Wschodni Kongres Gospodarczy - agenda

Redakcja
Wschodni Kongres Gospodarczy - Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. (Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku)

18 września
SESJA INAUGURACYJNA

9.00-9.15
Uroczyste otwarcie kongresu

9.00-11.00
Nowoczesna granica - wsparcie dla wymiany handlowej ze Wschodem

Wschodnia granica Polski wschodnią granicą Unii Europejskiej - bilans i wyzwania
Nowe rozwiązania służące usprawnieniu odprawy ludzi i towarów na granicy
Czy przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą pomóc w usprawnianiu granicy?
Mały ruch graniczny - tylko wymiana handlowa i turystyka czy zbliżanie społeczeństw?
Modelowe przejście graniczne - czy to możliwe? Doświadczenia różnych krajów
Współpraca międzynarodowa w celu rozwiązywania problemów ruchu granicznego

18 września, 11.30-13.00

Mały ruch graniczny (MRG) poligonem współpracy gospodarczej

Skala zjawiska, korzyści gospodarcze i ryzyka wynikające z małego ruchu granicznego na granicy wschodniej. Fakty, doświadczenia, przykłady
Warunki usprawnienia współpracy transgranicznej - zmiany w przepisach, usuwanie barier celnych, rozwój sektora usług dla biznesu, usuwanie barier infrastrukturalnych
Rola jednostek samorządu terytorialnego w inicjowaniu i tworzeniu warunków rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej. Przykłady dobrych praktyk
Rozbudowa przejść granicznych jako element pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej

18 września, 11.30-13.00

Eksport i ekspansja polskich firm na obszarze państw Europy Wschodniej i pogranicza europejsko-azjatyckiego. Ekspansja polskich firm/eksporterów na rynki odlegle. Preferowane kierunki i plany polskich przedsiębiorców

Wpływ czynników politycznych na zmiany w kierunkach polskiego eksportu. Spadek eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Działalność eksportowa i inwestycyjna w warunkach niestabilności politycznej. Metody ograniczania ryzyka
Mechanizmy wsparcia eksporterów przez administrację państwową. Dostępne narzędzia i procedury. Oczekiwania przedsiębiorców
Decentralizacja promocji eksportu (rodzaje wsparcia ze strony regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów)

18 września, 11.30-13.00

Energetyka w Polsce Wschodniej

Stan i możliwości rozwoju energetyki wytwórczej w województwach Polski Wschodniej
Sytuacja energetyczna w rejonach słabo zurbanizowanych. Stan infrastruktury sieciowej - związane z tym problemy i plany
Planowane i realizowane inwestycje energetyczne w Polsce Wschodniej
Potencjalni inwestorzy i źródła finansowania projektów

18 września, 11.30-13.00

Inwestycje i rozwój infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

Jak programować prorozwojowe inwestycje w gminach, miastach i regionach? Projekty podnoszące atrakcyjność inwestycyjną
Doświadczenia minionej perspektywy - projekty wzorcowe i przedsięwzięcia nieudane
Możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych (energetyka, drogownictwo, telekomunikacja, sieć wod.-kan.)
w nowej perspektywie finansowej UE
Rodzaje i przykłady inwestycji mających szanse na dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej UE
Program Polska Wschodnia na lata 2014-2020

18 września, 11.30-13.00

Innowacyjny biznes

Jak kreować innowacyjny biznes?
Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacjom
Kooperacja koniecznym warunkiem innowacji
Rola państwa, samorządów, uczelni wyższych. Czego oczekuje od nich biznes?
ICT, technologie medyczne, energetyka - branże o szczególnym potencjale innowacyjności

18 września, 13.30-15.00

Samorządność a współpraca gospodarcza w ramach UE i Partnerstwa Wschodniego

Rozwój współpracy państw UE z ich sąsiadami zza wschodniej granicy. Kontekst sytuacji politycznej na wschodzie Europy. Czy Partnerstwo Wschodnie wymaga korekty?
Instytucje samorządowe - aktywni uczestnicy procesu integracji gospodarczej oraz współpracy międzynarodowej
Transgraniczna współpraca samorządów jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego

18 września, 13.30-15.00

Ekspansja zagraniczna polskiego sektora spożywczego. Dywersyfikacja rynków zbytu

Sytuacja polityczno-gospodarcza za wschodnią granicą zachętą do szukania nowych rynków zbytu
Dywersyfikacja kierunków eksportowych - biznesowa konieczność czy szansa na rozwój?
Eksport na rynek rosyjski, ukraiński i białoruski. Kto nie ryzykuje, ten nie zarabia!
Co zamiast Rosji i Europy? Polskie firmy patrzą na kraje Afryki, Azji, Australii i Ameryki Pd.
Efektywne strategie promocji i wsparcia eksportu polskich produktów spożywczych
Rola administracji rządowej w otwieraniu nowych rynków. Oczekiwania polskich przedsiębiorców

18 września, 13.30-15.00

Ekspansja sieci handlowych na ścianie wschodniej zmieni sytuację producentów i dostawców

Sieci handlowe planują dynamiczną ekspansję na wschodzie Polski
Potencjał i możliwości rozwoju nowoczesnej dystrybucji na ścianie wschodniej
Inwestycje w sieci logistyczno-handlowe. Perspektywy współpracy sieci z dostawcami
Modernizacja infrastruktury drogowej motorem rozwoju współpracy handlowej
Współpraca branży dystrybucyjnej z firmami produkcyjnymi ze wschodu kraju
Szanse i zagrożenia dla lokalnych producentów i przetwórców związane z rozwojem nowoczesnej dystrybucji

18 września, 13.30-15.00

Inwestycje infrastrukturalne w transporcie

Inwestycje w infrastrukturze transportowej na osi Wschód-Zachód wspierające mobilność, wolny rynek i wymianę handlową
Transport drogowy: Via Baltica, Via Carpatia - stan realizacji, finansowanie i czynniki zwalniające tempo prac
Największe inwestycje w infrastrukturze kolejowej w Polsce. Nakłady, harmonogramy, spodziewane efekty
Uwarunkowanie rozwoju nowoczesnego transportu intermodalnego: terminale przeładunkowe nad Bałtykiem, węzły przeładunkowe na granicy wschodniej
Rozwój Bałtyckich Transeuropejskich Autostrad Morskich z portami krajów Europy Wschodniej (rozbudowa infrastruktury portowej, przewozy towarowe i pasażerskie)
Transport kolejowy: Rail Baltica - uwarunkowania budowy linii, potencjalne korzyści dla Polski i krajów bałtyckich

18 września, 9.00-11.00

Klastry w UE i w Polsce. Ich rozwój w obszarze Polski

Sesja realizowana we współpracy z PARP

Rynek Zdrowia

18 września, 9.00-11.00

Główne problemy i strategia polityki zdrowotnej we wschodnich województwach

Diagnoza 2014 - stan zdrowia mieszkańców Polski Wschodniej; omówienie wybranych wskaźników epidemiologicznych i demograficznych
Stan posiadania ochrony zdrowia w regionie - m.in. struktura placówek medycznych, oddziałów i łóżek szpitalnych, kadra medyczna
Koordynacja działań różnych organów założycielskich i podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionalnym
Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wybranych województwach - leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna
Współpraca transgraniczna w ochronie zdrowia - przykłady, możliwości i bariery
Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób cywilizacyjnych szansą na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa oraz kondycji finansów publicznych

18 września, 11.30-13.00

Ochrona zdrowia w regionie - finanse, zarządzanie, inwestycje

Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego - przychody, zobowiązania, procesy restrukturyzacyjne
Przykłady przekształceń i konsolidacji jednostek ochrony zdrowia; plany dotyczące zmiany formy prawnej funkcjonowania szpitali w regionie
Inwestycje i źródła ich finansowania w placówkach medycznych - m.in. modernizacja, zakupy aparatury, wdrożenia informatyczne
Ubezpieczenia szpitali
Gospodarka lekami w szpitalach - wybrane zagadnienia

18 września, 13.30-15.00

Innowacje, badania i rozwój w sektorze medycznym

Potencjał innowacyjny polskich ośrodków medycznych, uczelni i instytutów - czy jest wykorzystywany?
Finansowanie badań naukowych:
- Polska na tle Europy i świata
- Możliwości synchronizacji działań w finansowaniu badań
- Perspektywa finansowa 2014-2020 - szansa na rozwój innowacyjnych technologii w medycynie
- Udział w międzynarodowych konsorcjach i projektach
Mamy sukcesy, czyli osiągnięcia mimo barier
Od nauki do przemysłu - jak skrócić tę drogę?
Badania kliniczne w Polsce. Czy możemy skutecznie konkurować z innymi krajami?
Nowoczesne usługi medyczne szansą na rozwój gospodarczy. Rola sektora prywatnego w medycynie i jego wpływ na tworzenie dochodu narodowego

18 września, 15.30-17.00

Polityka senioralna - aspekty demograficzne, społeczne, gospodarcze

Wskaźniki i prognozy demograficzne w kraju i województwach Polski Wschodniej
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020
Polityka zdrowotna i społeczna - synergie i koordynacja systemu opieki nad seniorami
Starzejące się społeczeństwo. Wyzwanie stojące przed polityką zdrowotną w regionie
Zdrowie, aktywność, warunki zatrudnienia i usługi dla osób starszych. Jak stworzyć warunki dla rozwoju tzw. srebrnej gospodarki?

18 września:

Wydarzenie Specjalne: TOP INWESTYCJE KOMUNALNE POLSKI WSCHODNIEJ

Konkurs ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach. Chcemy wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Szczegóły:
www.portalsamorzadowy.pl

19 września

Sesja plenarna

19 września, 9.00-11.30

Unia Europejska - nowe rozdanie

"Stany Zjednoczone Europy" czy wypadkowa narodowych interesów? Główne trendy polityczne po wyborach do Europarlamentu
Unia Europejska wobec wyzwań globalnej konkurencji: przewagi, atuty, słabości. Kierunki i dynamika ekspansji gospodarczej na rynkach odległych
Solidarni, ale... osobno? Perspektywa wspólnych projektów europejskich (polityka ochrony klimatu, unia energetyczna, wspólny rynek energii, rynek pracy i migracje)
Unia Europejska a kraje Europy Wschodniej

Współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Fakty, liczby, tendencje
Polska i jej wschodni partnerzy gospodarczy (republiki nadbałtyckie i kraje Partnerstwa Wschodniego). Zaangażowanie i potencjał współpracy oraz szanse na jej intensyfikację
Kraje ostatnio stowarzyszone z UE (Gruzja, Mołdawia). Spodziewane gospodarcze efekty procesu politycznego
Możliwość współpracy gospodarczej z Białorusią i Rosją

19 września, 12.00-13.30

Odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce

Rozwój OZE w Europie. Cele polityki UE w obszarze energetyki odnawialnej
OZE jako narzędzie przeciwdziałania zmianom w klimacie czy szansa na rozwój gospodarczy polskich regionów?
Jeden cel - różne drogi. Systemy wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej w krajach UE, ich koszty i weryfikacja
Programy wspierające rozwój energetyki odnawialnej i warunki wykorzystania tych środków
Nowe regulacje dotyczące wspierania OZE w Polsce. Co oznaczają te zmiany dla inwestorów? Wady i zalety systemu aukcyjnego
Preferowane rodzaje OZE i docelowy miks zielonej energii w Polsce. Czynniki decydujące o opłacalności produkcji energii w oparciu o wybrane źródło
Wiatr w bilansie energii

Ile wiatru w miksie energii w Polsce? Specyfika generacji wiatrowej a stabilność systemu energetycznego
Naturalne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Wschodniej
Wsparcie dla projektów generacji wiatrowej w świetle projektowanych regulacji (ustawa o OZE)
Jak wykorzystać energię wiatru - offshore, farmy wiatrowe na lądzie, generacja rozproszona?
Współpraca inwestorów z lokalnymi społecznościami

19 września, 12.00-13.30

Branża drzewno-meblarska jako eksporter, ambasador polskiej marki, motor koniunktury, pracodawca

Struktura ilościowa i wartościowa eksportu mebli z Polski do krajów Europy Wschodniej
Optymalne wykorzystanie potencjału Europy Wschodniej (oferta produktowa, cena, sposoby dystrybucji) pozwalające na minimalizację ryzyka handlowego
Utrzymanie się i zwiększenie udziałów na już posiadanych rynkach Europy Wschodniej (rozwijanie bazy surowcowej, bariery)
Trendy w branży drzewno-meblarskiej na rynkach wschodnich (wzornictwo, technologie)
Polskie klastry drzewno-meblarskie na rynkach Europy Wschodniej

19 września, 12.00-13.30

Infrastruktura transportowa i energetyczno-paliwowa w polityce UE

Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych dla bezpieczeństwa politycznego i energetycznego Europy
Prognozy obrotów handlowych z Europą Wschodnią i związana z tym potrzeba rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej i żeglugowej. Idea i planowane korekty sieci TEN-T
Realizacja paneuropejskich, ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego połączeń w przesyle gazu, ropy i energii. Potrzeba wsparcia (środki funduszy inwestycyjnych, pożyczki, gwarancje, obligacje)
Międzysystemowe połączenia energetyczne z Ukrainą, Białorusią, Litwą. Bariery realizacji i potencjalne korzyści gospodarcze
Inwestycje w przesyle gazu oraz w logistyce i magazynowaniu paliw w Polsce i w Europie Centralnej

19 września, 12.00-13.30

Polska Wschodnia - cele i instrumenty rozwoju

Polska Wschodnia - zasoby i potencjał - charakterystyka makroregionu, zdefiniowanie potrzeb gospodarczych i społecznych
Polityka rządu i Unii Europejskiej wobec Polski Wschodniej - wizja i rzeczywistość
Unijne fundusze prorozwojowe - Polska Wschodnia a reszta kraju
Czy dotychczasowa polityka wobec Polski Wschodniej okazała się skuteczna?
Stworzenie produktywnych instrumentów wsparcia, udział lokalnych środowisk w ich planowaniu

19 września, 12.00-13.30

Perspektywy rozwoju branży hotelarskiej we wschodniej Polsce

Turystyka czy biznes? Perspektywiczne źródła przychodów branży hotelarskiej we wschodniej części kraju
Magnes dla polskich i zagranicznych turystów - oferta turystyczna w regionie i jej wpływ na rozwój bazy hotelowej
Rentowność biznesu hotelarskiego oczami ekspertów i największych graczy na rynku
Kierunek - franczyza. Jakie korzyści dla właścicieli hoteli niesie współpraca z profesjonalnymi sieciami hotelarskimi?
Możliwości realizacji inwestycji hotelowych w największych ośrodkach turystycznych i biznesowych wschodniej części kraju
Największe planowane i realizowane inwestycje hotelarskie w regionie
Transgraniczne produkty turystyczne - czy są szansą na zwiększenie przychodów branży?

19 września, 14.00-15.30

Energetyka prosumencka

Idea energetyki prosumenckiej i jej atrakcyjność w społecznym odbiorze
Jak zapewnić opłacalność inwestycji w mikroinstalacje? Polski rolnik i mikroprzedsiębiorca jako potencjalni inwestorzy
Idea spółdzielni energetycznych a zapotrzebowanie na energię i zrównoważony rozwój w gminach przygranicznych
Perspektywy mikrogeneracji przyzakładowej
Gmina jako inwestor i prosument

19 września, 14.00-15.30

Odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej

Potencjał, potrzeby rynku, regulacje i możliwości wsparcia
Dostępne technologie - ekologiczne spalarnie, energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych
Spalarnie odpadów w gospodarce komunalnej. Lokalizacja i proces inwestycyjny, finansowanie, akceptacja społeczna, potencjalne korzyści
Energetyczne wykorzystanie odpadów w instalacjach przemysłowych

19 września, 14.00-15.30

Inwestycje we wschodniej Polsce

Potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej, jego wykorzystanie i promocja
Stereotypy i fakty. Pożądane zmiany w postrzeganiu makroregionu wschodniego przez inwestorów
Nakłady na infrastrukturę i rozwój ośrodków innowacji (Podkarpacie, Dolina Lotnicza)
Rola specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w przyciąganiu inwestorów
Jaki inwestor w Polsce Wschodniej? Konieczna specjalizacja?
Zasoby ludzkie i ich jakość z punktu widzenia pracodawcy. Mobilność, wykształcenie i system edukacji, struktura demograficzna i migracje, płace i koszty pracy
Branże i specjalności o perspektywicznym znaczeniu dla rynku pracy w makroregionie wschodnim. Szanse na nowe miejsca pracy

19 września, 14.00-15.30

Inteligentne specjalizacje (IS) w regionach

Inteligentne specjalizacje jako stymulator rozwoju gospodarczego regionów. Doświadczenia europejskie
Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) w Polsce do roku 2020 jako instrument sprostania wyzwaniom globalnym (zmiany demograficzne i klimatyczne, dostęp do surowców naturalnych, bezpieczeństwo energetyczne)
Polskie IS w strategiach regionów w okresie 2014-2020. Potencjał gospodarczy województw Polski Wschodniej
Przemysł i sektor prywatny, instytucje naukowe i badawczo-wdrożeniowe oraz inni partnerzy samorządu w realizacji priorytetowych celów IS
IS jako narzędzie dochodzenia do konkurencyjności firm poprzez prawdziwe innowacje

Rynek Spożywczy, rolnictwo, handel

19 września, 12.00-13.30

Sektor rolno-spożywczy w Polsce

Fundusze UE jako ważny czynnik modernizacji i sukcesu polskiej branży przetwórczej
Nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-20 - szansa czy hamulec rozwoju przemysłu w Polsce?
Mniej dotacji, więcej kredytów. Nowe zasady korzystania ze środków unijnych dla firm
Grupy, spółdzielnie i konsorcja producenckie w nowej perspektywie finansowej
Nowe priorytety inwestycyjne: innowacyjność technologiczna, produktowa i środowiskowa
Wykluczeni i wygrani. Duże, średnie i małe firmy spożywcze w nowej perspektywie WPR
Ceny surowców i żywności w UE po uwolnieniu kwot mlecznych i kwot cukrowych
Strategia UE dla rozwoju produkcji żywnościowej i eksportu sektora rolno-spożywczego

19 września, 14.00-15.30

Współpraca przemysłu i rolnictwa szansą na sukces polskiej żywności

Grupy producenckie jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalizujących się rynków
Wsparcie przemysłu dla rolnictwa elementem podnoszenia konkurencyjności produkcji żywnościowej
Integracja pionowa produkcji i przetwórstwa jako szansa na wzrost pozycji negocjacyjnej
Przewagi sektora żywnościowego - bogata baza surowcowa, ekologiczna produkcja surowców
Polski sektor spożywczy między tradycją a nowoczesnymi technologiami produkcji
Produkty ekologiczne i tradycyjne, trendy, wyzwania i znaczenie dla gospodarki
Nowa perspektywa WPR szansą na przyspieszenie rozwoju sektora rolno-spożywczego
Bariery rozwoju przedsiębiorstw spożywczych. Pomoc administracji, wsparcie dla inwestycji
Potencjał produkcyjno-przetwórczy sektora rolno-spożywczego w Polsce
Bezpieczeństwo żywnościowe - wyzwania, zagrożenia, innowacje

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym na stronie:**www.wschodnikongres.eu**

Nowe stawki VAT. Co zdrożeje?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3