1. Kurier Poranny
  2. Komunikaty
  3. Wójt Gminy Bejsce zamieszcza wyciąg z ogłoszenia
Wróć do listy komunikatów

Wójt Gminy Bejsce zamieszcza wyciąg z ogłoszenia

WÓJT GMINY BEJSCE

zamieszcza wyciąg z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości  położonej w Piotrkowicach.    

Nieruchomość zabudowana budynkiem 2- kondygnacyjnym po byłej szkole podstawowej, wybudowanym w latach 60-tych, położona w miejscowości Piotrkowice przy drodze powiatowej Kazimierza Wielka-Bejsce–Rogów w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej. Oddalona około 3 km od drogi krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz. Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 147/3 o pow. 0,7159ha oraz udział 1/2 części w działce nr 147/2 o pow.0,0227ha stanowiącej drogę dojazdową. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg oraz ekologiczną oczyszczalnie ścieków. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce działki położone są  na obszarach i terenach funkcjonalnych wyznaczonych pod zabudowę: usług oświaty.

Cena wywoławcza wynosi  389 000,00 zł. bez podatku VAT/.Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2020r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Bejscach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 39 000,00 zł w terminie do dnia 16  listopada 2020 r. na konto Gminy Bejsce numer:12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bejscach, opublikowanie na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Bejscach pokój nr 9, tel. 413511010 wew.29.

 

Należność zapłacimy przelewem na wskazane konto po otrzymaniu faktury.