REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pora na mieszkanie. Wielki powrót Meganagrody

Redakcja
Udostępnij:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna zwana dalej "loterią" będzie prowadzona pod nazwą "Pora na mieszkanie. Wielki powrót Meganagrody. "

2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej
Organizatorem loterii jest firma Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa (adres do korespondencji: ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok), którego akta rejestrowe znajdują się Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym KRS, nr KRS 0000052204, kapitał zakładowy 42.977.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku.

4. Zasięg loterii promocyjnej
Loteria będzie odbywała się na terenie województwa podlaskiego.

5. Czas trwania loterii promocyjnej
Loteria zaczyna się 06.03.2009 roku a kończy w dniu 29.07.2010 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia dystrybuowania kuponów loteryjnych.
Kupony konkursowe publikowane będą codziennie od poniedziałku do soboty w wydaniach "Kuriera Porannego" od dnia 06.03.2009 r. do dnia 22.06.2009 r., z wyjątkiem dni 13.04.2009r., 01.05.2009 r. oraz 11.06.2009 r.

DANE OSOBOWE

7. Uczestnicy loterii wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem loterii przez organizatora w celach marketingowych, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania
i wizerunku na łamach Gazety i na stronie internetowej www.poranny.pl. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w loterii. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG

8. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego regulaminu), która spełni warunki regulaminu.

9. Nagród w loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora, firmy Rogowski - Development II Sp. K, Rogowski - Development Sp. K, Rogowski - Development V
Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.
10. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu loterii w całości - uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.

PRZEBIEG LOTERII

11. Aby wziąć udział w loterii należy:
a) Wyciąć kupony loteryjne publikowane w "Kurierze Porannym". Kupony loteryjne publikowane będą od poniedziałku do soboty w terminie od dnia 06.03.2009 r. do dnia 22.06.2009 r. Zebrać z nich zestaw minimum 10 kolejnych, następujących po sobie kuponów. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący (z zastrzeżeniem pkt 12 regulaminu).
b) Przesłać lub dostarczyć komplet 10 kuponów loteryjnych najpóźniej do dnia 26.06.2009 r., (termin dotarcia zgłoszenia do Biura Loterii) na adres:
- Kurier Poranny
ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
z dopiskiem "Pora na mieszkanie".
Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii.

12. W każdą sobotę oprócz kuponu loteryjnego, publikowany będzie dodatkowy kupon tzw. "JOKER". Kupon "JOKER" może być użyty w danym zestawie tylko raz, czyli może zastąpić tylko 1 brakujący kupon loteryjny. Dodatkowym warunkiem jest wpisanie na kuponie "JOKER" numeru brakującego kuponu loteryjnego w zestawie.

13. Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, etc.), czytelnie wypełnionymi i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).

14. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia jeden przesłany komplet, złożony z 10 kolejnych oryginalnych kuponów (z zastrzeżeniem pkt 12 regulaminu).

15. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu/ach, poprzez zgromadzenie jak największej ilości zestawów kuponów. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany
w osobnej kopercie. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów w jednej kopercie, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.

PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ

16. Prawidłowo wypełniony kupon loteryjny powinien zawierać dane uczestnika loterii: imię, nazwisko, adres zameldowania (miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania), adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania), podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem, o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 regulaminu).
Aby zestaw kuponów loteryjnych uznany był za prawidłowy, każdy kupon musi być prawidłowo wypełniony. Warunek ten dotyczy również kuponu "JOKER" na którym należy również dopisać numer brakującego kuponu loteryjnego w zestawie.
Kupony loteryjne powinny być dostarczone lub przesłane w białej, zamkniętej standardowej kopercie formatu C6 (11,3 cm x 16,2 cm), opatrzonej dopiskiem "Pora na mieszkanie". Na kopercie nie powinny znajdować się żadne dodatkowe zapiski, naklejki czy rysunki.
Podanie danych, tj.: numeru telefonu, adresu e-mail, wykształcenia, wieku nie jest obowiązkowe dla ważności kuponu.

17. Kupony loteryjne zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestnika loterii lub nie zawierające podpisu pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych i/lub oświadczeniem, nie upoważniają do otrzymania nagrody.

NAGRODY:

18. Wykaz nagród:
Nagroda główna w postaci mieszkania trzypokojowego w Białymstoku, z aneksem kuchennym i balkonem, na II piętrze, o łącznej powierzchni 67,58 m2, oraz garaż o powierzchni 16,02 m2 o łącznej wartości 340 000 zł brutto (trzysta czterdzieści tysięcy), wraz z przynależnym udziałem we własności działek, na których budowany jest budynek oraz służebnościami i ograniczeniami dotyczącymi nieruchomości, określonymi przez firmę Rogowski Development II Sp. Komandytowa.

lub

Nagroda główna w postaci mieszkania dwupokojowego w Warszawie, z aneksem kuchennym i balkonem, na IV piętrze o łącznej powierzchni 46 m2 o wartości 340 000 zł brutto (trzysta czterdzieści tysięcy) wraz z przynależnym udziałem we własności działek, na których budowany jest budynek oraz służebnościami i ograniczeniami dotyczącymi nieruchomości, określonymi przez firmę Rogowski Development V Sp. z o.o.

Nagrody dodatkowe:

a) Trzy telewizory SHARP LCD 32' o łącznej wartości 6.597 zł brutto - wartość jednej nagrody 2.199 zł brutto;
b) Trzy kina domowe SAMSUNG o łącznej wartości 5.997 zł brutto - wartość jednej nagrody 1.999 zł brutto;
c) Trzy chłodziarko-zamrażarki SHARP o łącznej wartości 5.547 zł brutto - wartość jednej nagrody 1.849 zł brutto;
d) Trzy zmywarki ARISTON o łącznej wartości 4.197 zł brutto - wartość jednej nagrody 1.399 zł brutto;
e) Trzy pralki INDESIT o łącznej wartości 3.897 zł brutto - wartość jednej nagrody 1.299 zł brutto;
f) Trzy nagrywarki SONY o łącznej wartości 3.297 zł brutto - wartość jednej nagrody 1.099 zł brutto;
g) Trzy kuchenki gazowo-elektryczne INDESIT o łącznej wartości 2.697 zł brutto - wartość jednej nagrody 899 zł brutto;

Wartość puli nagród wynosi 372 229 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych).

LOSOWANIE NAGRÓD

19. Pierwsze i drugie losowanie nagród dodatkowych odbędzie się w dniach 03.04.2009 r.
i 18.05.2009 r. w redakcji "Kuriera Porannego" w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 1. Natomiast trzecie losowanie nagród dodatkowych oraz losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 28.06.2009 r. w Białymstoku na placu miejskim. Losowania odbywać się będą pod nadzorem wewnętrznej komisji nadzoru.

20. Pierwsze losowanie nagród dodatkowych:
W pierwszym losowaniu nagród dodatkowych wezmą udział zgłoszenia, które zostały dostarczone lub przesłane do Biura Loterii do dnia 02.04.2009 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Biura Loterii) do godziny 15.30
Podczas losowania rozlosowanych zostanie 7 nagród dodatkowych: telewizor SHARP, kino domowe SAMSUNG, chłodziarko-zamrażarka SHARP, zmywarka ARISTON, pralka INDESIT, nagrywarka SONY, kuchenka gazowo-elektryczna INDESIT.

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 16 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona (i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach nagród), a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana i nagrodzona koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami wylosowanymi, będą brały udział w kolejnych dwóch losowaniach (z wyłączeniem odrzuconych ze względu na niespełnienie pkt 11 i/lub 16 regulaminu). Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

21. Drugie losowanie nagród dodatkowych
W drugim losowaniu nagród dodatkowych wezmą udział zgłoszenia, które zostały dostarczone do Biura Loterii do dnia 15.05.2009 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Biura Loterii) do godziny 15.30
Podczas losowania rozlosowanych zostanie 7 nagród dodatkowych: telewizor SHARP, kino domowe SAMSUNG, chłodziarko-zamrażarka SHARP, zmywarka ARISTON, pralka INDESIT, nagrywarka SONY, kuchenka gazowo-elektryczna INDESIT.

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 16 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona (i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach nagród), a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta i nagrodzona nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po drugim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami wylosowanymi, będą brały udział w kolejnym losowaniu (z wyłączeniem odrzuconych ze względu na niespełnienie pkt 11 i/lub 16 regulaminu). Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

22. Termin zgłoszeń do losowania nagrody głównej oraz nagród dodatkowych
W losowaniu wezmą udział zgłoszenia, które zostały dostarczone do Biura Loterii do dnia 26.06.2009 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Biura Loterii) do godz. 15:30.
Podczas losowania rozlosowana zostanie nagroda główna a następnie 7 nagród dodatkowych: telewizor SHARP, kino domowe SAMSUNG, chłodziarko-zamrażarka SHARP, zmywarka ARISTON, pralka INDESIT, nagrywarka SONY, kuchenka gazowo-elektryczna INDESIT.

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 16 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

23. Lista laureatów publikowana będzie w "Kurierze Porannym" oraz na stronie internetowej www.poranny.pl w następujących terminach:
a) po pierwszym losowaniu - 06.04.2009 r.
b) po drugim losowaniu - 19.05.2009 r.
c) po trzecim losowaniu - 29.06.2009 r.

ODBIÓR NAGRÓD

24. Nagrodę (z wyłączeniem nagrody głównej) laureat może odebrać w Biurze Loterii
w Białymstoku do dnia 24.07.2009 r. W przypadku nieodebrania nagrody pozostanie ona własnością Organizatora.

25. Laureat nagrody głównej do dnia 16.07.2009 r. zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, dotyczącego wybrania lokalizacji mieszkania.

26. Laureat nagrody głównej przed jej odbiorem (tj. przed odbiorem mieszkania stwierdzonym protokołem) zobowiązany jest do wpłaty na rzecz i konto Organizatora podatku od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody, tj. 34 000 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące).
Odbiór nagrody nastąpi w obecności Laureata w terminie ustalonym przez Organizatora loterii. O terminie odbioru lokalu Organizator powiadomi Laureata listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji.
Z chwilą odbioru nagrody, tj. od dnia odbioru kluczy do lokalu będącego przedmiotem loterii, laureat ponosić będzie koszty związane z eksploatacją lokalu, w szczególności koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, wywozu nieczystości,
energii elektrycznej kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części odpowiadającej przyszłemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.
Przekazanie nagrody głównej nastąpi w formie aktu notarialnego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Organizatora najpóźniej do dnia 30.06.2010 r. O dokładnym terminie podpisania aktu notarialnego laureat powiadomiony zostanie listem poleconym przesłanym na wskazany przez laureata adres do korespondencji. W przypadku nie stawienia się laureata w określonym terminie, Organizator loterii ponawia wezwanie.

27. Nieodebranie nagrody głównej, nieprzystąpienie przez laureata do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania lub niewpłacenie podatku od nagrody, jest równoznaczne
z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora ze strony Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii.

Wszelkie koszty związane z przekazaniem nagrody głównej w tym: koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe oraz podatki ponosi zwycięzca.

28. Organizator zastrzega, iż w przypadku wstrzymania budowy lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wydanie nagrody głównej określonej w regulaminie, laureat otrzyma mieszkanie o takiej samej wartości oraz lokalizacji wskazanej w oświadczeniu (zgodnie z pkt 25 regulaminu). W takim przypadku podpisanie aktu notarialnego nastąpi najpóźniej do dnia 30.06.2010r. O dokładnym terminie podpisania aktu notarialnego laureat powiadomiony zostanie listem poleconym przesłanym na wskazany przez laureata adres do korespondencji. W przypadku nie stawienia się laureata w określonym terminie, Organizator loterii ponawia wezwanie. Punkt 27 regulaminu stosuje się odpowiednio.

29. Każdy laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora loterii promocyjnej na koszt własny.

30. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach.

31. Zdobywcom żadnej z nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody wygranej przez Zwycięzcę loterii (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

32. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

33. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzić będzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

34. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia loterii, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 15.07.2010 r. nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia zgodnie z datą stempla pocztowego.

35. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Biuro Loterii, Kurier Poranny ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem "Pora na mieszkanie". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

36. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora loterii.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

37. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

38. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, o którym mowa w pkt 34, bieg terminu przedawnienia, o którym mowa, w pkt 37, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

39. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku.

40. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w siedzibie redakcji "Kurier Poranny" oraz na stronie internetowej www.poranny.pl

41. Biuro Loterii czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 oraz w soboty w godzinach 10.00 - 13.30.

42. Materiały reklamowe loterii mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

43. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, ze zm.), ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. "Prawo pocztowe" oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych.

>> Pobierz regulamin w wersji pdf <<

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie