REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Prenumerata cyfrowa Kuriera Porannego z biletem na mecz"

as

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Prenumerata cyfrowa Kuriera Porannego z biletem na mecz
Jagiellonia Białystok-Lech Poznań 4.06.2017r”

I. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Prenumerata cyfrowa Kuriera Porannego z biletem na mecz Jagiellonia Białystok – Lech Poznań 4.06.2017r” zwanej w dalszej części regulaminu „Akcją Promocyjną” jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-675 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 2408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522 01 03 609, REGON 012047699 (dalej jako Organizator).
2. Akcja promocyjna trwa od 29.05.2017 r. do 31.05.2017 r. lub do wyczerpania zapasów upominków objętych promocją.
3. Akcja odbywa się na terenie Polski.
4. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy Czytelnik serwisu poranny.pl i plus.poranny.pl, który w okresie trwania promocji zakupił prenumeratę cyfrową gazety „Kurier Poranny” (pakiet z e-wydaniem), (zwanej dalej „Gazetą”) na 365 dni w cenie 360 zł za pośrednictwem w/w serwisów. O przyznaniu upominku decyduje kolejność zaksięgowania wpłaty z tytułu w/w prenumeraty na rachunku bankowym Organizatora.
5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji Promocyjnej i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do akcji.
6. W promocji nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy nie spełniają wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji Promocyjnej pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej.
8. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub członkowie jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

II. Przedmiot Akcji Promocyjnej
1. Akcja promocyjna polegać będzie na tym, że Uczestnicy po zakupieniu (opłaceniu zamówienia) 365-dniowej cyfrowej prenumeraty Gazety „Kurier Poranny” (pakiet z e-wydaniem) otrzymają upominek w postaci biletu na sektor VIP na mecz Jagiellonia Białystok – Lech Poznań w dniu 4.06.2017 r. w Białymstoku.
4. Pula upominków: 2.
5. Upominki zostaną przekazane w ten sposób, że Uczestnik, który zakupił (opłacił zamówienie) 365-dniową cyfrową prenumeratę Gazety „Kurier Poranny” w trakcie trwania akcji promocyjnej, a jego wpłata została zaksięgowana w czasie, gdy pula upominków nie została wyczerpana, będzie mógł odebrać bilet w siedzibie redakcji Kuriera Porannego (ul. św. Mikołaja 1, Białystok) w dniu 2.06.2017r. do godz. 17.00. Uczestnik taki, zanim odbierze bilet na mecz w siedzibie redakcji Kuriera Porannego zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu kontaktowego i przesłania tych informacji do dnia 1.06.2017 do godziny 9.00 na adres mailowy: [email protected] Po zweryfikowaniu 2 pierwszych wpłat, osoby, które je dokonały, zostaną powiadomione o możliwości i sposobie odbioru biletów.
6. W przypadku, jeżeli nagrodzony uczestnik promocji, z przyczyn leżących po jego stronie, nie poda wymaganych danych do dnia 1.06.2017r. traci możliwość odbioru nagrody. W przypadku, jeżeli nagrodzony uczestnik promocji, z przyczyn leżących po jego stronie, poda wymagane dane do dnia 1.06.2017r, ale nie odbierze upominku w terminie do 2.06.2017 do godz. 17.00, prawo do otrzymania upominku wygasa.
7. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do zamiany upominku na inny lub na ekwiwalent pieniężny.
8. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do upominku na osobę trzecią.

III. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia akcji promocyjnej, wyłonienia nagrodzonych, przyznania i wydania nagrody oraz czynności reklamacyjnych.
2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.
3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w akcji promocyjnej.

IV. Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej i jest udostępniony na stronie www.plus.poranny.pl.
2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 10 dni od daty zakończenia akcji. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: [email protected] z dopiskiem Reklamacja – Kurier Poranny z biletem,
b) listem poleconym na adres Polska Press O/Białystok, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem: Reklamacja-Kurier Poranny z biletem.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Organizator rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie 20 dni (zgodnie z datą otrzymania wiadomości e-mail lub stempla pocztowego) od dnia ich otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi e-mailem lub pocztą tradycyjną, na adres podany przez Uczestnika, a niezadowolony z rozstrzygnięcia Uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie serwisu zamieszczonego na stronie www.plus.poranny.pl

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji może ulegać zmianom. Zmiany nie mają wpływu na prawa uczestników, którzy skorzystali z promocji przed ogłoszeniem zmiany.
2. Zmiany regulaminu promocji ogłaszane będą na stronie www.plus.poranny.pl. i obowiązywać będą od dnia ogłoszenia, chyba że Organizator wskaże późniejszy termin wejścia zmian w życie.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie