1. Kurier Poranny
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o sprzedaży w postępowaniu upadłościowym
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o sprzedaży w postępowaniu upadłościowym

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Syndyk masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie
w upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert,
za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 14.752.323,00 złotych (słownie złotych: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy), przedsiębiorstwa upadłego na które składa się:

 

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Ozorkowie przy ulicy Cegielnianej 27, określona w regulaminie konkursu ofert, na którą składa się sześć nieruchomości wieczystoksięgowych o łącznej wartości oszacowania ww. nieruchomości: 12.000.000,00 złotych,
  2. Ruchomości, określone w regulaminie konkursu ofert, o łącznej wartości oszacowania: 7.085.860,00 złotych,
  3. Prawa majątkowe, określone w regulaminie konkursu ofert, o łącznej wartości oszacowania: 583.904,00 złotych,

 

to jest składników o łącznej wartości: 19 669 764,00 złotych, za cenę nie niższą niż 75% wartości oszacowania tego majątku to jest za cenę nie niższą niż: 14.752.323,00 złotych. 

 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – OSM w Ozorkowie w upadłości” oraz nadesłana listem poleconym lub przesyłką kurierską (tj. bezwzględnie przesyłką rejestrowaną) na adres: Dorota Borkowska – syndyk masy upadłości, Okoniowa 7/2, 91-498 Łódź, w terminie do dnia 7 maja 2021 roku. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na rachunek bankowy o numerze 72 1020 3408 0000 4502 0465 0281 prowadzony dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Ozorkowie w upadłości, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej,
a więc w kwocie 1.475.232,30 złotych (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 30/100). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 maja 2021 roku. Dodatkowe warunki sprzedaży określa Regulamin konkursu ofert, który został wyłożony w siedzibie Upadłego – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Ozorkowie w upadłości przy ulicy Cegielnianej 27 w Ozorkowie w godzinach 8.00 – 14.00. Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel. 725 309 313), który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pocztą e-mail: kontakt@syndyklodz.pl lub telefonicznie  pod nr tel. 725 309 313.