Regulamin konkursu Moje pierwsze zdjęcie

Redakcja
§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu MOJE PIERWSZE ZDJĘCIE są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa (adres do korespondencji: 15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1), wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 47.813.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, wydawca "Kuriera Porannego" i "Gazety Współczesnej", zwany dalej Organizatorem. Infolinia nr +48 22 312 18 52,

§2
Ogólne zasady

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna - kobieta spodziewająca się dziecka w czasie trwania konkursu lub inna osoba, która wykona fotografię kobiety w widocznej ciąży z brzuszkiem na pierwszym planie.
2. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Polikliniki Ginekologiczno - Położnicznej Arciszewscy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, zrozumieniem go i akceptacją jego warunków przez uczestnika konkursu, który oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
4. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników konkursu wyrażoną pisemnie.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest spółka Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
6. Uczestnicy konkursu, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z regulaminem oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach "Kuriera Porannego" i "Gazety Współczesnej" i na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl oraz www.wspolczesna.pl Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak jednoznacznej zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych określonych jako wymagane do przeprowadzenia konkursu, uniemożliwia udział w konkursie.
7. Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 5 w związku z art. 23 ust.4 pkt 1 ustawy, administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe uczestnika mogą być także użyte w celach marketingowych produktów i usług kontrahentów spółki. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika w konkursie.
8. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
9. Nagrodę otrzymuje uczestnik, który spełni wymagania określone w regulaminie.
10. Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu na stronie. internetowej dziennika Mediów Regionalnych Sp. z o.o. www.poranny.pl, oraz w Biurze Ogłoszeń Kuriera Porannego w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1.

§3
Nagrody

1. Nagrodami głównymi w konkursie jest 10 bonów o wartości 2400zł każdy - pakietów ambulatoryjnej opieki poporodowej w Poliklinice Ginekologiczno-Położniczej Arciszewscy wraz z wizytą położniczą.
2. Nagrodą specjalną w konkursie jest 1 bon o wartości 2800zł - pakiet ambulatoryjnej opieki poporodowej oraz pobyt w Pokoju VIP o podwyższonym standardzie wraz z wizytą położniczą.
3. Nagrodami dodatkowymi jest 30 bonów - o wartości 160zł brutto każdy na wizytę położniczą z badaniem USG ciąży w Poliklinice Ginekologiczno-Położniczej Arciszewscy.
4. W sytuacji, gdy uczestnik konkursu, który otrzyma nagrodę w postaci bonu na pakiet opieki poporodowej nie będzie mógł urodzić w Poliklinice Arciszewscy, bon na pakiet opieki poporodowej można będzie wykorzystać na inne usługi w Poliklinice Ginekologiczno-Położniczej Arciszewscy, po uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem Polikliniki.
5. Bony można zrealizować w Poliklinice Ginekologiczno-Położniczej Arciszewscy do 31.12.2014r.
6. Nagroda nie podlega zamianie na świadczenie pieniężne, ale może być przekazana w darowiźnie innej osobie, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe wynikające z dokonanej przez uczestnika konkursu darowizny.
7. Podatek dochodowy od nagród pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 10% wartości nagrody.
Laureat konkursu, którego wartość nagrody przekracza 760zł, przed wydaniem nagrody
zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi (jako płatnikowi podatku dochodowego) na jego
rachunek bankowy nr 72 1050 0099 6556 0012 0034 9636 lub w kasie pod adresem: Media
Regionalne Oddział Białystok, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, należny podatek
dochodowy w kwocie odpowiadającej 10% wartości nagrody. Wpłata w/w podatku jest
warunkiem wydania nagrody.

§4
Zasady udziału

1. Aby wziąć udział w konkursie należy: przesłać samodzielnie wykonane zdjęcie, na którym musi być wyeksponowana kobieta w ciąży z brzuszkiem na pierwszym planie na adres mailowy: zdjecie@poranny.pl lub na adres pocztowy Kuriera Porannego: 15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 1 z dopiskiem MOJE PIERWSZE ZDJĘCIE.
2. Przesłany materiał FOTO musi dotyczyć tematu konkursu, czyli: "MOJE PIERWSZE ZDJĘCIE"- inspiracją do tematu konkursu jest fakt, że mamy jako pierwsze samodzielnie zrobione zdjęcie swojego dziecka w jego pierwszym albumie zazwyczaj zamieszczają swój brzuszek w widocznej ciąży. W związku z tym na zdjęciu konkursowym musi być wyeksponowana kobieta w widocznej ciąży z brzuszkiem na pierwszym planie.
3. Przesyłając materiał FOTO mailem lub pocztą, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
4. Treść materiału nie może naruszać polskich lub międzynarodowych przepisów prawa. W szczególności fotografie nie mogą prezentować: treści pornograficznych, treści uważanych za niemoralne lub nieetyczne, wizerunków osób trzecich oraz naruszać praw autorskich. Fotografie nie mogą zawierać treści prezentujących radykalne postawy społeczne (np: dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, kolor skóry), treści naruszające dobra osobiste osób trzecich lub ich godność.
5. Odmowa publikacji zdjęcia może być spowodowana słabą jakością przesłanego materiału, zbyt małym lub zbyt dużym rozmiarem, nieobsługiwanym formatem zapisu danych czy też treściami prezentowanymi na zdjęciu.

