MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Zasady chowu świń na własny użytek 2024. Jakie obowiązki ma rolnik? Ministerstwo rolnictwa wyjaśnia aktualne zasady

OPRAC.:
Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
Obniżone wymagania dotyczą chowu świń utrzymywanych w celu produkcji mięsa na własny użytek, czyli na mięso i wyroby dla swojej rodziny.
Obniżone wymagania dotyczą chowu świń utrzymywanych w celu produkcji mięsa na własny użytek, czyli na mięso i wyroby dla swojej rodziny. unsplash.com/Stefanie Poepken
Od ponad roku rolnik może podjąć się chowu świń na własny użytek z szeregiem uproszczeń, jakie wprowadziło ministerialne rozporządzenie. Nie oznacza to jednak, że nie obowiązują żadne wymogi. Obowiązujące zasady omawia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spis treści

Chów świń na własny użytek - co zmieniło się w 2024 r.?

Wraz z początkiem roku, od 1 stycznia 2024 zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych.

Co kryje się za dokumentem? Wprowadza m. in. możliwość wyodrębnienia w komputerowej bazie danych ARiMR modelu produkcji świń przeznaczonych wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Rolnik może taką świnię osobno oznaczyć.

Dlaczego zgłoszenie jest ważne? Informacja o siedzibach stad jest istotna z punktu widzenia kontroli wymagań w zakresie bioasekuracji prowadzonych przez jednostki Inspekcji Weterynaryjnej – wyjaśnia resort rolnictwa.

Obowiązuje także zmiana dotycząca badań mięsa w kierunku włośnicy. Także od początku 2024 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Jak wyjaśnia ministerstwo rolnictwa: od 1 stycznia 2024 r. nie będzie można już stosować metody trichinoskopowej do badania mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Uproszczenia w wymogach, ale tylko dla świń na mięso dla siebie

Obowiązują uproszczone zasady chowu świń, jeśli ich przeznaczeniem jest wykorzystanie na własne potrzeby rolnika. 9 maja 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (1).

W przypadku takiego chowu tuczników lub maciory odstąpiono od szeregu wymogów. Jakie pozostały? Obowiązki w chowie na swój użytek omawia Dariusz Mamiński, radca z Wydziału Prasowego MRiRW.

Kto może utrzymywać świnie na własny użytek?

Na początek przedstawiciel resortu rolnictwa wyjaśnia, że rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na zróżnicowaniu wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Rozporządzenie jest nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (2) i odnosi się ono do posiadaczy świń.

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(3) posiadacz zwierzęcia oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej władającą zwierzęciem, również tymczasowo.

Obowiązki w chowie świń na własne potrzeby

Odnosząc się do obowiązków dla posiadaczy świń, departament informuje, że rozporządzenie (2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, utrzymało w stosunku do utrzymujących świnie na własny użytek część wymagań dotyczących wszystkich posiadaczy świń tj.

obowiązki w zakresie:

 • utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
 • zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
 • wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego;
 • karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
 • używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności

oraz zakazy w zakresie:

 • karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów wymienionych w ust. 7 części II załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (4), chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
 • wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Ponadto należy spełnić wymagania wynikające z następujących aktów prawnych:

– rozporządzenia (5) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej określającego wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu świń w tym wymagania,

 • dla pomieszczeń, ich wyposażenia i sprzętu;
 • pojenia i żywienia;
 • minimalne warunki utrzymywania świń;

- ustawy (6) z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności m.in. w zakresie uzyskania (w biurze powiatowym ARiMR) numeru identyfikacyjnego posiadacza zwierzęcia gospodarskiego;
-ustawy (7) ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie oznakowania świni i zgłaszania tego faktu do Agencji Restrukturyzacji i Rejestracji Zwierząt;
- w przypadku uboju na użytek własny - krajowe przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego (8).

Jednocześnie, do przeprowadzania uboju poza rzeźnią dla celów własnej konsumpcji domowej, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/20099, tj. uboju zwierząt innych niż drób króliki i zające, przez ich właściciela lub osobę działającą na jego odpowiedzialność i pod jego nadzorem, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego poziomu kwalifikacji – art. 7 ust. 1 rozporządzenia 1099/2009, zgodnie z którym uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem przeprowadzane są wyłącznie przez osoby posiadające odpowiedni poziom kwalifikacji, aby wykonywać te czynności, nie powodując u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia.

Podstawa prawna:

 • (1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 866);
 • (2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1485, z późn. zm.);
 • (3) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z późn. zm.);
 • (4) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 131 z 16.04.2021, str. 137, z późn. zm.);
 • (5) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz. 344);
 • (6) ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542 oraz z 2022 r. poz. 1570);
 • (7) ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 2022 poz. 2727, z późn. zm.);
 • (8) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2016 r. poz. 885 oraz z 2022 r. poz. 1896);
 • (9) rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 1).
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Ubezpieczenie maszyn rolniczych. Kiedy jest obowiązkowe?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Zasady chowu świń na własny użytek 2024. Jakie obowiązki ma rolnik? Ministerstwo rolnictwa wyjaśnia aktualne zasady - Strefa Agro

Wróć na poranny.pl Kurier Poranny