Projekty strategiczne, które będzie realizowało Województwo Podlaskie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Materiał informacyjny - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

Dofinansowanie UE: 29 598 516,86 zł

Projekt jest realizowany przez Województwo Podlaskie

To system stypendiów skierowanych do uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne w województwie podlaskim. Celem głównym projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych min. 4 tys. uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Projekt zakłada, m.in.:

 • przyznanie stypendiów (na okres 10 miesięcy, czyli rok szkolny) uczniom podlaskich szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego,
 • wyłonienie uczniów/uczennic uzdolnionych uwzględnia:
  - osiągnięcia edukacyjne za rok poprzedzający rok przyznania stypendium,
  - osiągnięcia w olimpiadach, konkursach szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie uczestnictwa w zawodach III stopnia (olimpiad, konkursów, turniejów) w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium,
 • w okresie pobierania stypendium uczeń musi mieć zapewnioną opiekę dydaktyczną przedstawiciela szkoły lub placówki systemu oświaty, do której uczęszcza. Opiekun dydaktyczny we współpracy ze stypendystą opracowuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego,
 • w ramach projektu zaplanowano 4 cykle stypendiów.

Dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:

- Od dawna wspieramy dzieci i młodzież z Podlaskiego, udzielając im stypendiów z budżetu województwa. Ale to są tak zdolni młodzi ludzie, że postanowiliśmy zwielokrotnić tę pomoc sięgając po fundusze europejskie. Oni są bowiem przyszłością tego regionu i jego wielkim potencjałem. Jako zarząd powinniśmy stwarzać im szansę. I my to robimy.

***

Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

Dofinansowanie UE: 14 830 120 zł

Projekt będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

To system stypendiów skierowanych do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie podlaskim. Projekt – uwzględniając współpracę z podlaską instytucją wspierającą młode talenty, zakłada, m.in:

 • przyznanie stypendiów za wyniki w nauce uczniom podlaskich szkół;
 • w okresie pobierania stypendium uczeń będzie realizował projekt przy wsparciu opiekuna z danej szkoły oraz przy zapewnieniu wsparcia szkoleniowego w formie warsztatów z zakresu kompetencji miękkich, m.in. umiejętności prezentacji, pracy zespołowej, metody projektowej;
 • ocena projektu – po jego prezentacji – będzie dokonana przez kapitułę;
 • na zakończenie planowana jest gala, podczas której zaprezentują się zwycięzcy;
 • w ramach projektu zaplanowano 4 cykle stypendiów zawodowych;
 • dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleniowe dla opiekunów stypendystów w danych szkołach, dofinansowanie do zakupu materiałów niezbędnych do wypracowania projektu.

Bezpośrednim odbiorcą/grupą docelową będą uzdolnieni uczniowie (niezależnie od ich miejsca zamieszkania) szkół branżowych i techników funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego.

Dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:

Uznaliśmy, że uzdolnieni uczniowie szkół zawodowych potrzebują oddzielnego systemu wsparcia. To bardzo ważna dla nas grupa społeczna, bo odpowiada wprost na potrzeby regionalnego rynku pracy. Przez lata szkoły zawodowe były niedoceniane, a edukacja branżowa uznawana wręcz za gorszą. A to z kolei spowodowało wielki odwrót młodych ludzi od takiego modelu kształcenia. Tymczasem szkolenie zawodowe to przyszłość regionalnej gospodarki. Jego powiązanie z potrzebami pracodawców z jednej strony przełoży się na prężny rozwój firm, z drugiej – zapewni miejsca pracy absolwentom tych szkół.

***

Projekt na rzecz wzmocnienia roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Dofinansowanie UE: 4 500 000 zł

Projekt będzie realizowany przez Województwo Podlaskie

Zakłada realizację działań w zakresie wzmocnienia roli i potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wsparcie uzyskają organizacje, które prowadzą działalność statutową wpisującą się w obszary wsparcia EFS+, tj. np. w obszarze edukacji, włączenia społecznego i adaptacyjności.

Dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:

Organizacje pozarządowe wykonują wspaniałą pracę i należy je w tym wspierać. Ich przedstawiciele to osoby niezwykle zaangażowane, które często poświęcają swój prywatny czas dla dobra innych. Patrzę na nie z podziwem i liczę, że wzmacniając ich potencjał, zbudujemy silne społeczeństwo obywatelskie.

***

Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie UE: 38 760 000 zł

Planowany termin przyjęcia projektu do realizacji: marzec 2024 r.