§5
Terminy i zasady wyboru

1. Konkurs trwa od 11 marca 2013 roku do 10 stycznia 2014 roku.
2. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 11 marca do 25 grudnia 2013 roku.
3. Spośród nadesłanych zdjęć, kapituła złożona z przedstawicieli Kuriera Porannego: Agaty Sawczenko, Urszuli Mieszków oraz Polikliniki Ginekologiczno-Położniczej Arciszewscy: Marta Arciszewska-Kasprzak, raz z miesiącu, wybierze zdjęcie, którego autor otrzyma nagrodę główną (Bon o wartości 2400zł) oraz 3 zdjęcia, których autorzy otrzymają nagrody dodatkowe (bon o wartości 240zł).
4. Nagrody przyznawane są co miesiąc, spośród zdjęć nadesłanych do 25 dnia każdego miesiąca (do godz. 24.00). Zdjęcia przesłane po 25 dniu każdego miesiąca wybierane będą w kolejnym miesiącu.
5. Relacja ze spotkania kapituły oraz prezentacja zwycięskich zdjęć zamieszczona będzie w zawsze w pierwszą środę kolejnego miesiąca w Kurierze Porannym oraz na stronie internetowej poranny.pl w zakładce MOJE PIERWSZE ZDJĘCIE.
6. Zdjęcia, które nie zostały wybrane w danym miesiącu w czasie trwania konkursu mają szansę być wybrane przez kapitułę w kolejnych miesiącach do końca trwania konkursu.
7. W grudniu 2013r, kapituła wybierze dodatkowe zdjęcie, spośród wszystkich zdjęć nadesłanych przez cały czas trwania konkursu, którego autor otrzyma nagrodę specjalną (Bon o wartości 2800zł - pakiet opieki poporodowej oraz pobyt w Pokoju VIP o podwyższonym standardzie). Pod uwagę będą brane wszystkie zdjęcia nadesłane przez cały czas trwania konkursu za wyjątkiem tych, które otrzymały nagrodę główną w poprzednich miesiącach.
8. Wyboru dodatkowego zdjęcia dokonają internauci, wysyłając maile na adres: glosuje@poranny.plGłosowanie internetowe będzie trwało od 1 grudnia 2013r., od godz. 0.00, do 25 grudnia 2013r., do godz. 24.00. Zwycięży zdjęcie, które otrzyma najwięcej głosów - maili. Jeden adres mailowy = jeden oddany głos. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie firmy

§ 6
Prawa autorskie i prawa do wizerunku

1. Uczestnik konkursu zobowiązuje się podpisać następujące oświadczenie:
"Oświadczam, iż jestem autorem zdjęcia przesłanego do redakcji "Kuriera Porannego" w ramach konkursu "Moje pierwsze zdjęcie", przedstawiającego …………………………………. i nadesłanego do redakcji z adresu mailowego: ………………. i przysługują mi nieograniczone majątkowe prawa autorskie do w/w fotografii. W celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, udzielam "Mediom Regionalnym" Sp. z o.o. niewyłącznej nieodpłatnej licencji do stworzonego przez siebie zdjęcia, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie najem oryginału lub egzemplarzy
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Oświadczam, iż osoby, których wizerunek widnieje na fotografii wyraziły nieodpłatnie zgodę na jego rozpowszechnianie przez "Media Regionalne" sp. z o. o. na łamach "Kuriera Porannego" i na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl w ramach w ramach konkursu "Moje pierwsze zdjęcie". W przypadku skierowania przez te osoby roszczeń przeciwko "Mediom Regionalnym" sp. z o. o., zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty z tym związane, w tym poniesione przez "Media Regionalne" sp. z o. o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Media Regionalne" Sp. z o.o. przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z regulaminem oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także na nieodpłatne opublikowanie mego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wykonanego przeze mnie zdjęcia na łamach "Kuriera Porannego" i na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania."
2. W sytuacji, gdy uczestnik nadsyłający fotografię nie jest autorem zdjęcia, zobowiązuje się podpisać i dostarczyć do redakcji Kuriera Porannego osobiście, pocztą lub mailem (skan oświadczenia własnoręcznie podpisany) następujące oświadczenie:
"Oświadczam, iż autor fotografii nadesłanej przeze mnie do redakcji z adresu mailowego: ………………. wyraził zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie najem oryginału lub egzemplarzy
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Oświadczam, iż osoby, których wizerunek widnieje na fotografii wyraziły nieodpłatnie zgodę na jego rozpowszechnianie przez "Media Regionalne" sp. z o. o. na łamach "Kuriera Porannego" i na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl w ramach w ramach konkursu "Moje pierwsze zdjęcie".
W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń przeciwko "Mediom Regionalnym" sp. z o. o. związanych z prawami autorskimi lub prawami do wizerunku, zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty z tym związane, w tym poniesione przez "Media Regionalne" sp. z o. o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Media Regionalne" Sp. z o.o. przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z regulaminem oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także na nieodpłatne opublikowanie mego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wykonanego przeze mnie zdjęcia na łamach "Kuriera Porannego" i na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
3. Odmowa podpisania w/w oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

§7
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres - Media Regionalne Sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok lub pocztą elektroniczną na adres zdjecie@poranny.pl.
2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca.
3. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora. O jego rezultacie składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym.
4. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

§8
Postanowienia końcowe

1. Podatek od nagród w konkursie pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Akceptując regulamin uczestnik plebiscytu Oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępniania.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej

Czytaj e-wydanie »

Najnowsze informacje dot. koronawirusa

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3