REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „NSP2021 – Podlaskie - tu żyje się dobrze”

Materiał promocyjny NSP 2021 – Podlaskie - tu żyje się dobrze
Udostępnij:
REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „NSP2021 – Podlaskie - tu żyje się dobrze”

Art.1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „NSP2021 – Podlaskie - tu żyje się dobrze " zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.

3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Urząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13, NIP 542-25-08-746, REGON 000331547, zwany dalej Partnerem.

4. Celem Konkursu jest promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dodatkowo Konkurs promuje województwo podlaskie, jego walory, wielokulturowość i atrakcyjność jako miejsce zamieszkania.

5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

6. Konkurs będzie publikowany na łamach Kuriera Porannego, zwanego dalej Dziennikiem oraz w serwisie www.poranny.pl, zwany dalej Serwisem.

7. Link do Regulamin Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.2 ust.7)

Art.2 Definicje

1. Regulamin Konkursu - regulamin określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.

2. Konkurs - Konkurs pod nazwą „NSP2021 – Podlaskie - tu żyje się dobrze” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

3. Komisja Konkursowa - powołana przez Organizatora Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, wyborem zwycięzców, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywaniem reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że rola Partnera w Komisji ogranicza się do wyłonienia zwycięzców.

4. Uczestnik - Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.

5. Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.

6. Zadanie Konkursowe – polega na wykonaniu i przesłaniu do Organizatora zdjęcia, będącego interpretacją pojęcia „Mój dom”, tj. rodzina, współmieszkańcy, dom jako miejsce zamieszkania (budynek jednorodzinny i/lub wielorodzinny), miejsca do których lubimy wracać lub w których lubimy spędzać czas itp.

7. Serwis – www.poranny.pl

Art.3 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego.

2. Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:

a. Wypełnienia formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
1) Imię i Nazwisko,
2) Adres e-mail,
3) Numer telefonu.

b. Zaakceptowania niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule w Serwisie i wyrażenia w nim zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w lit. a powyżej, w celach wynikających z regulaminu w sposób określony w formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

c. Przesłania autorskiego zdjęcia będącego interpretacją pojęcia „Mój dom”, tj. rodzina, współmieszkańcy, dom jako miejsce zamieszkania (budynek jednorodzinny i/lub wielorodzinny), miejsca do których lubimy wracać lub w których lubimy spędzać czas itp.

Art.4 Przebieg i zasady Konkursu

1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 19.08.2021r. od godziny 8:00:00 do 09.09.2021r. do godz. 20:00:00.

2. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego Konkursu będą opublikowane w artykułach oraz w formularzu Konkursowym dostępnym na stronach serwisów (Art.2 ust.7).

3. W Konkursie zostanie wyłonionych 20 (dwudziestu) Laureatów, którzy otrzymają równorzędne nagrody, a których zdjęcia, w ocenie Komisji Konkursowej, zostały prawidłowo nadesłane do Konkursu oraz spełniają wymagania określone niniejszym Regulaminem, uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz estetykę.

4. Zdjęcie z zadania konkursowego może być wykonane smartfonem, aparatem, itp. i powinno być zgodne z tematem Konkursu.

5. Zdjęcie zgłaszane na Konkurs może zostać poddane podstawowym zabiegom edycyjnym, obejmującym kadrowanie, modyfikację nasycenia barw i modyfikację jasności. Organizator nie zezwala na stosowanie fotomontaży ani na dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpg. Plik ze zdjęciem nie może przekroczyć 5MB.

6. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków osób niepełnoletnich. Wyjątkiem są zdjęcia, w przypadku których, przesyłający zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie przedstawicielem ustawowym nieletnich przedstawionych na przesłanym zdjęciu. Zdjęcia nie mogą być obsceniczne, nieetyczne ani nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego.

7. Jedno zdjęcie oznacza jedno zgłoszenie. Liczba zgłoszeń jest ograniczona – maksymalnie do 3 (trzech) zdjęć. W przypadku gdy jedna osoba zgłosi do Konkursu więcej niż 3 zdjęcia, w Konkursie wezmą udział trzy pierwsze przesłane zdjęcia.

8. Uczestnik dokonujący zgłoszenia do udziału w Konkursie oświadcza, że:

a. Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii w tym gwarantuje, że ewentualna osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na nieodpłatne korzystanie z jej wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.

b. Jeśli zdjęcie przedstawia nieletniego (nieletnich), Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest ich prawnym opiekunem (przedstawicielem ustawowym) i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (dzieci)/podopiecznego (podopiecznych) w celach wynikających z regulaminu Konkursu.

c. Udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).

d. Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

e. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania Kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia kandydatury z udziału w Konkursie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych oraz prawnych. Organizator ma prawo do wykluczenia zdjęć naruszających zasady niniejszego regulaminu, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

Art.5 Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Partner.

2. Komisja konkursowa nagrodzi dwudziestu Uczestników równorzędnymi pakietami nagród, z których każdy składa się z: myszki bezprzewodowej na bluetooth, podkładki pod mysz, bluzy damskiej/męskiej, torby płóciennej, torby ortalionowej składanej w brelok, maseczki, długopisu do ekranów dotykowych, ołówka z gumką, komina buff, czapeczki z daszkiem, głośnika bezprzewodowego, słuchawek bezprzewodowych, power banku, ściereczki do okularów. Łączna wartość jednego pakietu nagród wynosi 495,87 zł brutto.

3. Nagrody należy odebrać osobiście w siedzibie Partnera - Urzędzie Statystycznym w Białymstoku, ul. Krakowska 13 lub w inny sposób po wcześniejszym ustaleniu z Partnerem pod numerem tel. 85 749 77 88 w terminie do 45 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. Partner o wydaniu nagrody zawiadomi Organizatora i zapewni mu udział w wydaniu nagrody.

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.1426 z zm.).

5. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestników.

6. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Partner.

Art.6 Zasady przyznawania nagród

1. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w terminie 13-15.09.2021r.

2. Planowaną datą publikacji wyników Konkursu w Serwisie i w gazecie jest 17.09.2021r., jednak nie później niż do dnia 30.09.2021 roku.

3. Każdy ze zwycięzców Konkursu, w planowanym terminie 15.09.2021r., jednak nie później niż do dnia 30.09.2021r. zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość mailową lub SMS, przesłaną na adres mailowy lub numer telefonu, podany w formularzu zgłoszeniowym.

4. Komisja Konkursowa wyłoni 20 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają nagrody wymienione w Art.5 ust.2.

5. Wyłaniając Zwycięzców, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę kreatywność, oryginalność i estetykę zdjęć.

6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z Konkursu.

7. W ciągu 14 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane Zwycięzca powinien przesłać do Organizatora wiadomości na adres e-mail [email protected]

Art.7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Oddz. Białystok ul. św. Mikołaja 1,15-419 Białystok.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „NSP2021 – Podlaskie - tu żyje się dobrze - reklamacja”

b. Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;

c. Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d. W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

5. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art.8 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „NSP2021 – Podlaskie - tu żyje się dobrze”

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „NSP2021 – Podlaskie - tu żyje się dobrze” włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
·naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiotowi obsługującemu ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
·innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
·sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
·żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
·wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
·przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Od osoby, która wysłała zdjęcie do Konkursu

8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
a. Imię i nazwisko
b. Kontaktowy nr telefonu
c. Kontaktowy adres mailowy