Wybierz z nami Zdjęcie Roku

Redakcja
Udostępnij:
Regulamin plebiscytu pod nazwą "Zdjęcie Roku 2014" zwanego dalej "Plebiscytem".

Art. 1
Postanowienia ogólne

Plebiscyt dla czytelników "Kuriera Porannego" pod nazwą "Zdjęcie Roku 2014" organizowany jest przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000052204, z kapitałem zakładowym w wysokości 47 813 500,00 PLN, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8971010229, zwaną dalej Organizatorem.
Plebiscyt organizowany jest przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku - Wydawcę "Kuriera Porannego". Adres do korespondencji: 15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1.
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
Organizatora.

Art. 2
Cel Plebiscytu

Celem Plebiscytu jest wyłonienie spośród uczestników Plebiscytu autorów najpiękniejszych fotografii reporterskich związanych tematycznie z wydarzeniami, które miały miejsce w 2014 roku w woj. podlaskim.

Art. 3
Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

W Plebiscycie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 09.01.2015 r. do 12.02.2015 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości "Zdjęcie Roku 2014". Zgłoszenie powinno zawierać:
a. co najmniej jedno zdjęcie reporterskie o wielkości min. 1MB związane z wydarzeniami w 2014 r. w woj. podlaskim (maks. osiem zdjęć);
b. imię i nazwisko autora fotografii;
c. kontaktowy numer tel. autora fotografii (do wiadomości Organizatorów) oraz ewentualny komentarz autora do przesłanych zdjęć.

Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 w dniu 30.01.2015 r.
d. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać polskich lub międzynarodowych przepisów prawa. W szczególności fotografie nie mogą prezentować treści pornograficznych, treści uważanych za niemoralne lub nieetyczne, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub ich godność oraz naruszać praw autorskich.
Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia z uwagi na słabą jakość przesłanego materiału, zbyt mały lub zbyt duży rozmiar zdjęcia czy też treści prezentowane na zdjęciu.
e. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.

2. W dniu 02.02.2015 r. na stronie www.poranny.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

3. Głosowanie do nagrody Czytelników odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania "Kuriera Porannego" (dalej jako "e-wydanie") i będzie trwało od 02.02.2015 r. do 11.02.2015 r. do godz. 23:59 na następujących warunkach:
a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując Foto.X, gdzie "X" oznacza numer wybranego kandydata;
b. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania;
c. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT;
d. jeden wysłany SMS to 10 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę;
e. uczestnik Plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów;
f. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
g. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
h. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest spółka Digital Virgo S.A. w Warszawie, świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

4. Głosowanie do nagrody Profesjonalistów odbywać się będzie w ramach obrad Kapituły. Kapituła złożona z profesjonalnych fotografików oceni zdjęcia i wyłoni trzech zwycięzców konkursu. Wyniki Kapituły zostaną ogłoszone w "Kurierze Porannym" w dniu 13.02.2015 r.

5. W przypadku, gdy Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę, o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów. W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu Kapituły, o zwycięstwie decyduje największa różnica pomiędzy sumą głosów na "TAK" i sumą głosów na "NIE".

Art. 5
Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Plebiscytu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom.

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Uczestnicy Plebiscytu poprzez nadesłanie zgłoszenia wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Plebiscytu, zgodnie z regulaminem oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach "Kuriera Porannego" i "Naszego Miasta Białystok" oraz na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Każdy Uczestnik Plebiscytu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto Uczestnik ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach Uczestnik winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak jednoznacznej zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych określonych jako wymagane do przeprowadzenia Plebiscytu, uniemożliwia udział w Plebiscycie.

3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, Uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału Uczestnika w Plebiscycie. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie.

5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Art. 6
Prawa autorskie i prawa do wizerunku

1. Nadesłanie zgłoszenia i udział w Plebiscycie jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika następującego oświadczenia:
"Oświadczam, iż jestem autorem zdjęć przesłanych do redakcji "Kuriera Porannego" w ramach plebiscytu "Zdjęcie Roku 2014", i przysługują mi majątkowe prawa autorskie do w/w fotografii. Udzielam "Mediom Regionalnym" Sp. z o.o. niewyłącznej nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych, do stworzonych przeze mnie zdjęć, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie najem oryginału lub egzemplarzy
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na łamach "Kuriera Porannego" oraz "Naszego Miasta Białystok" i na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl.
Oświadczam, iż osoby, których wizerunek widnieje na fotografii, wyraziły nieodpłatnie zgodę na jego rozpowszechnianie na łamach "Kuriera Porannego" oraz "Naszego Miasta Białystok" i na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl. W przypadku skierowania przez te osoby roszczeń przeciwko "Mediom Regionalnym" sp. z o. o., zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty z tym związane, w tym poniesione przez "Media Regionalne" sp. z o. o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Media Regionalne" Sp. z o.o. przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Plebiscytu zgodnie z regulaminem oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także na nieodpłatne opublikowanie mego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wykonanych przeze mnie zdjęć na łamach "Kuriera Porannego" oraz "Naszego Miasta Białystok" i na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania."

Art. 7
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów za pomocą SMS Premium, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 12.02.2015 r. na stronie internetowej www.poranny.pl. Wyniki obrad Kapituły zostaną ogłoszone w "Kurierze Porannym" w dniu 13.02.2015 r.

Art. 8
Nagrody w Plebiscycie

1. Zwycięzcy Plebiscytu (I, II, III miejsce) w głosowaniu Czytelników i Kapituły otrzymają:
a. I miejsce- pamiątkowy dyplom; publikacja zdjęcia w "Kurierze Porannym" i tygodniku "Nasze Miasto"; dwutygodniowy praktyczny staż w dziale foto Mediów Regionalnych w Białymstoku - współpraca i zdobywanie doświadczeń pod okiem profesjonalistów;
b. II miejsce i III miejsce - pamiątkowy dyplom; publikacja zdjęcia w "Kurierze Porannym" i tygodniku "Nasze Miasto"; podwójne zaproszenia na występy Piotra Bałtroczyka i "Kabaretu pod Wyrwigroszem".

Art. 9
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 10
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu www.poranny.pl oraz w siedzibie Organizatora (15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1).

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Art. 11
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.

2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Mateusz

WItam, skrzynka na którą trzeba wysyłac zdjęcia jest przepełniona, nie dochodzą na nią wiadomosci.... Proszę o pomoc.

Więcej informacji na stronie głównej Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie