Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”

 we Wrocławiu, ul. Zemska 35

ogłasza

przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 04.09.2019r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na świadczenie usług w zakresie konserwacji, napraw i remontów dachów budynków Spółdzielni we Wrocławiu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 04.09.2019r. do godz. 9.30.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463).

Wadium w kwocie 5.000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 03.09.2019r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. Janusz Mirski, tel. (71) 357-63-12, codziennie, w dni robocze, w godz. od 12.00 – 13.00 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 03, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z., stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.