Spiszmy się dla Polski! Liczy się każdy!

Materiał informacyjny Urzędu Statystycznego w Białymstoku
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia br. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. stopień niepełnosprawności, wykształcenie, wyznanie, czy narodowość, spisy powszechne są jedynym źródłem danych.

Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

DLACZEGO SPIS POWSZECHNY JEST WAŻNY DLA NAS WSZYSTKICH?

Wyniki spisu powszechnego dostarczają danych, które wykorzystywane są przy opracowywaniu budżetów przez samorządy oraz określaniu wysokości subwencji państwowych oraz dotacji dla gmin i województw. Na podstawie informacji uzyskanych w spisie poszczególne resorty planują działania między innymi w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, są niezbędne przy składaniu wniosków i sporządzaniu studiów wykonalności projektów oraz opracowywaniu biznesplanów przez przedsiębiorców oraz innych beneficjentów funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji unijnych dla Polski oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, ustalonej na podstawie wyników ostatniego spisu ludności.

Dane pozyskane w spisie, po opracowaniu, stanowią także podstawę do sporządzania planów rozwojowych naszych gmin, powiatów, województw kraju. Mogą być wykorzystywane do planowania i oceny działań w ramach szeroko pojętej polityki społecznej oraz polityki demograficznej.

Tu podaj tekst alternatywny

OBOWIĄZEK SPISOWY

Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału jest zagrożona, zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej, nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie będzie przeprowadzony odrębnie spis osób bezdomnych.

Tu podaj tekst alternatywny

METODY SPISU

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 osoba objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego.

Zalogowanie się do formularza spisowego odbywa się za pomocą węzła krajowego (tj. poprzez profil zaufany lub systemy informatyczne banków) lub przez podanie numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki. Po pierwszym zalogowaniu do formularza użytkownik ma 14 dni na jego uzupełnienie. Na dwa tygodnie przed końcem spisu termin ten będzie ulegał skróceniu, odpowiednio do liczby dni pozostałych do zakończenia spisu.

W uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza elektronicznego) rachmistrzowie spisowi będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

Należy podkreślić, że w przypadku niedopełnienia obowiązku samospisu internetowego, osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego kiedy zadzwoni do niej rachmistrz telefoniczny lub odwiedzi rachmistrz terenowy i będzie chciał przeprowadzić spis w drodze wywiadu bezpośredniego.

Tu podaj tekst alternatywny

INFOLINIA SPISOWA

Pod numerem telefonu 22 279 99 99 została uruchomiona infolinia spisowa. Dzwoniąc pod ten numer Respondenci mogą skorzystać z pomocy konsultantów w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, połączyć się z rachmistrzem i spisać się przez telefon metodą „Spis na żądanie”, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.

Tu podaj tekst alternatywny

ZAKRES INFORMACYJNY SPISU

W Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021 zbierane będą dane dotyczące:

  • stanu i charakterystyki demograficznej ludności tj. płci, wieku, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania,
  • poziomu wykształcenia,
  • aktywności ekonomicznej,
  • niepełnosprawności,
  • migracji wewnętrznych i zagranicznych,
  • charakterystyki etniczno-kulturowej (tj. przynależności do narodu lub grupy etnicznej, języka używanego w domu, przynależności do kościoła lub związku wyznaniowego),
  • gospodarstw domowych i rodzin,
  • stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych, czyli mieszkań i budynków.

Pytania do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 oraz demonstracyjna wersja formularza spisowego dostępne są na stronie spis.gov.pl. Należy podkreślić, że nie każdy będzie musiał odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w formularzu. Liczba pytań będzie zależała od indywidualnej sytuacji Respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.).

Formularz do samospisu zaprojektowany został bowiem w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na wcześniejsze pytania.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć stosowanych w formularzy spisowym.

PUNKTY SPISOWE W GMINNYCH BIURACH SPISOWYCH I URZĘDZIE STATYSTYCZNYM

Dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu np. z powodu braku dostępu do Internetu, w urzędach statystycznych oraz urzędach obsługujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zostały udostępnione pomieszczenia i sprzęt do realizacji samospisu. Istnieje też możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku spisowego. Lista miejsc, w których można dokonać samospisu została opublikowana na stronie spis gov.pl. W związku z obecną sytuacją epidemiczną chęć skorzystania ze stanowiska spisowego i pomocy w samospisie należy zgłosić telefonicznie i umówić się na dogodny termin wizyty w urzędzie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

Tu podaj tekst alternatywny

SAMOSPIS INTERNETOWY JAKO NAJWYGODNIEJSZA FORMA UDZIAŁU W SPISIE

Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest nie tylko obowiązkową formą przekazania danych, ale także najwygodniejszą. Można z niej skorzystać w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności kontaktu z rachmistrzem spisowym. Spisując się przez Internet można wziąć udział w Loterii NSP i wygrać atrakcyjne nagrody. Więcej informacji na temat loterii można znaleźć na stronie: https://loteria.spis.gov.pl/.

Pamiętajmy o tym, że dane, przekazane w spisie, utworzą zasoby informacyjne państwa, na podstawie których możliwe będzie prowadzenie analiz i oceny zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie organy władzy będą mogły podejmować decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata oraz przygotowywać plany rozwojowe naszego kraju i naszych małych ojczyzn, jakimi są gminy. Udział w spisie jest zatem nie tylko naszym obowiązkiem, ale także prawem. Rozwój kraju jest ważny dla nas wszystkich!

Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. Zadbajmy o naszą przyszłość.

Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy i #LiczymySięDlaPolski!

Więcej informacji na stronie:
spis.gov.pl

Wideo

Dodaj ogłoszenie