Regulamin konkursu „PSR 2020 – Czy znasz podlaską wieś”

Akcja specjalna PSR 2020 - czy znasz podlaską wieś
Regulamin konkursu „PSR 2020 – Czy znasz podlaską wieś”, zwanego dalej „Konkursem”.

Art. 1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „PSR 2020 – Czy znasz podlaską wieś?”.
2. Organizatorem Konkursu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115.
3. Sponsorem nagród w Konkursie jestUrząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13, NIP 542-25-08-746, REGON 000331547, zwany dalej Partnerem.
4. Celem konkursu jest promocja oraz szerzenie świadomości na temat Powszechnego Spisu Rolnego, jego zasadach, idei i obowiązkach z tym związanych. Dodatkowo konkurs promuje podlaską wieś, jej walory, atrakcje i perspektywy rozwoju podlaskiej wsi.
5. Opis zadania konkursowego – zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia na temat walorów podlaskiej wsi.
6. Praca może być wykonana smartfonem, aparatem, itp. i powinna być zgodna z tematem konkursu.
Zdjęcie zgłaszane na konkurs może zostać poddane podstawowym zabiegom edycyjnym, obejmującym kadrowanie, modyfikację nasycenia barw i modyfikację jasności. Organizator nie zezwala na stosowanie fotomontaży ani na dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpg Plik ze zdjęciem nie może przekroczyć 4MG.
Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków osób niepełnoletnich. Zdjęcia nie mogą być obsceniczne, naruszające zasad współżycia społecznego, nieetyczne.
7. Zdjęcia mogą być zgłoszone w 2 kategoriach:
a) Natura
b) Gospodarstwo rolne
Uczestnik może przesłać zdjęcia do dwóch kategorii.
Jedno zdjęcie oznacza jedno zgłoszenie. Liczba zgłoszeń w każdej kategorii jest ograniczona – maksymalnie do 3 (słownie: trzy).
8. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, spełniających warunki określone niniejszym regulaminem.
9. Konkurs będzie publikowany na łamach Gazety Współczesnej oraz Kuriera Porannego, zwanymi dalej Dziennikami oraz w serwisachwww.wspolczena.pl i www.poranny.plzwanymi dalejSerwisami.
10. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, wyborem zwycięzców, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywaniem reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że rola Partnera
w Komisji ogranicza się do wyłonienia zwycięzców.
11. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Białymstoku i będzie prowadzony na łamach Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego, nazywanych dalej łącznie „Gazetą". Konkurs prowadzony będzie również na stronie serwisów www.wspolczesna.pl i www.poranny.pl (nazywanych dalej „Serwisami”) w okresie od dnia 18.09.2020 r. od godziny 8:00:00 do 09.10.2020 r do godz. 23:59:59
12. Wszelkie zapytania dotyczące informacji o prowadzonym konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected].
13. Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.poranny.pl/regulamin oraz www.wspolczesna/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
14. Zgłoszenie uczestnictwa, nadesłanie zdjęcia oraz akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów konkursowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy w szczególności możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu w Gazecie, w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety, Serwisu.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. Uczestnikami w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające w województwie podlaskim, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora i Partnera, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie konkursu w Serwisie. Ankieta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Przystępując do konkursu, Uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu, potwierdza zapoznanie się z zawartą w nim notą informacyjną oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie https://prywatnosc.polskapress.pl/ oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. Zgłoszenia należy dokonać w terminie od 18.09.2020 r. od godziny 8:00:00 do 09.10.2020 r do godz. 23:59:59.
5. Uczestnik dokonujący zgłoszenia do udziału w Konkursie oświadcza, że:
a.J est wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii w tym gwarantuje, że ewentualna osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na korzystanie z jej wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b. Udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c. Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
d. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia kandydatury z udziału w Konkursie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych oraz prawnych. Organizator ma prawo do wykluczenia zdjęć naruszających zasady niniejszego regulaminu, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

Art. 3 Zasady przeprowadzeniaKonkursu.

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców.
2. Komisja wybierze pięć najlepszych prac w każdej z dwóch kategorii
3. Komisja Konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zdjęcia,spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem, uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz estetykę i wybierze po pięciu Uczestników każdej z kategorii, którzy otrzymają równorzędne nagrody.
4. Obrady Komisji odbędą się w terminie 12-14.10.2020 r.
5. Planowaną datą publikacji wyników Konkursu w Serwisie i w gazecie jest 16.10.2020 r., jednak nie później niż do dnia 31.10.2020 roku.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Konkursu.

Każdy ze zwycięzców Konkursu, w planowanym terminie 16.10.2020 r., jednak nie później niż do dnia 31.10.2020 r. zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość mailową lub SMS,przesłaną na adres mailowylub numer telefonu, podany w formularzu zgłoszeniowym.

Art.5 Nagrody w Konkursie

1. Komisja konkursowa nagrodzi po pięciu Uczestników każdej z dwóch kategorii równorzędnymi pakietami nagród, z czego każdy składa się z: dysku przenośnego 1 TB, ładowarki indukcyjnej, parasola damskiego VIP, głośnika bluetooth, koca piknikowego, metrówki, kubka termicznego, kurtki softshell, torby płóciennej, torby ortalionowej składanej w brelok, plecaka na laptopa VIP.
Łączna wartość jednego pakietu nagród wynosi 875,51 zł brutto.
2. Nagrody należy odebrać osobiście w siedzibie Partnera – Urzędzie Statystycznym w Białymstoku, ul. Krakowska 13 lub w inny sposób po wcześniejszym ustaleniu z Partnerem pod numerem tel. 85 749 77 88 w terminie do 45 dni od daty opublikowania wyników. Partner o wydaniu nagrody zawiadomi Organizatora i zapewni mu udział w wydaniu nagrody.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.1426 z zm.).
4. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestników.

Art. 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Oddz. Białystok ul. św. Mikołaja 1,15-419 Białystok z dopiskiem „PSR 2020 – Czy znasz podlaską wieś?- reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko), adres dla doręczeń oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

1. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „PSR 2020 – Czy znasz podlaską wieś?”

NOTA INFORMACYJNA

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: [email protected].

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected].

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, dostawcom narzędzi informatycznych, Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku, podmiotom obsługującym web-ankietę tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna z siedzibą w Warszawie.
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 1

Zgłoszenie w konkursie "PSR2020 - czy znasz podlaską wieś"

1 Podaj swoje imię i nazwisko. *
Wpisz..
2 Podaj nr telefonu. *
Wpisz...

3 Podaj adres e-mail. *
Wpisz...

4 Tytuł zdjęcia lub nazwa miejscowości przedstawionej na zdjęciu, *
Wpisz...

5 W której kategorii zgłaszasz zdjęcie? *


Wyszukaj...
Wybierz

6 Załącz zdjęcie *
Dopuszczalne formaty plików to: jpg, jpeg. Maksymalny rozmiar to 4 MB.
Wybierz plik...

7 Zaakceptuj: *
Pamiętaj! Zawsze możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wysyłając wiadomość na adres email: [email protected]. Odwołanie nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych dokonane przed odwołaniem.
Można udzielić jednej odpowiedzi.
Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Serwisu dostępny TUTAJ i TUTAJ, oraz Regulamin Konkursu dostępny TUTAJ, w tym z informacjami o Administratorze Danych Osobowych, o przetwarzaniu danych osobowych oraz o prawach z tym związanych (nota informacyjna RODO)

8 Zaakceptuj: *
Można udzielić jednej odpowiedzi.
Oświadczam, że:

a. Jestem wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii, posiadam wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie ich dla celów konkursu

b. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu konkursu, w tym w celu poinformowania o ewentualnej wygranej oraz wysyłki nagrody,

c. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych na stronach i serwisach internetowych, portalach społecznościowych, na łamach gazety, w szczególności informujących o jego wynikach,

d. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie nadesłanego przeze mnie zdjęcia w konkursie oraz publikację imienia i nazwiska w celu ukazania zwycięzcy na łamach gazety oraz serwisów i na fanpagach tych serwisów,

e. Niniejsza zgoda obejmuje zgodę na nieodpłatne publikowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zgłoszonych do konkursu na zasadach opisanych w regulaminie tego konkursu, w całości lub we fragmentach, jak również na łączenie ich z innymi obrazami, tekstem oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację. Ponadto wyrażam zgodę na ich rozpowszechnianie bez ograniczeń, w szczególności na ich eksploatację w serwisach internetowych należących do Polska Press Sp. z o.o. wymienionych powyżej a także obrót egzemplarzami w których utwór utrwalono.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny