Regulamin plebiscytu "Przedszkole na medal 2018"

UT
Regulamin plebiscytu pod nazwą PRZEDSZKOLE NA MEDAL edycja 2018, zwanego dalej Plebiscytem

Art. 1
Informacje ogóle

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą Przedszkole na Medal 2018 i jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania SMS laureatów w kategoriach: Przedszkole Roku 2018, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 i Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018.
4. Plebiscyt będzie trwać od dnia 23.03.2018 do dnia 18.05.2018, do godz. 19:59:59.
5. Głosowanie we wszystkich trzech kategoriach plebiscytu będzie prowadzone osobno w Białymstoku oraz powiatach: augustowskim, białostockim, bielskim, grajewskim, hajnowskim, kolneńskim, monieckim, w Łomży i powiecie łomżyńskim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, Suwałkach i powiecie suwalskim, wysokomazowieckim i zambrowskim.
6. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Urszula Turowska, Anna Siemieniuk, Ewa Szmarowska.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego”, a także na stronach serwisu www.wspolczesna.pl i www.poranny.pl (nazywanych dalej „Serwisami”).
9. Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku gdy w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jest zgłoszonych do udziału w Plebiscycie mniej niż pięciu kandydatów - przedszkoli, nauczycieli lub grup przedszkolnych, do nieprowadzenia plebiscytu w tym mieście, powiecie i/lub kategorii.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 mogą być brane pod uwagę wyłącznie placówki oświatowe - przedszkola publiczne i niepubliczne działające na terenie woj. podlaskiego.
3. Przedszkole do udziału w Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 może zgłosić każdy.
4. W Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018, kandydatami mogą być nauczyciele (panie i panowie) pracujący w przedszkolach publicznych i niepublicznych, działających na terenie woj. podlaskiego.
5. Kandydatkę/ta do udziału w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 może zgłosić każdy.
6. W Plebiscycie w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018 mogą brać udział aktualne grupy przedszkolne z przedszkoli działających na terenie woj. podlaskiego.
7. Grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018 może zgłosić wyłącznie pracownik lub uprawniony przedstawiciel przedszkola.
8. Osoba zgłaszająca grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii grupy przedszkolnej i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Plebiscytu,
b) udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c) posiada wszelkie prawem przewidziane zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci widocznych na fotografii do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne,
d) autor wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
e) fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
9. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin, którym powierzono czynności związane z przeprowadzeniem Plebiscytu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. W plebiscycie głos może oddać każdy.
11. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
12. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie głosy wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
14.Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
1. Zgłoszenia kandydatur można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisach do dnia 16.04.2018 r. do godz. 12.00.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) w przypadku zgłoszenia przedszkola do udziału w kategorii Przedszkole Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę lub numer przedszkola, adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail dyrektora, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkole,
b) w przypadku zgłoszenia nauczyciela wychowania przedszkolnego do udziału w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela wychowania przedszkolnego, nazwę i adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: numer telefonu i adres e-mail nauczyciela oraz imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej nauczyciela wychowania przedszkolnego,
c) w przypadku zgłoszenia grupy przedszkolnej do udziału w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę grupy przedszkolnej, zdjęcie grupy i opiekunów prezentowanych na zdjęciu, imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej grupę do udziału w Plebiscycie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 13.04.2018 r. o godz. 12.00 na stronach internetowych w Serwisach zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13.04.2018 godz. 12.00 do dnia 18.05.2018 do godz. 19:59:59 na następujących warunkach:
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Kuriera Porannego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
PLA. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na przedszkole w kategorii Przedszkole na Medal Roku 2018
NWP. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydata w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018
GPP. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na grupę przedszkolną w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018
c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem prawidłowo i terminowo przesłanego głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e) jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto; również jeżeli głos zostanie oddany po terminie,
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które zostaną przesłane przez danego operatora do sytemu Organizatora już po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi,
h) w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów,
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w powiatach wymienionych w Art. 1 pkt. 5 i w każdej kategorii plebiscytu o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów o zwycięstwie zadecyduje Komisja Plebiscytowa.
III. Ranking wojewódzki
1.Na podstawie prawidłowo oddanych głosów za pomocą SMS Premium opisanych w art. 3 pkt II powstaną rankingi wojewódzkie, w których zostaną wyłonione po 3 miejsca (pierwsze, drugie i trzecie) w kategoriach:

A.Przedszkole Roku 2018 Województwa Podlaskiego
B.Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 Województwa Podlaskiego
2.W rankingu wojewódzkim o zwycięstwie zdecyduje największa liczba głosów oddanych na danego kandydata, spośród wszystkich kandydatów biorących udział w Plebiscycie, niezależnie od przypisanego powiatu w kategorii Przedszkole Roku 2018 oraz Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 18.05.2018 r. na stronach internetowych w Serwisach www.wspolczesna.pl i www.poranny.pl.

Art. 5

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. W kategorii Przedszkole na Medal Roku 2018, kandydaci, którzy zdobędą największą ilość głosów, w każdym z głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą pierwsze miejsce i otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) zajęcia taneczne z Mobilną Grupą Tańca PAARO o wartości 170 zł brutto
c) prezentację przedszkola na stronach "Kuriera Porannego" i "Gazety Współczesnej"
d) voucher na promocję przedszkola w Gazecie Współczesnej i/lub Kurierze Porannym i/lub serwisach obu dzienników o wartości 3 000 zł brutto
3. W kategorii Przedszkole na Medal Roku 2018, kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą drugie miejsce i otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) voucher na promocję przedszkola Gazecie Współczesnej i/lub Kurierze Porannym i/lub serwisach obu dzienników o wartości 2 000 zł brutto
4. W kategorii Przedszkole na Medal Roku 2018, kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą trzecie miejsce i otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) voucher na promocję przedszkola w Gazecie Współczesnej i/lub Kurierze Porannym i/lub serwisach obu dzienników o wartości 1 000 zł brutto
5. W rankingu wojewódzkim w kategorii Przedszkole na Medal Roku 2018 Województwa Podlaskiego, kandydaci, którzy zdobędą największą ilość głosów, spośród wszystkich głosowań prowadzonych w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą pierwsze miejsce, otrzymają:
a) Robot edukacyjny Photon, certyfikowane szkolenie dla nauczycieli, mata edukacyjna by Photon Entertainment, dedykowane materiały edukacyjne w wersji papierowej o wartości 3 850 zł brutto
b) pamiątkowy dyplom
6. W rankingu wojewódzkim w kategorii Przedszkole na Medal Roku 2018 Województwa Podlaskiego, kandydaci, którzy zajmą drugie miejsce, spośród wszystkich głosowań prowadzonych w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu, otrzymają:
a) Robot edukacyjny Photon, mata edukacyjna by Photon Entertainment, dedykowane materiały edukacyjne w wersji papierowej o wartości 1 150 zł brutto
b) pamiątkowy dyplom
7. W rankingu wojewódzkim w kategorii Przedszkole na Medal Roku 2018 Województwa Podlaskiego, kandydaci, spośród wszystkich głosowań prowadzonych w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu którzy zajmą trzecie miejsce, otrzymają:
a) Robot edukacyjny Photon, mata edukacyjna by Photon Entertainment o wartości 1 000 zł brutto
b) pamiątkowy dyplom
8. W kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018, kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu otrzymają najwięcej głosów zajmą pierwsze miejsce, otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) voucher dla 2 osób do wykorzystania w Hotelu Lipowy Most o wartości 2 080 zł brutto
9. W kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018, kandydaci którzy w każdym z głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą drugie miejsce, otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) vouchery do Kliniki Piękna Afrodyta o wartości 200 zł brutto
10. W kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018, kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą trzecie miejsce, otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) dwuosobowe zaproszenia na koncert „Maleńczuk gra Młynarskiego”, które odbędzie się 4 października 2018 roku w Operze i Filharmonii w Białymstoku o wartości 200 zł brutto.
11. W rankingu wojewódzkim w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 Województwa Podlaskiego, kandydaci którzy spośród głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą pierwsze miejsce, otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) voucher na studia podyplomowe i/lub kursy w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019 o wartości 3 000 zł brutto
c) voucher dla 2 osób do wykorzystania w Hotelu Białowieskim w Białowieży o wartości 1 000 zł brutto
d) voucher do Strefy Piękna i Relaksu w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku (voucher nie obejmuje usług medycyny estetycznej) o wartości 300 zł brutto
12. W rankingu wojewódzkim w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 Województwa Podlaskiego, kandydaci którzy spośród głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą drugie miejsce, otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) voucher na studia podyplomowe i/lub kursy w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019 o wartości 3 000 zł brutto
c) voucher dla 2 osób do wykorzystania w Hotelu Białowieskim w Białowieży o wartości 1 000 zł brutto
d) voucher do Strefy Piękna i Relaksu w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku (voucher nie obejmuje usług medycyny estetycznej) o wartości 300 zł brutto.
13. W rankingu wojewódzkim w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 Województwa Podlaskiego, kandydaci którzy spośród głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą trzecie miejsce i otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) voucher na studia podyplomowe i/lub kursy w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019 o wartości 3 000 zł brutto
c) voucher dla 2 osób do wykorzystania w Hotelu Białowieskim w Białowieży o wartości 1 000 zł brutto
d) voucher do Strefy Piękna i Relaksu w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku (voucher nie obejmuje usług medycyny estetycznej) o wartości 300 zł brutto.
14. W kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018, kandydaci, którzy zdobędą największą ilość głosów, w każdym z głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą pierwsze miejsce, otrzymają:
a) każde dziecko w grupie przedszkolnej otrzyma zaproszenie do Parku Rozrywki Fastpark - pakiet no limit tzw. karnet OPEN DAY, który uprawnia do korzystania ze wszystkich atrakcji w Parku Linowym o wartości 60 zł brutto
b) każde dziecko w grupie przedszkolnej otrzyma zestaw upominków.
15. W kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018, kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. Podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą drugie miejsce, otrzymają:
a) każde dziecko w grupie przedszkolnej otrzyma zaproszenie do centrum zabaw dla dzieci Fabryka Misia o wartości 50 zł brutto
b) każde dziecko w grupie przedszkolnej otrzyma zestaw upominków.
16. W kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018, kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych osobno w Białymstoku i w każdym z powiatów woj. Podlaskiego wymienionych w art. 1 pkt. 5 Regulaminu zajmą trzecie miejsce, otrzymają:
a) każde dziecko w grupie przedszkolnej otrzyma zaproszenie do Parku Rozrywki Fastpark - PAKIET ZABAWA , tj. strefa zabaw + trasa siatki o wartości 35 zł brutto

b) każde dziecko w grupie przedszkolnej otrzyma zestaw upominków.
17. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
18. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176), przy czym, jeżeli w związku z wartością nagrody po stronie Zwycięzcy Konkursu powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć Zwycięzca Konkursu przed wydaniem Zwycięzcy nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi potwierdzenie uiszczenia należnego podatku z tego tytułu .
19. Organizator może przyznać zwycięzcom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na adres: Gazeta Współczesna, Kurier Poranny, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, Dział Marketingu Polska Press, z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja” lub na adres mailowy ewa.szmarowska@polskapress.pl w tytule maila wpisując - Plebiscyt- reklamacja.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu przez Organizatora. Dalszą podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, a także na dochodzeniu praw i obrony przed roszczeniami.
3. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu Organizatora.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
5. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia. Od dnia 25 maja 2018 roku dodatkowo prawo do przeniesienia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub podmiotów trzecich właściciel danych ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. Od 25 maja 2018 roku właściciel danych posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Jeżeli taki sprzeciw jest uzasadniony, Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże zasadne powody takiego przetwarzania, mające pierwszeństwo przed interesami właściciela danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, właściciel danych ma prawo od 25 maja 2018 roku w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. Od dnia 25 maja 2018 roku właściciel danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora oraz na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może w każdym czasie cofnąć zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu lub stop + adres e-mail. Numer ten lub adres e-mail w ciągu 72 godzin zostanie usunięty odpowiednio z listy numerów lub listy adresów e-mail, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody dokonanych przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń właściciela danych związanych z udziałem w Plebiscycie.
10. Od dnia 25 maja 2018 roku Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będzie można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3