REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KURIERA PORANNEGO PORANNY.PL

Redakcja
Udostępnij:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu funkcjonującego pod adresami www.echodnia.eu; www.gazetalubuska.pl; www.pomorska.pl; www.gk24.pl; www.gp24.pl; www.gs24.pl; www.nowiny24.pl; www.poranny.pl; www.to.com.pl; www.wspolczesna.pl

 2. Operator może wprowadzić odrębne regulaminy dla korzystania z poszczególnych serwisów, wchodzących w skład Serwisu przewidujące specjalne zasady dotyczące takiego korzystania. Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych serwisów prezentowane będą przez Operatora na stronach umożliwiających korzystanie z tych serwisów.

 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

 4. Operatorem Serwisu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45,wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00zł, NIP 522-01-03-609, mail. [email protected]

 5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

  Operator
  - oznacza spółkę Polska Press Sp. z o.o. opisaną szczegółowo w ust. 2 powyżej, zwaną również „Spółką”,

  Regulamin
  - oznacza niniejszy dokument;

  Serwis (Serwisy)
  - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora lub na jego zlecenie, a także przez Użytkowników, dostępna pod adresami www.echodnia.eu; www.gazetalubuska.pl; www.pomorska.pl; www.gk24.pl; www.gp24.pl; www.gs24.pl; www.nowiny24.pl; www.poranny.pl; www.to.com.pl; www.wspolczesna.pl

  Użytkownik
  - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych, w sposób przewidziany przez Operatora;

  Konsument:
  Konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

  Materiał
  - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;

  Cookie
  - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

  Ustawa
  - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

  Forum
  - wydzielona przez Operatora z Serwisu platforma służąca zamieszczaniu treści i wymianie poglądów przez użytkowników Forum; zasady korzystania z Forum określa odrębny regulamin dostępny pod adresem: http://forum.poranny.pl (dalej jako „Regulamin Forum”); niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Forum;

  Treści płatne
  Części Serwisu, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu określonej w Serwisie płatności za pośrednictwem systemu „Piano”. Zasady korzystania z systemu „Piano” zawarte są w regulaminie tego systemu dostępnym pod adresem https://www.pianomedia.pl/policy. Operator nie jest stroną umowy dotyczącej usług świadczonych w ramach systemu „Piano” i nie odpowiada za treść ani wykonanie umowy zawartej przez Użytkownika z operatorem systemu „Piano”.

 6. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

 7. Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.

 8. W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku ściągania tekstów w ilości jednoznacznie wskazującej na ich kopiowanie, a nie na przeglądanie, Operator ma prawo w każdej chwili zablokować Użytkownikowi dostęp do korzystanie z Serwisu.

 9. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu w jakiejkolwiek formie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Materiałach przekazanych przez Użytkowników, publikowanych w Serwisie.

 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.

 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w stosunku do których Operator ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

 14. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Operatora są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową z dostępem do Internetu.

 15. Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczna rejestracja przez Użytkowników, z zastrzeżeniem korzystania z Forum, którego zasady opisane są w Regulaminie Forum.
 2. Korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, w szczególności w momencie wpisania adresu Serwisu w przeglądarce internetowej lub w momencie skorzystania z linku prowadzącego do Serwisu, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 3. Serwis przewiduje możliwość zamawiania przez Użytkowników informacji handlowej od Operatora, w szczególności w postaci newslettera. W celu zamówienia takiej informacji handlowej, Użytkownik powinien przekazać Operatorowi swój adres e-mail za pomocą specjalnej funkcjonalności dostępnej w Serwisie.
 4. Przy dokonywaniu zamówienia informacji handlowej, zgodnie z ust. 3 powyżej Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z przekazaniem swojego adresu e-mail w celach reklamy i promocji towarów i usług Operatora i podmiotów współpracujących z Operatorem.
 5. Wybierając usługę newslettera Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych, handlowych i promocyjnych Operatora i podmiotów współpracujących z Operatorem przygotowywanych przez redakcję Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 6. Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu skorzystania z usług Operatora tam opisanych.
 7. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
 8. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
  - powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
  - postanowień niniejszego Regulaminu;
  - norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.
  Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.
 9. Jeżeli dostęp do określonych treści lub części Serwisu został oznaczony jako płatny, Użytkownik uzyskuje dostęp do takich Treści płatnych poprzez zawarcie stosownej umowy z operatorem systemu „Piano”.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę
 3. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Operatora, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów zastępstwa procesowego.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Polska Press”), właściciel serwisu funkcjonującego pod adresami: www.echodnia.eu; www.gazetalubuska.pl; www.pomorska.pl; www.gk24.pl; www.gp24.pl; www.gs24.pl; www.nowiny24.pl; www.poranny.pl; www.to.com.pl; www.wspolczesna.pl („Serwis”) darzy swoich Użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie Użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym dane osobowe.
 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez POLSKA PRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45,wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000zł, NIP 5220103609 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu zgodnie z Regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press, w tym organizacji takich działań. Polska Press informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do swoich danych w siedzibie Polska Press oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z uniemożliwieniem dalszego świadczenia usług, dla których zgodnie z niniejszym Regulaminem konieczna jest Rejestracja. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press na piśmie na adres: Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Polska Press jako administrator danych osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: [email protected]
 4. Powyższe zasady dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych stosuje się odpowiednio do danych osobowych Użytkowników przekazanych przez Użytkowników w toku korespondencji z Polska Press.

V. REGUŁY UDZIELENIA LICENCJI NA MATERIAŁY ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik każdorazowo w momencie przekazania Operatorowi jakichkolwiek Materiałów upoważnia Operatora, wraz z prawem do sublicencji, do publikowania tych Materiałów w całości lub w części w wybranym czasie w Serwisie oraz do
  korzystania z przekazanych do Materiałów na następujących polach eksploatacji (licencja):

  • wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  • każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:

   • w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   • na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu,
   • poprzez emisję w radiu i telewizji,
   • poprzez publikację w prasie,
   • poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
   • przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
   • wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.
 2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Operatora.

 3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

 4. Licencja ma charakter niewyłączny.

 5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

 6. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

 7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.

 8. Użytkownik gwarantuje, że jest jedynym autorem i producentem materiałów, komentarzy artykułów i wpisów, a także że nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych treści. Nadto Użytkownik gwarantuje, że wszystkie osoby występujące w materiałach udzieliły Użytkownikowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w tym przez Operatora w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

 2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach,
  w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

 4. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 5. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

 6. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.

 7. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem na adres: [email protected]

 8. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować e-mailem na adres: [email protected]

 9. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie.

 10. Umowa na dotycząca newslettera zawierana jest z momentem potwierdzenia adresu e-mail i zapisu na newsletter.

 11. W procesie zawierania umowy na odległość w ramach Serwisu Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Spółka wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.

 12. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Umowa na świadczenie usług zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Spółki stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 13. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  4. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 14. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta ze Spółką w zakresie Serwisu Spółka może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:

  1. wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  2. wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  3. wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
 15. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik może rozwiązać umowę o newsletter w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

 16. Umowa o newsletter zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

 17. Użytkownicy, którzy zawarli umowę na newsletter powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie usługi newsletter również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy o newsletter przez wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, telefon, e-mail [email protected]

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Diesel

Diesel Mega Chief DZ4329

1 416,00 zł424,25 zł-70%
miejsce #2

Casio

Casio Retro A168WEM-7EF

377,00 zł183,00 zł-51%
miejsce #3

Casio

Casio Casio Collection MWA-100HD-1AVEF

471,00 zł235,00 zł-50%
miejsce #4

Casio

Casio G-Shock Ga-2000-1A9

769,00 zł498,90 zł-35%
miejsce #5

Daniel Klein

DANIEL KLEIN EXCLUSIVE 12233-5 zl007a

219,00 zł184,83 zł-16%
miejsce #6

Seiko

Seiko Srpc87K1

1 308,75 zł1 130,46 zł-14%
Materiały promocyjne partnera

STREFA BIZNESU: USTAWA ANTYLICHWIARSKA

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie