Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 6,9 proc. podał w piątek 23 lutego Główny Urząd Statystyczny. Z kolei przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach było w styczniu br. wyższe o 3,8 proc. niż przed rokiem.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował ponadto, że według szybkiego szacunku tempo wzrostu gospodarczego w skali roku (niewyrównanego sezonowo) w Polsce nieco poprawiło się w porównaniu z notowanym w poprzednim kwartale i było wyższe niż przed rokiem.

Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był nieco wolniejszy niż w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego, pomimo sezonowego wzrostu, nadal kształtowała się poniżej poziomu sprzed roku.

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za IV  kwartał 2017 r. zwiększyła się liczba pracujących w skali roku.
Niższa niż przed rokiem była liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia: stopa bezrobocia rejestrowanego 6,9%

Przeciętne miesięczne nominalne i realne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyły się w skali roku w tempie
podobnym do obserwowanego w grudniu ub. roku: nominalne +7,3 proc. rok do roku, a realne + 5,3 proc. r/r.

GUS wyliczył, że w końcu stycznia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1133,7 tys. i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,8 proc. (tj. o 52,0 tys.), ale była niższa niż przed rokiem – o 18,9 proc. (tj. o 263,4 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,9 proc., tj. była wyższa o 0,3 p.proc. niż przed miesiącem, ale o 1,6 p.proc. niższa w stosunku do notowanej w styczniu ub. roku.

Stopa bezrobocia w województwach

Kształtowała się w granicach od 3,9 proc. w wielkopolskim do 12,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym zwiększyła się we wszystkich województwach, najbardziej w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim (po 0,5 p.proc.), a najmniej – w śląskim (o 0,1 p.proc.), a także w łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim (po 0,2 p.proc.).

W porównaniu ze styczniem ub. roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu (w granicach 2,5 p.proc. – 2,1 p.proc.) w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, a w najmniejszym (w granicach 1,3 p.proc. – 1,2 p.proc.) – w mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy udział kobiet w końcu stycznia br. był wyższy niż przed rokiem o 1,6 p.proc. i wyniósł 54,3 proc. Zwiększył się nieznacznie udział osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,1 p.proc. do 30,7 proc.). Zmniejszył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących (o 0,6 p.proc. do 13,4 proc.) oraz absolwentów (o 0,3 p.proc. do 3,6 proc.). Udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku był niższy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 84,9 proc.