Będzie realizowany przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z 35 gminami

Projekt zakłada realizację usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – tzw. systemów teleopieki, skierowanych do osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu poszczególnych gmin województwa podlaskiego. Beneficjent zapewni dostęp do kompleksowych usług społecznych (w tym usług sąsiedzkich, opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług asystenckich) stanowiących pakiety usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:

Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna. Ludzie z doświadczeniem, którym mądrości i aktywności możemy tylko pozazdrościć. Chętnie słucham ich głosu, czerpię z ich doświadczeń i traktuję z wielkim szacunkiem. Dlatego uważam, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby mogli jak najdłużej być samodzielni. System teleopieki czy usługi asystenckie na pewno im w tym pomogą.

***

Rozwój usług społecznych w ramach deinstytucjonalizacji

Dofinansowanie UE: 53 550 000 zł

Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Projekt zakłada realizację działań w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych poprzez m.in. wsparcie w formie mieszkań wspomaganych i chronionych, kształcenie kadry opiekuńczej, wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę. Jako element składowy przedsięwzięcia planowane jest zapewnienie opieki wytchnieniowej, wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Projekt adresowany do osób: znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami, w kryzysie psychicznym, bezdomnych, usamodzielnianych, opuszczających pieczę zastępczą i zakłady karne.

Dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:

Mieszkania wspomagane to szansa dla osób, które nie są jeszcze na tyle samodzielne, aby żyć aktywnie, bez żadnej pomocy. Potrzebują wsparcia na drodze do usamodzielnienia się. I to jest nasza rola, by im je zapewnić. Z kolei opieka wytchnieniowa, czyli umożliwienie odpoczynku opiekunom osób niesamodzielnych, jest dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego często najbardziej oczekiwaną formą pomocy.

***

Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży w ramach placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej

Dofinansowanie UE: 29 467 120 zł

Projekt jest realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka

Celem projektu jest umożliwienie wsparcia w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, a przez to stworzenie łatwo dostępnych miejsc świadczących usługi wsparcia rodziny dla osób uprawnionych, a nie korzystających z istniejących form.

Projekt obejmujący dzieci i młodzież w ramach placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej, zakłada świadczenie usług doradczych, np. mediacyjnych, psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych. Placówki stworzą dogodne warunki do poprawnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży wspierając jednocześnie więzi rodzinne. Zajęcia oparte będą na Harcerskiej Metodzie Wychowawczej, prowadzone w naturalnych miejscach przebywania młodzieży w odformalizowanej strukturze małych grup oraz indywidualnie przez stosowanie aktywnych form wychowawczych, wspierających m.in. przedsiębiorczość i umiejętności społeczne. Zapewniony będzie również dostęp do specjalistycznych usług doradczych dla rodziców. W projekcie przewidziane jest wsparcie dla około 1350 dzieci i młodzieży oraz 1350 rodziców/opiekunów prawnych.

Dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:

Harcerze udowodnili nam już w poprzedniej perspektywie, że projekt Podlaskie Podwórka to świetna inicjatywa. W tamtej edycji zaopiekowali się 750 dziećmi, które udało się im wyrwać z ubóstwa czy wykluczenia cyfrowego. Jestem pewien, że teraz przy większej dotacji, większej skali projektu zrobią jeszcze więcej dobrego.

***

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci w obszarze adopcji

Dofinansowanie UE: 3 849 990,00 zł

Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Głównym celem realizacji projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zgłoszonych do przysposobienia, przysposobionych, dzieci z rodzin zastępczych.

Planowane są wszelkie usługi wspierające rodziny zastępcze i adopcyjne poprzez poradnictwo, wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, tworzenie grup wsparcia. Bezpośrednio dla dzieci przewiduje się ponadstandardowe, specjalistyczne usługi w zakresie wczesnej diagnozy rozwojowej i form terapii usług wsparcia posttraumatycznego. W odniesieniu do kadry pracującej w obszarze systemu pieczy zastępczej planowane jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności kadr.

Dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:

To bardzo ważny projekt. Chcemy, aby rodziny czuły się wspierane i miały dostęp do niezbędnych narzędzi i zasobów, które pomogą im stworzyć zdrowe i kochające środowisko dla przyjętego dziecka. W tym na pewno pomogą terapeuci, specjaliści oraz grupowe wsparcie. Taka specjalistyczna opieka obejmie też dzieci i pozwoli im uporać się z negatywnymi, traumatycznymi doświadczeniami z poprzedniego etapu życia. Poprzez ten projekt dążymy do zapewnienia kompleksowej pomocy, która umożliwi całym rodzinom skuteczną adaptację.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny