MOPR przyjmuje wnioski o dodatki osłonowe. Tłumy na Klepackiej w Białymstoku (zdjęcia)

Agata Sawczenko
Agata Sawczenko
Wojciech Wojtkielewicz
Udostępnij:
Czy dodatek osłonowy jest mi potrzebny? Oczywiście. Emerytura wzrosła co prawda o 150 zł, ale i tak po podwyżkach prądu czy gazu będę miała problemy z opłaceniem wszystkich rachunków. Do tego dochodzi jedzenie, leki. A to przecież nie koniec wydatków - mówi pani Zofia. W poniedziałek rano stała w kolejce przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Klepackiej w Białymstoku. Tak jak wiele innych osób chciała złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

Co to jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to świadczenie - w ramach Tarczy Antyinflacyjnej - przysługujące osobom o najniższych dochodach. Te pieniądze mają im pomóc w poradzeniu sobie ze skutkami wciąż rosnących kosztów codziennego utrzymania, czyli między innymi cenami gazu, prądu oraz produktów spożywczych. Na wsparcie, które ma objąć blisko 7 mln gospodarstw domowych, rząd przeznaczył ponad 4 mld zł. Zadanie rozdzielenia pieniędzy przypadło ośrodkom pomocy społecznej. To tu potrzebujące osoby mogą składać wnioski. W niektórych - jak na przykład w Suwałkach, od poniedziałku. W innych - takich jak MOPR w Białymstoku przy ul. Klepackiej - już od ubiegłego tygodnia.

W Białymstoku chcą osobiście

I od ubiegłego tygodnia są tu tłumy. Do poniedziałkowego poranka takich wniosków przyjęto tu już prawie pół tysiąca. Ale to nie koniec. Jak szacuje Agnieszka Górska, dyrektorka MOPR, w Białymstoku osób uprawnionych do pobrania dodatku może być nawet 29 tys. Co więcej - chociaż wnioski można składać do końca października, wielu osobom zależy, by zrobić to jak najszybciej: - Kto dostarczy wniosek do końca stycznia, pieniądze otrzyma do końca marca - mówi dyrektor Górska. I zachęca osoby, które chcą przyjść do MOPR, by zarejestrowały się w e-kolejce. Dzięki remu uniknie się stania w tłumie przed ośrodkiem - co przecież jest tak ważne w dobie pandemii.

Jednak przed siedzibą ośrodka dzień w dzień tworzą się kolejki. - Uzupełnienie wniosków jest bardzo proste - wystarczy wpisać imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania oraz liczbę domowników. Żadnych dodatkowych dokumentów, na przykład dotyczących dochodów, nie trzeba dostarczać. Urzędnicy sami pozyskują te dane. Jednak ludzie wolą wnioski przynieść osobiście, a nie składać przez internet - przyznaje Anna Szutkiewicz, kierowniczka sekcji obsługi klienta w MOPR przy ul. Klepackiej w Białymstoku. Jak mówi, może to wynikać np. z faktu, że uprawnione do dodatków są w dużej części osoby starsze, które liczą na pomoc urzędników w wypełnianiu wniosków. Z drugiej strony - jak zapewnia Anna Szutkiewicz - pomyłka we wniosku przysłanym przez internet, pocztą tradycyjną czy wrzuconym do specjalnej urny przy MOPR czy urzędzie miejskim - wcale nie dyskwalifikuje. Urzędnicy wszystko sprawdzają i w razie konieczności poprawek - dzwonią do konkretnej osoby.

Telefony się urywają

Mniejsze kolejki są w Suwałkach i Łomży. Choć program i tu cieszy się ogromnym powodzeniem.

Poniedziałek był pierwszym dniem zbierania wniosków w Suwałkach. Uprawnionych do dodatkowych pieniędzy jest tu około 5 tys. osób. Wczesnym popołudniem było ich już tu około setki. - Nieliczne wpłynęły drogą elektroniczną. Większość przyniesiono osobiście. Jednak na szczęście uniknęliśmy kolejek. A jeśli będą - mam nadzieję, że uda się zareagować na bieżąco - mówi Leszek Lewoc, dyrektor MOPR w Suwałkach.

Telefony urywają się za to w Łomży. Ludzie dzwonią, od kilku dni, non-stop: - To nowy program. Zainteresowanie jest ogromne. Mamy już około 200 wniosków - przyznaje Krystyna Konopka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza wyżej wymienione wartości – kwotę wsparcia ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku jest niższa niż 20 zł, wsparcie finansowe nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób,
 • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób,
 • 1062,5 zł dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób,
 • 1437,5 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wersja papierowa jest dostępna regionalnych ośrodkach pomocy społecznej.

Wniosek można złożyć przez internet (posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany), przesłać pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18. W przypadku wizyt osobistych – obowiązuje internetowa rezerwacja wizyty na stronie MOPR.

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest dodatek osłonowy?

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Rozwiązanie to, wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest elementem Tarczy Antyinflacyjnej i realnym wsparciem dla naszych obywateli.

Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost cen energii i żywności.

2. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Na jakich zasadach określana będzie wysokość dochodów?

Podstawowym założeniem dodatku osłonowego było objęcie nim dużej liczby beneficjentów. Dlatego jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto. Jakkolwiek szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [1]. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) [2], pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Czy osoba zarabiająca pensję minimalną (3010 zł brutto w 2022 roku) otrzyma dodatek osłonowy?

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;

b) roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Zatem pensja minimalna uzyskana w 2022 roku nie będzie brana pod uwagę.

5. Jakie maksymalne wynagrodzenie (netto/brutto) może przypadać na gospodarstwo domowe w poszczególnych scenariuszach liczebności?

Wskazany dochód przy określonych progach nie obejmuje wyłącznie wynagrodzeń poszczególnych osób w gospodarstwie domowym. (patrz pytanie 3) Dochód ustalany będzie na podstawie definicji dochodu określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych [1].

6. Jaką maksymalnie emeryturę/rentę może pobierać senior, żeby otrzymać dodatek osłonowy?

Wskazany dochód przy określonych progach nie obejmuje wyłącznie emerytur lub rent poszczególnych osób w gospodarstwie domowym. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 dochód ustalany będzie na podstawie definicji dochodu określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych [1].

7. Czy wieloosobowe gospodarstwo domowe tworzą także osoby w nieformalnych związkach?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W związku z powyższym gospodarstwo domowe mogą tworzyć także osoby w nieformalnych związkach [3].

8. Jak określana jest liczebność gospodarstwa, w którym mieszkają osoby bez małżeństwa?

We wzorze wniosku o wypłatę dodatku osłonowego konieczne będzie wskazanie osób tworzących gospodarstwo domowe wnioskodawcy[4]. Poprawność wypełnienia wniosków będzie weryfikowana przez pracowników gmin. Warto zaznaczyć, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku, będzie zagrożone sankcjami karnymi.

9. Czy osoby mieszkające w wynajętych mieszkaniach będą uprawnione do otrzymywania dodatku osłonowego?

Prawo do dodatku osłonowego nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania. Każda osoba może ubiegać się od dodatek osłonowy prowadząc gospodarstwo jednoosobowe lub tworząc z innymi osobami gospodarstwo wieloosobowe. Wnioskodawca będzie zobowiązany podać we wniosku swoje dane, w tym adres zamieszkania w przypadku gdy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe lub jeśli prowadzi gospodarstwo wieloosobowe swoje dane, w tym adres zamieszkania i dane innych osób tworzących z nim gospodarstwo domowe wieloosobowe. Istotne jest, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Ponadto obowiązywać będzie zasada, ze jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

10. Co w przypadku, gdy o dodatek podając adres wynajmowanego mieszkania zawnioskuje także właściciel?

Prawo do dodatku osłonowego danej osoby nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania.

11. Gdzie znajdę wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego znajduje się w podzakładce do pobrania.

12. Mam pytania odnośnie sposobu wypełnienia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Gdzie znajdę instrukcję do niego?

Instrukcję jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego znajduje się w zakładce do pobrania.

13. Jakiej wysokości dopłaty będą wypłacane w ramach dodatku osłonowego?

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Co ważne, dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.

Warto zaznaczyć, że obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

14. Kiedy wypłacane będą świadczenia z tytułu dodatku osłonowego?

Istnieją następujące możliwości:

 • Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 • Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.
 • Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

15. Co się stanie, jeśli spóźnię się ze złożeniem wniosku?

Ci, którzy nie złożą wniosku w terminie do 31 stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek najpóźniej do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 % dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

16. Czy gdy po przyznaniu dodatku, który ma być wypłacany w dwóch ratach, ale jeszcze przed wypłatą drugiej raty zajdą jakieś zmiany w sytuacji gospodarstwa domowego, np. śmierci osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego lub powiększenia składu gospodarstwa domowego o nową osobę (kolejne dziecko), na skutek czego kwota dodatku mogłaby być niższa lub wyższa, to czy będzie to miało jakieś znaczenie? Czy osoba, której przyznano dodatek powinna ten fakt zgłosić organowi gminnemu i czy może dojść do zmiany decyzji w kwestii wysokości dodatku?

Każdy wniosek będzie rozpatrywany zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jeśli w międzyczasie dojdzie do zmian składu gospodarstwa domowego nie wpłynie to na wysokość wypłaty kolejnej raty, czy też jednorazowej wypłaty.

17. Jaki organ będzie wypłacać świadczenia z tytułu dodatku osłonowego?

Dodatek osłonowy będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji na złożony wniosek. Będą go wypłacały gminy.

18. Gdzie należy składać wnioski?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

19. Jak dowiem się o przyznaniu dodatku osłonowego?

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

20. Komu przysługuje podwyższony dodatek osłonowy?

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

21. Czy dodatek osłonowy będzie obciążony podatkiem dochodowym?

Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia rodzinnego, co więc za tym idzie nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.

22. Co w sytuacji, gdy mój dochód jest za wysoki?

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

23. Czy w związku z rozpatrywaniem wniosku o dodatek osłonowy, organ prowadzący postępowanie w tej sprawie będzie zobowiązany do weryfikacji czy źródło ogrzewania wymienione w art 2 ust. 6 zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB), co daje prawo do uzyskania dodatku w podwyższonej kwocie? Jeśli tak to w jaki sposób? Czy poprzez sprawdzenie w CEEB, czy źródło ogrzewania gospodarstwa domowego faktycznie w nim figuruje?

Urząd Gminy, do którego zostanie złożony wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie będzie miał obowiązek dokonać weryfikacji czy oświadczenie złożone we wniosku przez Wnioskodawcę jest prawdziwe poprzez weryfikację czy główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do którego Urzędy mają dostęp [5].

Dodatkowo należy zauważyć, że za złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku mogą zostać uruchomione sankcje karne.

24. Co z gospodarstwami domowymi, które jeszcze nie złożyły deklaracji do CEEB, bo zgodnie z przepisami mają na to rok od wydania komunikatu? Komunikat pojawił się 1 lipca 2021 r., więc mają czas do końca czerwca 2022 r. Czy aby zawnioskować o dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie muszą najpierw złożyć deklarację o źródle ogrzewania do CEEB i dopiero potem wniosek o dodatek, gdy chcą otrzymać świadczenie w wyższej kwocie?

Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria [5].

25. Zgodnie z przepisami wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji o źródle ogrzewania na wprowadzenie zawartych w niej danych do CEEB. W związku z tym mogą być gospodarstwa domowe, które złożyły deklarację ale jeszcze ich deklaracja nie została wprowadzona do ewidencji. Czy mimo to mogą w wniosku o dodatek ubiegać się o jego podwyższoną kwotę czy w takim przypadku dodatek w podwyższonej kwocie nie przysługuje?

Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB [5]. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Urzędzie Gminy właściwym wg miejsca zamieszkania do dnia 31 października 2022 roku.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

J. Parys: Zajęcie statków przez władze Doniecka to rodzaj odwetu

Komentarze 11

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
11 stycznia, 9:43, real:

Kpiny sobie robią z ludzi, dla bachorów 500 plus miesięcznie a dla biedy 600 zł rocznie, a przecież nie tylko rachunki podrożały, jakie ceny w sklepach

11 stycznia, 9:49, Alina:

nie ma chamie bachorów, ty jestes bachorem uposledzonym... Miej pretensje do poprzedniego rzadu PO-PSL-Tusk-Kopacz to oni pare lat temu zgodzili się na unijny pakiet klimatyczny, FitFor55,który doprowadził do drozyzny w całej Europie. Mamy rzad który daje osłonowe, zeby przetrwac obecna inflację, PO by ci w ogóle nie dało. Emerytom dawali 3 zł podwyzki, dzieciom po 40 zł.. a rzad PiSu zadbał o Polaków, i tak samo jak w krajach zachodnich daje na swoje przyszłe pokolenie, na dzieci...

11 stycznia, 12:12, Gość:

haha zadbał, na 500 plus nie było i nie ma pieniędzy bo w tym kraju NIE MA GOSPODARKI wszystko rozkradzione, a drukowanie pieniędzy doprowadzi do tragedii w tym kraju, dzięki twojemu pisowi wszyscy z torbami pójdziemy, nie ma kasy na rozdawnictwo prymitywna kobieto

11 stycznia, 14:15, Alina:

jak PO kradło, dawało Niemcom prezenty 24 mld zł to pikus wg ciebie imbecylu... PiS dawno mówił o tym, że polityka klimatyczna unii jest bardzo grożna dla Polski i teraz to widać, ale taki cep jak ty nic dalej nie rozumie, poczekaj jak wprowadzą FirFit55 to bedziesz zdychac z głodu, i to za zgoda Tuska i partii ludoiwej wprowadza

11 stycznia, 14:25, Gość:

to ty będziesz zdychać głooopia babo jak pis jeszcze więćej kasy będzie rozdawać na prawo i lewo i jeszcze więcej drukować,

chleb po 10 zeta

Będzie zdychać i złorzeczyć na Tuska, jak to pisoimbecyle mają w zwyczaju . To pisopatologia , urojeniowiec i degenerat moralny .

/

hejt to dla Aliny

powszedni chleb

ten Antoni Adam , kasienka

to genetyczny zyeb

moralne ziobro

intelektualny złamas

co myśli , że jest Zorro

klepie swe chore urojenia

tysiącami

i to jest istny horror.....

ten analny komentator

i szuja nierozumna

lgnie do tego forum

jak mucha plujka

do leżącego goowna....

"27 grudnia, 20:22, Alina:

juz szalejesze świrze, wiemy że jestes bandziorem i zboczeńcem, to jakas k....a ciebie spłodziła, i pewnie uszkodziła ci łepetynę stad masz zaburzenia psychiczne, a teraz kulaj się, no tak to opisywałeś jak ci było dobrze jak sie kulałeś świrze

27 grudnia, 20:32, Alina:

ty bydle, przecież pisałeś tak;'''mam w do..ie polaka papieża''. Co tu szukasz POyebie z urazem mózgu?

G
Gość
11 stycznia, 10:10, Piter:

Pisowskie debile tworzą problemy, żeby później pokazać jacy to są dobrzy. Wolski nieład i dodatki, rekompensaty, 500 , 1000 , dopłata do energii, dopłata do gazu.... Wystarczy nie kraść i obniżyć podatki. Ekonomia sama wszystko naprawi...

11 stycznia, 10:22, Gość:

PO-lewaku mózg napraw..... o ekonomii to masz POjęcie jak świnia o kosmosie !!!

11 stycznia, 13:08, Piter:

I to jest odpowiedź pisodebila właśnie.

11 stycznia, 14:16, Alina:

Misiejuk ma nicka 'piter''' i co dalej jestes durniem, który nie wie, że UNIA wprowadziła krajom unijnym podatek klimatyczny, i my i inne państwa bedziemy ten haracz płacic, wysyłaj rachunki za gaz i prąd dla Tuska

Cytuję"Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze!" Szanowny Kurierze "PORA NA BANA DLA TEGO PISOBOLSZEWICKIEGO ZAJADŁEGO mającego nieszczesną córkę OD LAT CODZIENNIE HEJTUJĄCEGO DEWIANTA* , POPULISTYCZNEGO POPIERAJĄCEGO CAŁYM CIAŁEM ORAZ DUSZĄ PARTIĘ I PAD NIE TAK DAWNO UŁASKAWIAJĄCEGO PEDOFILA ONANIZUJĄCEGO SIĘ RĘKAMI SWEGO DZIECKA ** , ZDEGENEROWANEGO DZBANA O MORALNOŚCI SZLAMU Z CZAJKI BEŁKOCZĄCEGO NIEUSTANNIE OD LAT TE SAME IMBECYLNE TEKSTY NA FORUM "

*"[email protected] -(hahahaha i email mu się z którego się loguje niechcący ujawnił na KP plusie :)

POyebie g...no wiesz, Neumanowi nalezy sie medal że was zdefiniował. A od śp. min. Szyszko sie odczep, to co ON robił, teraz robia inne kraje jak Niemcy, zniszczyliscie zdrowie Człowiekowi gnoje parszywe. Miliony to ty masz robactwa we łbie . "

alina.szczerbicka ponad miesiąc temu

TT nie odpowiadał, a jak mi odpowiedział, to groził."

G
Gość
11 stycznia, 10:10, Piter:

Pisowskie debile tworzą problemy, żeby później pokazać jacy to są dobrzy. Wolski nieład i dodatki, rekompensaty, 500 , 1000 , dopłata do energii, dopłata do gazu.... Wystarczy nie kraść i obniżyć podatki. Ekonomia sama wszystko naprawi...

11 stycznia, 10:22, Gość:

PO-lewaku mózg napraw..... o ekonomii to masz POjęcie jak świnia o kosmosie !!!

11 stycznia, 13:08, Piter:

I to jest odpowiedź pisodebila właśnie.

Lewakodebil wzięty do wojska z czwartej klasy sp szaleje z yntelektem..

G
Gość
11 stycznia, 9:43, real:

Kpiny sobie robią z ludzi, dla bachorów 500 plus miesięcznie a dla biedy 600 zł rocznie, a przecież nie tylko rachunki podrożały, jakie ceny w sklepach

11 stycznia, 9:49, Alina:

nie ma chamie bachorów, ty jestes bachorem uposledzonym... Miej pretensje do poprzedniego rzadu PO-PSL-Tusk-Kopacz to oni pare lat temu zgodzili się na unijny pakiet klimatyczny, FitFor55,który doprowadził do drozyzny w całej Europie. Mamy rzad który daje osłonowe, zeby przetrwac obecna inflację, PO by ci w ogóle nie dało. Emerytom dawali 3 zł podwyzki, dzieciom po 40 zł.. a rzad PiSu zadbał o Polaków, i tak samo jak w krajach zachodnich daje na swoje przyszłe pokolenie, na dzieci...

11 stycznia, 12:12, Gość:

haha zadbał, na 500 plus nie było i nie ma pieniędzy bo w tym kraju NIE MA GOSPODARKI wszystko rozkradzione, a drukowanie pieniędzy doprowadzi do tragedii w tym kraju, dzięki twojemu pisowi wszyscy z torbami pójdziemy, nie ma kasy na rozdawnictwo prymitywna kobieto

11 stycznia, 14:15, Alina:

jak PO kradło, dawało Niemcom prezenty 24 mld zł to pikus wg ciebie imbecylu... PiS dawno mówił o tym, że polityka klimatyczna unii jest bardzo grożna dla Polski i teraz to widać, ale taki cep jak ty nic dalej nie rozumie, poczekaj jak wprowadzą FirFit55 to bedziesz zdychac z głodu, i to za zgoda Tuska i partii ludoiwej wprowadza

to ty będziesz zdychać głooopia babo jak pis jeszcze więćej kasy będzie rozdawać na prawo i lewo i jeszcze więcej drukować,

chleb po 10 zeta

A
Alina
11 stycznia, 10:10, Piter:

Pisowskie debile tworzą problemy, żeby później pokazać jacy to są dobrzy. Wolski nieład i dodatki, rekompensaty, 500 , 1000 , dopłata do energii, dopłata do gazu.... Wystarczy nie kraść i obniżyć podatki. Ekonomia sama wszystko naprawi...

11 stycznia, 10:22, Gość:

PO-lewaku mózg napraw..... o ekonomii to masz POjęcie jak świnia o kosmosie !!!

11 stycznia, 13:08, Piter:

I to jest odpowiedź pisodebila właśnie.

Misiejuk ma nicka 'piter''' i co dalej jestes durniem, który nie wie, że UNIA wprowadziła krajom unijnym podatek klimatyczny, i my i inne państwa bedziemy ten haracz płacic, wysyłaj rachunki za gaz i prąd dla Tuska

P
Piter
11 stycznia, 10:10, Piter:

Pisowskie debile tworzą problemy, żeby później pokazać jacy to są dobrzy. Wolski nieład i dodatki, rekompensaty, 500 , 1000 , dopłata do energii, dopłata do gazu.... Wystarczy nie kraść i obniżyć podatki. Ekonomia sama wszystko naprawi...

11 stycznia, 10:22, Gość:

PO-lewaku mózg napraw..... o ekonomii to masz POjęcie jak świnia o kosmosie !!!

I to jest odpowiedź pisodebila właśnie.

G
Gość
"Na wsparcie, które ma objąć blisko 7 mln gospodarstw domowych" - czyli zakładając, że gospodarstwo domowe to 3-4 osoby "pomoc" spotka 70-80% polaków....No to straszna bieda w kraiku tym kartonowym...Ale zaradnych życiowo nadal pozostaje 20-30% więc jest kogo okradać pod płaszczykiem pisiego ładu
G
Gość
11 stycznia, 9:43, real:

Kpiny sobie robią z ludzi, dla bachorów 500 plus miesięcznie a dla biedy 600 zł rocznie, a przecież nie tylko rachunki podrożały, jakie ceny w sklepach

11 stycznia, 9:49, Alina:

nie ma chamie bachorów, ty jestes bachorem uposledzonym... Miej pretensje do poprzedniego rzadu PO-PSL-Tusk-Kopacz to oni pare lat temu zgodzili się na unijny pakiet klimatyczny, FitFor55,który doprowadził do drozyzny w całej Europie. Mamy rzad który daje osłonowe, zeby przetrwac obecna inflację, PO by ci w ogóle nie dało. Emerytom dawali 3 zł podwyzki, dzieciom po 40 zł.. a rzad PiSu zadbał o Polaków, i tak samo jak w krajach zachodnich daje na swoje przyszłe pokolenie, na dzieci...

haha zadbał, na 500 plus nie było i nie ma pieniędzy bo w tym kraju NIE MA GOSPODARKI wszystko rozkradzione, a drukowanie pieniędzy doprowadzi do tragedii w tym kraju, dzięki twojemu pisowi wszyscy z torbami pójdziemy, nie ma kasy na rozdawnictwo prymitywna kobieto

P
Piter
Pisowskie debile tworzą problemy, żeby później pokazać jacy to są dobrzy. Wolski nieład i dodatki, rekompensaty, 500 , 1000 , dopłata do energii, dopłata do gazu.... Wystarczy nie kraść i obniżyć podatki. Ekonomia sama wszystko naprawi...
r
real
Kpiny sobie robią z ludzi, dla bachorów 500 plus miesięcznie a dla biedy 600 zł rocznie, a przecież nie tylko rachunki podrożały, jakie ceny w sklepach
G
Gość
Infolinia MOPR .... dwa telefony ale się dodzwonić - bez szans !!!
Więcej informacji na stronie głównej Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie