MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin Plebiscytu "Lekarz Roku 2013, Lekarz Stomatolog Roku, Pielęgniarka/Położna Roku 2013, Przychodnia Roku"

Redakcja
Kupon zgłoszeniowy
Kupon zgłoszeniowy

§1
Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu "Lekarz Roku 2013", "Lekarz Stomatolog Roku", "Pielęgniarka/Położna Roku 2013", "Przychodnia Roku", (zwanego dalej Plebiscytem).

§2
Plebiscyt trwa od dnia 27września 2013 r. do dnia 20 listopada 2013 r.

§3
Organizatorem Plebiscytu jest Media Regionalne Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok zwany dalej Organizatorem.

§4
Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi powołana przez "Kurier Poranny" Kapituła Plebiscytu w składzie:
- Urszula Mieszków - Regionalny kierownik produktu
- Wioleta Wilińska - Regionalny kierownik produktu

§5
W Plebiscycie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kapituła Plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w Plebiscycie lekarzy, pielęgniarki i położne oraz przychodnie, które w rażący sposób naruszyły prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać udziału w Plebiscycie. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

§6
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§7
1. Plebiscyt odbywa się w 4 kategoriach:
- Lekarz
- Lekarz Stomatolog
- Pielęgniarka / Położna
- Przychodnia

2. Laureatami Plebiscytu w każdej z kategorii zostaną osoby/przychodnie, które uzyskają największą liczbę głosów w swojej kategorii - oddanych za pomocą sms-ów oraz na kuponach plebiscytowych drukowanych w "Kurierze Porannym" oraz dostępnych na stronie www.poranny.pl

3. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii zostaną nagrodzeni statuetkami oraz zaprezentowani na łamach Kuriera Porannego.

§8
1. Zgłoszenia uczestników Plebiscytu można dokonać na kuponie zgłoszeniowym - wyciętym z "Kuriera Porannego" lub wydrukowanym ze strony www.poranny.pl (patrz wyżej), telefonicznie na numer 85 74 89 600 lub pisząc na adres: [email protected] do 18.10.2013r. Kupony w wersji papierowej należy wysyłać na adres: "Kurier Poranny" ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok ( z dopiskiem "Plebiscyt Medyczny").
Poprawne zgłoszenie powinno zawierać:
- Imię i nazwisko lub nazwę przychodni;
- Nazwa placówki medycznej;
- Wykonywany zawód oraz specjalność lub rodzaj przychodni.

2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu stworzy listę uczestników Plebiscytu. Zostanie ona opublikowana w "Kurierze Porannym" i na stronach serwisu www.poranny.pl

§9
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów oraz oryginalnych kuponów publikowanych w "Kurierze Porannym" oraz na stronie www.poranny.pl w terminie od dnia 25 października 2013 roku do dnia 20 listopada 2013 r. do godz. 16.00.

2. Kupony muszą być dostarczone najpóźniej 5 dnia po publikacji- decyduje data stempla pocztowego, starsze kupony zostaną odrzucone.

3. Wyjątkiem jest ostatni dzień głosowania, gdzie kupony dostarczone po godz. 12:00 dnia 20 listopada 2013 nie będą brane pod uwagę- bez względu na datę stempla pocztowego.

4. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany sms-em lub złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety/wydrukowanym ze strony kuponie przesłanym lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: Kurier Poranny ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok w terminie od dnia 25 października 2013 roku do dnia 20 listopada 2013 r.

5. Kupony i sms-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę.

6. Kupony do głosowania w Plebiscycie będą ukazywać się przynajmniej 3 razy w tygodniu w poniedziałki, czwartki i piątki w wydaniach "Kuriera Porannego" w okresie trwania głosowania.

7. 1 kupon = 1 głos sms

8. Prawidłowo wypełniony kupon plebiscytowy powinien zawierać:
- imię i nazwisko osoby, na którą oddawany jest głos lub nazwę przychodni
- nazwę kategorii w ramach której oddawany jest głos.

9. By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać na numery:
Lekarz na numer 71466 o treści: med.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy). Przykład: med.7
Pielęgniarka / Położna na numer 71466 o treści: piel.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy). Przykład: piel.7
Lekarz stomatolog na numer 71466 o treści: stom.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy). Przykład: stom.7
Przychodnia na numer 71466 o treści: rodz.xx (gdzie xx to numer przychodni z listy). Przykład: rodz.7
SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT.

10. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów / kuponów.

11. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nie leżących po jego stronie.

§10
1. Uczestnik wysyłający SMS w Plebiscycie zamawia SMS-y promocyjne i reklamowe wysyłane przez Organizatora.
2. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a zamawia wiadomość informacyjno-reklamową organizatora, sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora.
3. Wysyłanie wiadomości na dany numer telefonu może być zablokowane po wysłaniu smsa o treści spamstop pod bezpłatny numer 80555

§11
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem. Protokół będzie zawierać:
- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
- ilość prawidłowo wypełnionych kuponów oraz prawidłowo przesłanych sms-ów;
- ilość kuponów i sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
- podpisy osób wykonujących czynność.

§12
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na łamach "Kuriera Porannego".

§13
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie: Urszula Mieszków, Wioleta Wilińska.

§14
1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania Plebiscytu jest Organizator Plebiscytu - Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku.
2. Dane osobowe przekazywane przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu.
3. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie.

§15
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie plebiscytowym. Osoby głosujące w plebiscycie przyjmują jednocześnie do wiadomości, że mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

§16
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres: "Kurier Poranny", ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, z dopiskiem "Plebiscyt Medyczny"- reklamacja w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§17
Kupony będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za:
1. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu. O zaistniałych zmianach regulaminu organizator powiadomi zamieszczając informację na www.poranny.pl

§20
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wglądu w siedzibie "Kuriera Porannego", ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok oraz na stronie internetowej www.poranny.pl.
2. Materiały reklamowe plebiscytu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przesyłania do uczestników plebiscytu własnych materiałów promocyjnych a także materiałów promocyjnych partnerów plebiscytu.
6. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS, wiadomości o treści innej, niż określony w niniejszym regulaminie, treści przesyłane w wiadomościach SMS, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz ich sposób konfiguracji, a także parametry ustawione przez operatorów sieci komórkowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy loterii przesyłają wiadomości SMS. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny