Nasza Loteria

Podlaski Pakiet Gospodarczy - 142 mln zł czekają na przedsiębiorców. Jak z nich skorzystać?

Andrzej Matys
Andrzej Matys
Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył - w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego - 142 mln zł z Funduszy Europejskich na pomoc dla przedsiębiorców. Z tego 72 mln zł to dopłata do wynagrodzeń pracowników, a resztę stanowią nieoprocentowane pożyczki, które nie wymagają wkładu własnego. Jak z nich skorzystać - dowiesz się z naszego tekstu.

Najczęściej zadawane pytania, dotyczące dofinansowania wynagrodzeń - odpowiadają pracownicy Wojewdzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

* Do kogo jest adresowane wsparcie?

Wsparcie adresowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, a także do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników z województwa podlaskiego.

* Jakie trzeba spełnić kryteria aby otrzymać wsparcie finansowe?

Wsparcie może uzyskać tylko ten przedsiębiorca, który wykaże spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, mający miejsce w trakcie dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r. (np. w okresie luty-marzec 2020 r.) w porównaniu do łącznych obrotów osiągniętych w analogicznych 2 kolejnych miesiącach kalendarzowych roku poprzedniego.

* Czy w ramach RPOWP będzie można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia każdego pracownika zatrudnionego u danego przedsiębiorcy?

Mając na uwadze obowiązującą linię demarkacyjną pomiędzy krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi, środki przeznaczone przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach RPOWP w kwocie 72 mln zł będą mogły zostać przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w wieku 30 lat i więcej. W strukturze osób pracujących osoby te stanowią zdecydowaną większość. Wsparcie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników młodszych będzie możliwe ze środków programu krajowego, tj. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednocześnie należy zaznaczyć, że środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (na wsparcie pracowników młodszych) zostanie uruchomione w województwie podlaskim w tym samym momencie, co wsparcie z RPOWP. A zatem przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek zarówno na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń zarówno pracowników poniżej 30 roku życia, jak i pracowników w wieku 30 lat i więcej.

* Od czego będzie uzależniona wartość udzielonego wsparcia?

Wielkości dotacji uzależniona będzie od dwóch kryteriów, tj. od skali spadku obrotów i liczby zatrudnianych pracowników.
W przypadku spadku obrotów u mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy o:
- co najmniej 30%
- przedsiębiorca będzie mógł otrzymać miesięcznie dotację w kwocie ustalonej jako suma 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

- co najmniej 50% - przedsiębiorca będzie mógł otrzymać miesięcznie dotację w kwocie ustalonej jako suma 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

- co najmniej 80% - przedsiębiorca będzie mógł otrzymać miesięcznie dotację w kwocie ustalonej jako suma 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu8 do każdego pracownika.

W przypadku spadku obrotów u przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników o:
- co najmniej 30% - wsparcie w skali miesiąca może być udzielone w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za prace,
- co najmniej 50% - wsparcie w skali miesiąca może być udzielone w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za prace,
- co najmniej 80% - wsparcie w skali miesiąca może być udzielone w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za prace.

* Na jak długo może zostać przyznane dofinansowanie?

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres 3 miesięcy.

* Czy po okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie, przedsiębiorca jest zobowiązany utrzymać w zatrudnieniu pracowników, na których otrzymał wsparcie?

Tak. Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania (3 miesiące) oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi (kolejne 3 miesiące). W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, istnieje obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie (3 miesiące) oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi (kolejne 3 miesiące).

* Gdzie i kiedy będzie można złożyć wniosek o udzielenie dotacji?

Wsparcie będzie udzielane w ramach projektów powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego realizowanych w Działaniu 2.1 RPOWP. Wniosek o udzielenie wsparcia przedsiębiorca będzie składał w formie elektronicznej w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony przez odpowiedni powiatowy urząd pracy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Od piątku - 10 kwietnia - formularz wniosku jest już dostępny dostępny na portalu: www.praca.gov.pl

Nabory będą ogłaszane w pierwszej połowie kwietnia br. Więcej informacji można uzyskać w poszczególnych powiatowych urzędach pracy.

* Czy przedsiębiorca, który skorzysta ze wsparcia w ramach RPOWP będzie mógł również korzystać z innych instrumentów przewidzianych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

Tak, ale nie w zakresie kosztów, które zostaną dofinansowane w ramach RPOWP. A zatem przedsiębiorca może np. w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia tych pracowników, na których nie uzyska wsparcia z RPOWP.

Infolinia dotycząca dofinansowania wynagrodzeń - 85 749 72 47

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pożyczek - odpowiadają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Wojeództwa Podlaskiego.

1. Co oferujemy w ramach już zawartych umów?

- zawieszenie rat do 6 miesięcy,
- wydłużenie okresu karencji do 12 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę, ale nie rozpoczął jeszcze spłaty zobowiązania,
- obniżenie do 0 oprocentowania pożyczki.

2. Do kogo skierowana jest pomoc?

Pomoc kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

3. Na co może być przeznaczona pożyczka?

Z tej pożyczki mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy pomimo sytuacji w kraju chcą inwestować w swoją działalność gospodarczą.
W ramach pożyczki można sfinansować inwestycje mające na celu, m.in.:

wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym, w tym m.in.:

- rozbudowę przedsiębiorstw prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
- inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

* zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in.:

- rozbudowę i unowocześnianie systemów informatycznych, wspieranie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych w przedsiębiorstwach, np. wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu, stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi,
- operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes) poprzez zakup sprzętu, oprogramowania, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w internecie,
- zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności działania, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych.

Trwają zaawansowane prace nad umożliwieniem w ramach pożyczki rozwojowej finansowania dodatkowego wsparcia w postaci kapitału obrotowego na wydatki poniesione od 1 lutego 2020 roku.

4. Na jak długo można odroczyć spłatę pożyczki?

Przedsiębiorcy przysługuje karencja w spłacie do 12 miesięcy, co w praktyce oznacza, że może inwestować w firmę oraz finansować wydatki obrotowe odraczając do 12 miesięcy rozpoczęcie spłaty zobowiązania.

5. Czy pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wkładu własnego w ramach innego projektu współfinansowanego ze środków unijnych?

Tak, pod warunkiem, że nie jest finansowany ten sam cel i te same wydatki. Nie można łączyć pożyczki z innym projektem, jeżeli dotyczy tego samego przeznaczenia.

6. W jakiej wysokości jest oprocentowana ta pożyczka?

Jest nieoprocentowana. Przedsiębiorca zwraca pożyczony kapitał w ratach, przy czym należy zaznaczyć, że może skorzystać z długiego okresu finansowania, maksymalnie do 84 miesięcy.


7. Co w sytuacji tymczasowej utraty płynności?

Przedsiębiorca może skorzystać z zawieszenia rat maksymalnie na 6 miesięcy. W takiej sytuacji okres spłaty zobowiązania ulega wydłużeniu proporcjonalnie.

8. Czy ta pożyczka jest już dostępna?

Tak, można już składać wnioski do pośredników (ich dane kontaktowe podajemy w punkcie 15).

9. Jak można złożyć wniosek o pożyczkę?

W tym celu należy skontaktować się z pośrednikiem, który przekaże szczegóły.

10. Czy wymagane są zabezpieczenia pożyczki?

Tak, zabezpieczenia są wymagane, ale to pośrednik ustala na podstawie negocjacji z Beneficjentem, jakiego rodzaju zabezpieczenia mogą zostać wniesione.

11. Co z wkładem własnym? Czy jest wymagany?

Zniesiony został wymóg wkładu własnego pożyczkobiorcy.

12. Mam firmę, która przez koronawirusa jest na skraju upadłości – czy także mogę się ubiegać o pożyczkę? Komercyjne banki już mi odmówiły ze względu na brak płynności finansowej?

Jeżeli w momencie wniosku o pożyczkę firma nie ma zdolności finansowej, wówczas będzie weryfikowana ona na dzień 31 grudnia 2019 roku.

13. Czy można łączyć pożyczki od kilku operatorów?

Można łączyć pożyczki, ale trzeba pamiętać, że nie mogą one być przeznaczone na ten sam cel.

14. W poprzednim roku otrzymałem już taką pożyczkę i jestem w trakcie spłaty – czy mogę w związku z tym liczyć na zmianę warunków spłaty mojej pożyczki?

Tak. Należy w tej sprawie zgłosić się do pośrednika, z którym zawarta została umowa pożyczki.

15. Gdzie otrzymam pożyczkę?

Pożyczek udzielają nasi pośrednicy, którzy zostali wyłonieni do świadczenia tych usług. Prosimy o kontakt z nimi. Udzielą szczegółowych informacji na temat oferty pożyczkowej:

- Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, nr tel. 85 740 86 76, 85 740 86 83, e-mail: [email protected];

- Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, nr tel. 87 565 13 86;

- Fundusz Wschodni Sp. z o.o, ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok, nr tel. 85 307 01 05;

- Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok, nr tel.: 85 307 01 05, 662 836 358.

* * * * * * *

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą korzystać z atrakcyjnych pożyczek, będących w dyspozycji pośredników, z którymi współpracuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Są to:

* Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach,
* Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach,
* Podlaski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
* Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Rekomendujemy im:
* zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych, tzw. „wakacji kredytowych” do 6 miesięcy,
* zapewnienie dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy,
* wydłużenie okresu finansowania do 6 miesięcy.

od 16 lat
Wideo

Andrzej Duda spotkał się z przedsiębiorcami w Jasionce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny