Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19

www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony dla następującego zadania:

  • Wykonanie elektrycznych linii zasilających latarnie oświetleniowe traktów pieszych przy budynkach należących do zasobów Administracji „ Jedynka” Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze wraz z montażem nowych latarni oraz robotami towarzyszącymi:

Preferowany termin realizacji do 20.12.2019 r.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 550,00 zł

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 2 w godz. 8:00-14:00 ,

pocztą lub e-mailem na adres Oferenta.

od dnia 02.09.2019 r.

( cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem :

„Oświetlenie traktów pieszych”

, zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  1. Różyckiego 19, pok. nr 220,

do dnia 16.09.2019 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 r. o godz. 10:15

( oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert )

Wadium oraz za SIWZ należy wpłacić przelewem na konto JSM w

Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.