił pracę doktorską, a w 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Zainteresowania naukowe prof. Baranowskiego koncentrują się na udziale sfingolipidów w patogenezie insulinooporności i chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz roli tej grupy związków w adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego. Jego dorobek naukowy obejmuje 62 prace oryginalne i przeglądowe oraz dwa rozdziały w monografiach o łącznej wartości współczynnika IF wynoszącej 193,872 oraz liczbie punktów MNiSW równej 1598 (indeks Hirscha 23).

Prof. Marcin Baranowski odbył zagraniczne staże naukowe w Division of Molecular Physiology, University of Dundee oraz Section of Integrative Physiology, Karolinska Institutet. Jest również laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, a także licznych nagród naukowych Ministra Zdrowia oraz Rektora UMB. Prof. Baranowski jest też członkiem rady redakcyjnej czasopisma „PPAR Research”.

W wolnym czasie oddaje się swojej pasji, którą jest nurkowanie na wstrzymanym oddechu, zarówno w wersji rekreacyjnej jak i sportowej.

Będą doradzać i recenzować. Pracownicy UMB powołani do zespołów doradczych


Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska
jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z 1996 r. Od 1996 r. pracuje w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej (najpierw jako asystent, a od 2006 r. adiunkt). W 1999 r. na Wydziale Lekarskim obroniła doktorat pt. „Dynamika zmian stężeń beta-tromboglobuliny i czynnika płytkowego 4 oraz ekspresji receptora płytkowego CD62P w ostrym zawale mięśnia sercowego” (promotor: prof. dr hab. Halina Kemona). Równolegle rozpoczęła specjalizację z analityki medycznej, którą ukończyła w 2000 r., a w 2004 r. uzyskała tytuł specjalisty laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Pracę naukowo-dydaktyczną godzi również z praktycznym wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego – od wielu lat jest kierownikiem Pracowni Immunoserologii USK w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.

W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. „Ocena wybranych wskaźników aktywacji płytek krwi i trombocytopoezy u chorych na raka jelita grubego”.

Od 2016 r. jest Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W latach 2007-2013 była członkiem Zarządu Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) oraz w latach 2013-2017 była Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego PTDL. Pani Profesor jest bardzo zaangażowana w sprawy studenckie: od 2016 r. jest opiekunem studenckiej organizacji Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny (obecnie Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB), a od 2008 r. jest opiekunem V roku kierunku Analityka Medyczna. Od kilku lat organizuje warsztaty z pobierania krwi żylnej dla studentów k. Analityka Medyczna.

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Violetty Dymickiej - Piekarskiej koncentrują się wokół udziału płytek krwi i różnych aspektów ich aktywacji oraz stanu zapalnego w rozwoju i przebiegu różnych stanów chorobowych. Prowadzone przez panią Profesor badania wpisują się w poszukiwanie nowych, potencjalnych biomarkerów chorób cywilizacyjnych, chorób nowotworowych i niedokrwienia mięśnia sercowego.

UMB. Prawie setka nowych doktorów [ZDJĘCIA]

Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska jest autorem i współautorem 64 artykułów naukowych i 70 doniesień zjazdowych (łączny IF wynosi ponad 60; a punktacja MNiSW ponad 800, h-index 12). Jest także współautorem 3 skryptów i podręcznika dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego.

W 2017 r. odbyła staż naukowo-szkoleniowy w Laboratory of Neuronal Plasticity and Behaviour w University of Exeter Medical School w Wielkiej Brytanii.

Za działalność naukową była wielokrotnie nagradzana nagrodami I i II stopnia JM Rektora AMB/UMB oraz dwiema nagrodami dydaktycznymi. Jest promotorem trzech zakończonych rozpraw doktorskich.

W 2017 r. otrzymała odznaczenie „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny” przyznane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Prywatnie pani profesor jest mężatką, ma córkę Julię (tegoroczną maturzystkę) i kota Kacperka.

prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz
Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2000 roku jest zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku; pracuje w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie pełni funkcję Kierownika; jest Prodziekanem ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2001 roku na podstawie rozprawy „Czynniki warunkujące zadowolenie pacjentów z funkcjonowania doświadczalnego modelu podstawowej opieki zdrowotnej w Giżycku.” W roku 2011, na podstawie rozprawy pt. „Ocena jakości opieki lekarza rodzinnego z perspektywy pacjenta – nowe podejście metodologiczne w badaniach ilościowych i jakościowych” oraz dorobku, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Posiada specjalizację z medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i pielęgniarstwa rodzinnego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Zarządzanie szpitalem/administracja zdrowiem publicznym (1995 r.) oraz Promocji zdrowia (1996 r.). Była kierownikiem projektu badawczego własnego (Nr 2 PO5D 013 30) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Opracowanie i sprawdzenie nowej metodologii oceny opieki zdrowotnej z perspektywy pacjenta: połączenie badań jakościowych z ilościowymi”. Jest autorką lub współautorką 200 publikacji i doniesień zjazdowych o łącznej wartości IF=44.631 i 1020 punktów MNiSW. Interesuje się metodologią badań jakościowych wykorzystując wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe, tzw. grupy fokusowe w swoich projektach badawczych. Jej działalność naukowo-badawcza obejmuje m.in.: (1) analizę wpływu reformy podstawowej opieki zdrowotnej na ocenę dostępności świadczeń; (2) ocenę jakości opieki zdrowotnej z perspektywy pacjentów w różnych grupach wiekowych (osób starszych oraz hospitalizowanych dzieci i ich rodziców i/lub opiekunów); (3) badania nad rolą umiejętności komunikowania się lekarza z pacjentem podczas wizyty; (4) charakterystykę postrzegania zawodu pielęgniarki z perspektywy studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek z długim stażem pracy. Jest współredaktorką dwóch książek: (1) Marcinowicz L, Chlabicz S. Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną? Praktyka lekarza rodzinnego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014; (2) Marcinowicz L, Ślusarska B. Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie była nagradzana przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2012 roku była odznaczona przez Ministra Zdrowia odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Jest redaktorem tematycznym w czasopiśmie Family Medicine & Primary Care Review oraz członkiem Rady Naukowej czasopism: Lekarz Rodzinny i Pielęgniarstwo Polskie. Jest promotorem 4 zakończonych prac doktorskich w dziedzinie nauk o zdrowiu i recenzentem 6 prac doktorskich oraz promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich.

Źródło: UMB

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie