ZMIANA PRAWA. Jest ustawa o 14. emeryturze. Poznaj wszystkie szczegóły: kto dostanie a kto nie, kiedy, ile

OPRAC.:
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Ustawa o 14 emeryturze w 2021 r. została uchwalona przez Sejm na pierwszej tegorocznej sesji plenarnej.
Ustawa o 14 emeryturze w 2021 r. została uchwalona przez Sejm na pierwszej tegorocznej sesji plenarnej. Przemysław Świderski / Polska Press
Sejm uchwalił ustawy o waloryzacji emerytur oraz o 14 emeryturze. Ustalając wysokość minimalnej emerytury przesądził też o wysokości 13. emerytury. Kiedy waloryzacja, kiedy wypłata 13 a kiedy 14 emerytury i w jakiej wysokości?

1250 zł – od 1 marca 2021 r. tyle wyniesie najniższa emerytura. Sejm przyjął właśnie ustawę dotyczącą waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Co zakłada? Wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2021 r. o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej jednak niż o kwotę 50 zł. – Troska o sytuację materialną osób starszych jest dla nas szczególnie istotna – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Uchwalona w czwartek 21 stycznia przez Sejm także ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury już od listopada br. – To przykład spełnionej obietnicy i przejaw troski o sytuację materialną polskich emerytów i rencistów – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Czternasta emerytura ma trafić do 9,1 mln osób.

W SKRÓCIE - WALORYZACJA

 • Od 1 marca br. najniższe świadczenia zostaną podwyższone odpowiednio do:

 • 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (z 1200 zł),

 • 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (z 900 zł).

 • Inne okoliczności:

 • Z uwagi na obecną niepewną sytuację w kraju związaną z ogłoszonym stanem epidemicznym oraz faktem, że dopiero w lutym 2021 r. znany będzie przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, zapisy ustawy przewidują dodatkowe rozwiązanie na wypadek, gdyby ogłoszony w lutym 2021 r. wskaźnik waloryzacji okazał się wyższy niż 104,16 proc. (który to wskaźnik zapewnia, przy świadczeniach najniższych, wzrost o gwarantowaną kwotę 50 zł).

 • W takim przypadku do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji.

 • Modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, a także miesięcznego progu uprawniającego do uzyskania świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz miesięcznego progu uprawniającego do przyznania świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

W SKRÓCIE - 13 EMERYTURA

 • Wszyscy emeryci i inni uprawnieni otrzymają ją w kwietniu w wysokości 1 250 zł brutto, wraz z normalną emeryturą za ten miesiąc; tyle od marca ma bowiem wynosić minimalna emerytura, a jej wysokość decyduje o wysokości trzynastki.
 • Wszyscy emeryci i inni uprawnieni do trzynastki otrzymają ją w jednakowej wysokści.
 • Jednorazowe świadczenie przysługuje pobierającym, m.in.: emerytury i renty z ZUS, emerytury i renty rolnicze (KRUS), emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych, i rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
 • Żeby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać wniosków. Jest ono przyznawane „z urzędu". Trzynastka jest jednocześnie wolna od potrąceń egzekucyjnych i nie wlicza się do dochodu.
 • Po raz pierwszy emeryci i renciści otrzymali dodatkowe świadczenie w 2019 roku, od marca 2020 roku trzynasta emerytura ma charakter stałego rocznego dodatku.

W SKRÓCIE - 14 EMERYTURA

 • 14. emerytura ma być wypłacana z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r. (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników).
 • Decyzje w sprawie 14 emerytury będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez dwa organy, decyzje wydaje i 14 emeryturę wypłacać będzie ZUS.
 • Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14 emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.
 • Koszt wypłaty tzw. 14 emerytury szacuje się na 11,4 mld zł. Świadczenie ma trafić do 9,1 mln świadczeniobiorców (93,76 proc. ogółu). Zdecydowana większość, bo ok. 7,9 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,2 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej – ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

ZADBAJ O PIENIĄDZE! Kliknij i przeczytaj!

Rządowy projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów trafił do Sejmu już 23 marca 2020 r. Ale dopiero w listopadzie rząd utwierdził się w przekonaniu, że znajdzie pieniądze - ponad 10 miliardów złotych - na dodatkowe wypłaty w 2021 r.

Jakie zapisy prawne zawiera projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów?

Ile wyniesie czternasta emerytura 2021

Projekt ustawy dotyczy wypłaty w IV kwartale 2021 r. kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14 emerytury - oprócz 13 emerytury czyli dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, które będzie wypłacane w II kwartale 2021 r., zgodnie z ww. ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów).

 • 14 emerytura będzie przysługiwała jako dodatek do:
 • emerytur i rent w systemie powszechnym,
 • do emerytur i rent rolników,
 • służb mundurowych,
 • emerytur pomostowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • rent socjalnych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
 • rodzicielskich świadczeń uzupełniających
 • rent inwalidów wojennych i wojskowych.

W 2021 r. osobom uprawnionym przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2900 zł )
albo
kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.
Dla przykładu, zakładając że minimalna emerytura od marca br. wynosić będzie 1 250 zł (to też musi zatwierdzić Sejm), osoba otrzymująca emeryturę w wysokości 2950 zł dostanie czternastkę pomniejszoną o 50 zł czy 1200 zł. Osoba otrzymująca emeryturę w wysokości 3500 zł dostanie już o 600 zł mniej (3500 minus 2900) czyli 650 zł w formie czternastki.

Osoby pracujące z domu w ramach tzw. pracy zdalnej dostaną ekwiwalent na zwrot kosztów: prąd, internet, inne media? Kliknij, by się dowiedzieć.

Kto nie dostanie 14. emerytury w 2021 r.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 października 2021 r. Prawo do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie podlegać ponownemu ustaleniu, jeśli okaże się, że prawo do świadczenia np. emerytury lub renty nie istniało (np. ze względu na przedłożenie nieprawdziwych dokumentów), podlegało zawieszeniu (np. ze względu na przekroczenie maksymalnego limitu dochodu, rzutującego na wypłatę np. renty) lub przysługiwała wypłata świadczenia (np. sprawa zakończona wyrokiem sądu, przyznającego prawo do emerytury lub renty albo świadczenie to zostało na wniosek emeryta lub rencisty zawieszone, ale nie było do tego uzasadnienia).
Wówczas, po podjęciu informacji o zaistniałych faktach, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przyznane lub zostanie ono uznane za nienależnie pobrane, przy zastosowaniu przepisów ustaw wymienionych w art. 13 projektowanej ustawy.
Przedmiotowy projekt ustawy nie obejmuje sędziów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku ) oraz prokuratorów w stanie spoczynku), ponieważ nie mają oni statusu emeryta lub rencisty. Przejście w stan spoczynku nie zmienia charakteru prawnego uposażenia pobieranego w okresie czynnej służby. Jest to świadczenie związane ze statusem sędziego lub prokuratora, mające charakter dożywotni.

ZADBAJ O PIENIĄDZE! Kliknij i przeczytaj!

Tylko jedna 14 emerytura w 2021 roku

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (art. 4 projektowanej ustawy).
Jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej. W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej podlegać będzie podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej. Osobie lub osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej.

Termin wypłaty 14 emerytury 2021

Projekt stanowi, że czternaste emerytury zostaną wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r.

 • Późniejsza wypłata czternastej emerytury
 • grudzień: świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2173 oraz z 2020 r. poz. 252),
 • styczeń: świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174),

Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czternasta emerytura 2021 - bez potrąceń i wpływu na wysokość innych świadczeń

 • Kwota czternastej emerytury nie będzie się wliczała do dochodu, o którym mowa:
 • w art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
 • art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)
 • art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622, z późn. zm.) – art. 8 projektowanej ustawy.

Kwota czternastki nie będzie się wliczała do przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455, z późn. zm.).

Również ustalając prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.), do dochodu członka rodziny nie wlicza się wypłaconej temu członkowi kwoty czternastej emerytury 2021,

Tak więc kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulga rehabilitacyjna) wymienione w powyżej powołanych ustawach.

Z kwoty czternastej emerytury 2021 nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Okazje

Szukasz prezentu dla dziewczyny, partnerki, żony?

miejsce #1

Mango

Mango Naszyjnik Buster 87004045 Srebrny

59,99 zł15,99 zł-73%
miejsce #2

Mango

Mango Naszyjnik Linda 87072013 Srebrny

59,99 zł15,99 zł-73%
miejsce #3

Mango

Mango Kolczyki Marlin 87025666 Różowy

49,99 zł29,99 zł-40%
miejsce #4

Calvin Klein

Calvin Klein Etui na słuchawki Ipod Air Dangle K60K608087 Czerwony

179,00 zł109,00 zł-39%
miejsce #5

Tory Burch

Tory Burch Naszyjnik Kira Pave Delicate Necklace 61725 Złoty

429,00 zł339,00 zł-21%
miejsce #17

Stelmach

Stelmach Złote Obrączki Ślubne Klasyczne Fazowane Pr.585 5Mm

1 215,00 zł1 215,00 zł
miejsce #19

Makeup Obsession

Makeup Obsession Kalendarz Adwentowy Count On Me

189,90 zł189,90 zł
Materiały promocyjne partnera

Szukasz prezentu dla chłopaka, partnera, męża?

miejsce #1

Syma

Syma X8 Pro biały

915,99 zł449,00 zł-51%
miejsce #2

Victorinox

Victorinox Sentinel 0.8413.3

147,99 zł108,00 zł-27%
miejsce #4

Leatherman

Leatherman Squirt PS4 Blue 831230

248,00 zł199,99 zł-19%
miejsce #18

DJI

DJI Mavic Mini

1 829,00 zł1 716,00 zł-6%
miejsce #20

Sata

Sata Wkrętak Torx T20 x 100mm 61103

14,94 zł14,94 zł
Materiały promocyjne partnera

Słodki prezent sprawdzi się na pewno

miejsce #2

Roshen

Roshen Czekolada Mleczna Nugat Pomarańczowa 90g

58,37 zł14,50 zł-75%
miejsce #3

Milka

Milka Alpejskie Mleczko Łaciate Happy Cows 330G

19,19 zł8,99 zł-53%
miejsce #4

Milka

Milka Czekolada Toffee Wholenuts 300G

19,09 zł10,99 zł-42%
miejsce #5

Lindt

KOSZ PREZENTOWY KOSZYK UPOMINKOWY SŁODYCZY PREZENT

149,00 zł95,00 zł-36%
miejsce #6

Lindt

Lindt Praliny Lindor Assorted Box Mix Smaków 150G

37,44 zł24,96 zł-33%
miejsce #7

Lindt

Lindt Czekolada Milk Gold Mleczna 300G

42,39 zł28,95 zł-32%
miejsce #10

Solidarność

Solidarność Czekoladki Z Klasą Pistachio 1000G

67,10 zł49,79 zł-26%
miejsce #12

Milka

Milka Czekolada Nuss Nougat Creme I Orzeszek 300G

15,90 zł14,50 zł-9%
miejsce #14

Wedel

E Wedel Bombonierka Chopin 272G

49,80 zł49,80 zł
miejsce #17

Ferrero

Halloren Kugeln Czekoladki Latte Macchiato 125G

7,99 zł7,99 zł
Materiały promocyjne partnera

Książka w prezencie? Świetny pomysł

miejsce #2

Rodos

34,59 zł17,64 zł-49%
miejsce #12

Expressmap Polska Sp. z o.o.

Polska. Atlas samochodowy 1:250 000

Z atlasem samochodowym Polski wydawnictwa ExpressM…

69,90 zł61,99 zł-11%
miejsce #13

Expressmap Polska Sp. z o.o.

Polska. Atlas samochodowy 1:250 000

Z atlasem samochodowym Polski wydawnictwa ExpressM…

69,90 zł61,99 zł-11%
miejsce #16

Dom Wydawniczy Rebis

Marketing

Najnowsze, zmienione i uzupełnione wydanie biblii…

119,00 zł106,99 zł-10%
miejsce #17

Dom Wydawniczy Rebis

Marketing

Najnowsze, zmienione i uzupełnione wydanie biblii…

119,00 zł106,99 zł-10%
miejsce #18

Nieznany ląd Freud i kobiety

35,50 zł32,68 zł-8%
miejsce #19

MEKSYK zŁOTA SERIA

41,93 zł41,93 zł
miejsce #20

Tylko ta noc - Julia Quinn

31,19 zł31,19 zł
Materiały promocyjne partnera

Zmysłowe perfumy w dobrych cenach

Materiały promocyjne partnera

Odrobina relaksu należy się każdemu

miejsce #17

Xiaomi

Xiaomi Pistolet Masujący Yunmai Se

603,99 zł490,00 zł-19%
Materiały promocyjne partnera

Polacy smakoszami czekolady

Wideo

Materiał oryginalny: ZMIANA PRAWA. Jest ustawa o 14. emeryturze. Poznaj wszystkie szczegóły: kto dostanie a kto nie, kiedy, ile - Strefa Biznesu

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

r
renata

taka 13 czy 14 to i tak nie jest idealne rozwiązanie, tylko trochę ratuje sytuację emerytów, dopiero może w przyszłości się coś zmieni dzięki ppk

Dodaj ogłoszenie