1. Kurier Poranny
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości

Kępice, 16.04.2021 r.

UM-NPŚ-MK.6850.05.2021.EB                                                                                           

                                                                               

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz.713) oraz z art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz.1990, z 2021 poz 11, 234) i uchwały Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, uchwały Nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia  zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność

Gminy Kępice przeznaczonych w  użyczenie

 

Nr ewid. nieruchomości

i

obręb ewidencyjny

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Okres użyczenia

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości

Uwagi

105

Osowo

6.54

SL1M /00011863/1

Użyczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Kępicach na realizację zadań działalności statutowej spółki

3 lata

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w użyczenie

 

6/9

Osowo

1.2617

SL1M/00011162/7

 

4/2

Pustowo

1.17

SL1M/00012591/0

 

35

Pustowo

1.82

SL1M/00012019/7

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kępicach, w sołectwie Osowo i Pustowo oraz  publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Wywieszono dnia 16.04.2021 r.