Praca w straży granicznej. Podlaski Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku wznawia nabór

  • Kurier Poranny

Redakcja

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku wznawia nabór kandydatów do służby przygotowawczej w straży granicznej.
Praca w straży granicznej. Podlaski Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku wznawia nabór<br>Podlaski Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku wznawia nabór do pracy
 archiwum

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą po wcześniejszym wyznaczeniu terminu do ich złożenia. Zapisy zainteresowanych odbywać się będą 6 czerwca 2016 r. od godz. 7.45 do 15.45 pod numerem telefonu 85 714 56 56. Terminy złożenia dokumentów będzie można umówić tego samego dnia również mailowo pisząc na adres sluzbawsg.podlaski@strazgraniczna.pl. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, imię ojca oraz numer telefonu kontaktowego tylko jednego kandydata. Następnie przedstawiciel komórki do spraw naboru skontaktuje się mailowo lub telefonicznie z kandydatem i ustali termin złożenia kompletu dokumentów. Przesłane e-maile w powyższej sprawie w innym okresie, na inny adres mailowy lub niezawierające wszystkich wymaganych danych nie będą brane pod uwagę!

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia:

Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej został przydzielony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej limit przyjęć do służby przygotowawczej na rok 2016 w ilości do 20 osób w dniu 25.07.2016 r. oraz do 30 osób w dniu 24.10.2016 r.

Wymogi ustawowe stawiane kandydatom do służby w Straży Granicznej:

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej – t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm.).:

posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
o nieposzlakowanej opinii,
niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystająca w pełni z praw publicznych,
posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Zgodnie z art. 31 ust. 1b cytowanej wyżej ustawy kandydat do służby w Straży Granicznej może być przyjęty do służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat, z zastrzeżeniem ust. 1d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający warunku, o którym mowa w ust. 1b, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej (art. 31 ust. 1c cytowanej ustawy).

Preferencje dotyczące kandydatów w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych:

posiadanie wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra (równorzędnego) uzyskanym po ukończeniu kierunku studiów prawo, informatyka lub elektronika i telekomunikacja, a także kierunku studiów przygotowującym do pracy w dziedzinie łączności, telekomunikacji, optoelektroniki lub kryptografii w zakresie realizowanym w Straży Granicznej.
posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) i udokumentowanych dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie swojej specjalności w dziedzinach objętych zakresem działania Straży Granicznej (np. aplikacji kontrolerskiej, uprawnień nadzoru budowlanego, uprawnień tłumacza przysięgłego).
posiadanie co najmniej łącznie 5-letniego doświadczenia zawodowego w:

pracy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub
pracy w Inspekcji Celnej lub służbie w Służbie Celnej, lub
pracy/służbie w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, lub
pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych na stanowiskach służbowych, na których są realizowane zadania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowiskach pracowników nadzorujących czynności kontrolne i pracowników wykonujących czynności kontrolne, lub
pracy w urzędach lub w izbach skarbowych na stanowiskach służbowych, na których są realizowane zadania związane z wykonywaniem lub sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem kontroli skarbowej, prowadzeniem dochodzeń
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe lub wykonywaniem funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe.

posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie profesjonalnej tresury psów.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie kwalifikacyjne uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r., Nr 23, poz. 175 ze zm.) składa się z dwóch etapów. W I etapie postępowania kwalifikacyjnego zostanie dokonany przegląd złożonych przez kandydata dokumentów oraz w oparciu o nie zostanie wystawiona wstępna ocena w zakresie spełnienia przeze niego wymagań określonych w ustawie. W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, podanie zostanie zwrócone w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami może skutkować odmową wszczęcia postępowania. Zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji uprawnionym do rozpatrywania próśb osób ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej jest Komendant Oddziału. Po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonej przez kandydata wymaganej dokumentacji może poddać kandydata procedurze opracowania lub odstąpić od dalszego prowadzenia postępowania, jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje, jego zdaniem uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej. Kandydat, który uzyskał akceptację Komendanta Oddziału w kwestii kontynuowania postępowania kwalifikacyjnego kierowany jest na:

wstępną rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby,
testy psychologiczne określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata (test trwa około 6 godzin) – w przypadku, gdy kandydat zgłosi się na badanie w złym stanie zdrowia, złym samopoczuciu spowodowanym m.in. zaburzeniem po sytuacji traumatycznej (przeżyciu lub byciu świadkiem traumatycznego przeżycia) ma obowiązek poinformowania o tym przeprowadzającego badanie psychologiczne,
a psycholog ma prawo nie przeprowadzić przedmiotowego badania,
badania psychofizjologiczne.

Ponadto kandydat zostanie objęty procedurą ustalającą, że daję rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. W ramach I etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną wykonane sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym. I etap postępowania kwalifikacyjnego kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

W ramach prowadzonego I etapu postępowania kwalifikacyjnego istnieje możliwość odbycia przez kandydata próbnego testu sprawności fizycznej na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu postępowania. Udział w przedmiotowym teście jest nieobowiązkowy.

II etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Składa się on z:

testów pisemnych obejmujących test z wiedzy ogólnej oraz test ze znajomości języka obcego,
testu sprawności fizycznej,
rozmowy kwalifikacyjnej.

Po pozytywnym ukończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat kierowany jest do rejonowej komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej,

- własnoręcznie wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej 
(w kwestionariuszu udzielamy wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania - czytelnie, pismem drukowanym, bez żadnych przekreśleń, odpowiedź „NIE” lub „TAK” nie jest odpowiedzią wyczerpującą, kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej – www.podlaski.strazgraniczna.pl ),

- dwie  aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

- kserokopie następujących dokumentów (oryginały do wglądu):

dowód osobisty,       
książeczka wojskowa (o ile kandydat ją posiada, wszystkie strony z adnotacjami, dodatkowo kandydaci z wykształceniem średnim – informacja o przeniesieniu  do rezerwy),
świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – wydane nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych),
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
w tym specjalistyczne (świadectwo  ukończenia  szkoły  średniej, dyplom ukończenia studiów, prawo jazdy, uprawnienia instruktorskie itp.),
odpis skrócony aktu urodzenia kandydata, 
odpis skrócony aktu małżeństwa kandydata (o ile dotyczy to kandydata),
paszport (o ile kandydat go posiada, strony z pieczątkami lub innymi adnotacjami),

Informacje oraz dokumenty do pobrania dotyczące procedury kwalifikacyjnej do służby dostępne są na stronie internetowej: www.podlaski.strazgraniczna.pl

 

Źródło: podlaski.strazgraniczna.pl

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3