MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin rankingu XVII Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw

OPRAC.:
Andrzej Matys
Andrzej Matys

Regulamin Rankingu „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw 2019”

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem rankingu jest Kurier Poranny – dziennik należący do Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

2. Partnerami Merytorycznymi rankingu są firmy: PwC Polska, Bisnode.

3. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Rankingu: Kurier Poranny, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok.

4. Czas trwania Rankingu ustala się na okres od 2.10.2020 roku do 12.11.2020 roku.

5. Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych firm województwa podlaskiego:
a) Największy Przychód:
* najlepsze Duże Firmy pod względem wyników finansowych (firmy, które zatrudniają 250 pracowników i więcej);
* najlepsze Średnie Firmy pod względem wyników finansowych (firmy, które zatrudniają co najmniej 50, ale mniej niż 250 pracowników);
* najlepsze Małe Firmy pod względem wyników finansowych (firmy, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników);
b) Awans Roku – największa zmiana miejsca na wyższe w Złotej Setce";
c) Debiut Roku - dla firmy, która wejdzie do setki na najwyższe miejsce;
d) Firma Roku - pod uwagę brana jest dynamika przychodu, stopa zwrotu kapitału własnego, rentowność przychodów, bieżąca płynność finansowa, dynamika wzrostu majątku trwałego;
e) Menedżer Roku – najlepszy zdaniem podlaskich przedsiębiorców menedżer.

6. Organizator ustala Kapitułę konkursu w składzie:
a. Anatoliusz Kopczuk, prorektor WSFiZ
b. Adam Walicki, prezes Resursy Podlaskiej
c. Marek Dźwigaj, p.o. prezesa Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
d. Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Menedżer Roku 2010
e. Elwira Horosz, prezes Stowarzyszenia Właścicielek Firm, Klub Kobiet Biznesu
f. Ewelina Grzelak, PwC
g. Krzysztof Żukowski, kanclerz Loży Białostockiej Business Centre Club
h. Tomasz Kozłowski, przewodniczący Podlaskiego Związku Pracodawców
i. Wojciech Strzałkowski, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu
j. Jarosław Stypułkowski, prezes Zrzeszenia Kupców, Producentów i Usługodawców,
k. Grzegorz Rytelewski, prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Gospodarczej oraz przewodniczący Forum Podlaskiego Biznesu.

Osoby nagrodzone w kategorii Menedżer Roku w poprzednich edycjach:
• Marek Siergiej, 2009
* Witold Karczewski, 2010
• Jan Mikołuszko, 2011
• Dariusz Sapiński, 2012
• Helena Burzyńska, 2013
• Antoni Stolarski, 2014
• Katarzyna Rutkowska, 2015
• Mieczysław Dąbrowski, 2016
• Sławomir Żubrycki, 2017
• Jarosław Jurak, 2018.

7. Zadaniem Kapituły będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem rankingu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
8. Uczestnikiem rankingu jest firma, która wysłała swoje dane (skan Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat ze Sprawozdania Finansowego oraz informację o zatrudnieniu ogółem i na terenie województwa podlaskiego za 2019 rok) na adres korespondencyjny konkursu lub której dane pozyskano z KRS.

§ 2 Zasady Rankingu: Zgłoszenia do udziału w klasyfikacji

1. Ranking ma charakter otwarty i udział w nim jest nieodpłatny.
2. Dane finansowe pozyskiwane są z KRS, przy współpracy z firmą Bisnode Polska Sp. z o.o. oraz ze zgłoszeń nadsyłanych przez przedsiębiorstwa,
3. Zgłoszenia do „Złotej Setki” mogą nadsyłać firmy, które w dniu wysłania zgłoszenia prowadzą aktywną działalność gospodarczą. Komisja może wykluczyć zgłoszoną firmę z rankingu, jeśli ta zawiesi swoją działalność w trakcie rankingu. Za dane nadesłane w zgłoszeniu odpowiada osoba nadsyłająca zgłoszenie
4. Zgłoszenia można nadsyłać w dniach od 2.10.2020 roku do 12.11.2020 r.
5. Organizator może poddać telefonicznej weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane.
6. Spośród wszystkich pozyskanych danych (§2, p.2) Komisja, przy wsparciu firmy doradczej PwC, stworzy Ranking „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw”, który będzie opublikowany w specjalnym dodatku „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw” oraz na stronach serwisu www.strefabiznesu.poranny.pl.
7. Kapituła może podejmować decyzję o wykluczeniu firm niespełniających wymogów regulaminu lub z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie rankingu. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
8. Z udziału w rankingu wyłączone są firmy kapitałowo powiązane z Organizatorem rankingu.
9. Organizatorzy oraz Partnerzy Rankingu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwość danych przesłanych przez uczestników Konkursu.

§ 3 Zasady Rankingu: Klasyfikacja

1. Uczestnicy "Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw", których dane zostaną pozyskane zgodnie z § 2, p.2, klasyfikowani będą w rankingu na podstawie wielkości przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz wielkości przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją pod uwagę będzie brane zatrudnienie.

2. W przypadku nagrody Firma Roku ocenie podlegać będą dodatkowe informacje finansowe, jak: wynik netto, kapitał własny, aktywa obrotowe, aktywa trwałe oraz zobowiązania krótkoterminowe. 2.1. Na podstawie wymienionych danych finansowych, obliczone zostaną wskaźniki:
a. W1 - dynamika przychodów (przychody 2019/przychody 2018)
b. W2 - dynamika zysków (zysk netto 2019/zysk netto 2018)
c. W3 - stopa zwrotu kapitału własnego (zysk netto 2019/kapitał własny 2019)
d. W4 - rentowność przychodów - (zysk netto 2019/przychody 2019)
e. W5 - bieżąca płynność finansowa (aktywa obrotowe 2019/zobowiązania krótkoterminowe 2019)
f. W6 - dynamika wzrostu majątku trwałego (aktywa trwałe 2019/aktywa trwałe 2018)
2.2. Za każdy wskaźnik firmy będą otrzymywać punkty w odniesieniu do pozostałych uczestników: od 1 (dla najlepszego wyniku) do n (dla najniższego wyniku). Przy czym n oznacza liczbę wszystkich firm biorących udział w zestawieniu. Na przykład, jeśli wezmą udział 84 przedsiębiorstwa, to firma, której parametr będzie najmniej efektywny otrzyma 84 punkty.
2.3. Następnie wszystkie punkty otrzymane za wskaźniki będą sumowane, a sumy ustawiane od najmniejszej do największej. Im suma rankingów wszystkich wskaźników będzie niższa, tym wyższe miejsce zajmie firma.

§ 4 Ogłoszenie wyników i nagrody

1. W kategorii rankingu (regulamin plebiscytu §1 pkt 5 podpunkt a) nagrodzimy po 3 firmy, które zdobędą największą sumę punktów w podkategoriach.
2. W kategorii rankingu (regulamin plebiscytu §1 pkt 5 podpunkt e) wręczymy 1 nagrodę główną. Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo przyznania nagrody specjalnej dla każdej z kategorii.
3. We wszystkich pozostałych kategoriach rankingu (regulamin plebiscytu §1 pkt 5 podpunkt b, c, d) nagrodzimy po jednej firmie, która zdobędzie największą sumę punktów.
4. Laureaci rankingu otrzymają od Organizatora statuetkę oraz pamiątkowy dyplom.
5. Wszyscy laureaci rankingu są zaproszeni na uroczystą galę „Złotej Setki”, która odbędzie się 11 grudnia 2020 roku.
6. Wyniki rankingu opublikujemy na stronie internetowej www.strefabiznesu.poranny.pl i w dodatku „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw” kolportowanym wraz z Kurierem Porannym.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Podane w formularzach dane osobowe osoby biorącej udział w rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw 2019 będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 2408 wyłącznie dla celów przeprowadzenia rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw 2019.
2. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do swoich danych w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. oraz do ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak będzie równoznaczne z usunięciem danej zgłoszonej firmy z rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw 2019, o czym Polska Press Sp. z o.o. powiadomi właściciela danych osobowych.
3. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie na adres: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do zgłoszenia danej firmy do rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw 2019.
4. Polska Press jako administrator danych uczestników Konkursu udostępni, za zgodą osób których dane dotyczą i w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu PwC następujące dane osobowe uczestników Konkursu i gali: imię, nazwisko, firma, stanowisko, adres e-mail i numer telefonu, w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Projektu przez PwC.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym rankingiem przysługuje każdemu uczestnikowi rankingu.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników rankingu wyłącznie w formie pisemnej od dnia rozpoczęcia rankingu, najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania ostatecznych wyników głosowania. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora.
4. Na kopercie powinien znajdować się dopisek „Złota Setka 2019 - reklamacja”.
5. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika rankingu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika rankingu.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji.
7. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Rankingu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w rankingu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności związanych z rankingiem oraz terminów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników rankingu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich, dostawców Internetu).
4. Ewentualne pytania w sprawie rankingu „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw 2019” można kierować do "Kuriera Porannego" w Białymstoku: [email protected]
5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Białymstoku, Kurier Poranny, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok oraz pod adresem www.strefabiznesu.poranny.pl.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny