Puszcze Podlasia: Stwórz ekopracę i wygraj nagrody

Adrian Kuźmiuk
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 razem z nauczycielką plastyki – Mariolą Kuleszą przygotowują projekty prac konkursowych
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 razem z nauczycielką plastyki – Mariolą Kuleszą przygotowują projekty prac konkursowych Anna Samborska
Udostępnij:
Jeden z rowerów, aparatów fotograficznych lub sprzętów turystycznych już niedługo może być twój. Wystarczy, że stworzysz ciekawą i oryginalną pracę plastyczną, literacką lub multimedialną o tematyce proekologicznej. Na twoje dzieło czekamy do 22 kwietnia.

Za kredki, farby i mazaki chwycili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44, gdy tyko dowiedzieli się o naszym ekologicznym konkursie.

- Wypożyczyliśmy ze szkolnej biblioteki książki, atlasy i czasopisma dotyczące podlaskich lasów i zaczęliśmy je studiować - mówi Anna Samborska, pedagog, która zachęciła młodzież do pracy. - Dzieci natychmiast wpadły na wiele ciekawych pomysłów.

Na projektach pojawiły się zachody słońca, dzikie wysypiska, rady, jak zachowywać się w lesie. Każdy miał inny pomysł na pracę plastyczną o tematyce ekologicznej. Możliwość wykonania dzieła dowolną techniką natchnęła niektórych do stworzenia przestrzennych instalacji, co bardzo urozmaiciło prace. Do konkursu przystępują uczniowie wszystkich klas. Regulamin przewiduje trzy kategorie wiekowe: od 7 do 12 lat, od 13 do 18 lat i powyżej 18. Najważniejsze, aby prace były samodzielnie wykonane.

Każdy, kto chciałby wziąć udział w konkursie, a brakuje mu zdolności plastycznych, może wykazać się twórczością innego rodzaju. Ci, którzy chcieliby oddać hołd naturze wzorem Adama Mickiewicza czy Jana Kochanowskiego, mogą przygotować prezentację literacką. Fraszki, bajki, opowiadania, legendy, teksty piosenek - słowem wszelkie przejawy literackiej twórczości muszą być ograniczone jedynie długością tekstu maksymalnie zajmującego jedną stronę kartki formatu A4.

W naszym konkursie mogą wziąć też udział prezentacje multimedialne. Wystarczy kamera cyfrowa, telefon komórkowy, aparat fotograficzny i ciekawy pomysł na stworzenie oryginalnego działa o tematyce proekologicznej, aby wygrać jedną z naszych nagród. A jest o co walczyć. Do rozdania mamy rowery, aparaty fotograficzne i sprzęt turystyczny.

Na prace z wypełnionymi dokumentami czekamy do 22 kwietnia. Jury będzie oceniać prezentacje pod kątem pomysłu ekologicznego, zaangażowania, kreatywności i sposobu wykonania dzieła. Wyniki zostaną ogłoszone 20 maja na łamach Kuriera Porannego. Regulamin konkursu
znajdziesz tutaj
oraz poniżej.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ EKOLOGICZNĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najciekawszą prezentację ekologiczną, zwany dalej Konkursem.
§ 2. Organizatorem Konkursu jest firma Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-838, ul. Prosta 51, Oddział w Białymstoku (adres do korespondencji: ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok) zwana dalej Organizatorem.
§ 3. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 14 marca do 22 kwietnia 2011 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 maja 2011 roku.
§ 4. Pełny Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej: www.poranny.pl
§ 5. Tematem Konkursu jest wykonanie najciekawszej prezentacji związanej z ekologią.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 6. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie województwa podlaskiego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego.
§ 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższych rodzin.

III.ZASADY KONKURSU
§ 8. Udział w Konkursie polega na samodzielnym wykonaniu i dostarczeniu do siedziby Organizatora prezentacji wraz z Formularzem zgłoszenia oraz Deklaracją do dnia 22 kwietnia 2011 r. na adres: Kurier Poranny, św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem na przesyłce "PREZENTACJA EKOLOGICZNA".
§ 9. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe:
a. 7-12 lat ,
b. 13-18 lat,
c. powyżej 18 roku życia.
Prace dla każdej z kategorii wiekowych muszą mieścić się w jednej z poniższych kategorii rodzajowych, spełniając następujące kryteria:
a. prezentacja plastyczna - praca plastyczna lub instalacja, dowolną techniką i środkami
b. prezentacja literacka - poezja lub proza, maksymalnie jedna strona karty formatu A4;
c. prezentacja multimedialna - nie dłuższa niż 10 minut; nagrana w technice cyfrowej kamery video, telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego; plik w formacie mpg, mp4, avi
§ 10. Formularz zgłoszenia w przypadku pracy wykonanej przez osobę niepełnoletnią podpisuje jeden z rodziców lub inny przedstawiciel ustawowy uczestnika. W Formularzu zgłoszenia do Konkursu powinny znaleźć się ponadto tytuł prezentacji wraz z krótkim opisem oraz pozostałe dane kontaktowe: telefon lub adres poczty elektronicznej autora pracy i / lub jego przedstawiciela ustawowego.

§ 11. Również deklaracja dotycząca pracy uczestnika niepełnoletniego musi być wypełniona i podpisana przez przedstawiciela ustawowego uczestnika. Wzory Deklaracji i Formularzy dla uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

§ 12. Formularz zgłoszenia do Konkursu oraz Deklaracja powinny znajdować się w jednej przesyłce z prezentacją. Prace bez dołączonego Formularza zgłoszeniowego i Deklaracji nie będą rozpatrywane.

§ 13. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę spełniającą warunki konkursowe w jednej kategorii.

§ 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

§ 15. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca prezentację, Formularz zgłoszeniowy oraz Deklarację zostanie doręczona pod wyżej wskazany adres Organizatora w Białymstoku do dnia 22 kwietnia 2011 r. do godziny 16.00.

§ 16. Uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy, składając podpis na Formularzu zgłoszenia i Deklaracji:
1) oświadcza, że uczestnik jest autorem prezentacji zgłoszonej do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do rysunku i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania prezentacji do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
c) w zakresie rozpowszechniania utworu - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy - samodzielnie bądź w tytułach prasowych Wydawcy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym w materiałach promocyjnych, reklamowych i wystawach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet)
2) oświadcza, że wszystkie osoby występujące w prezentacji w tym uczestnik, brały niej udział dobrowolnie, wyraziły zgodę na udział i emisję prezentacji w ramach konkursu oraz że udział w Konkursie nie naruszy ich dóbr osobistych oraz że osoby te wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie ich wizerunku w sposób określony w regulaminie
3) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, a także nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z § 26 niniejszego regulaminu.

§ 17. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów.

IV. NAGRODY
§ 18. W każdej z kategorii wiekowych przyznane zostaną po 3 nagrody. Łączna pula nagród wyniesie 5000 zł, a nagrodami będą:
Kategoria 7-12 lat - trzy rowery
Kategoria 13-18 lat - trzy sprzęty turystyczne
Kategoria powyżej 18 roku życia - trzy aparaty fotograficzne.
Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 19. Prezentacje ekologiczne oceniać będzie co najmniej 3-osobwe jury powołane przez Organizatora. Jury w pierwszej kolejności oceni pomysł ekologiczny, a następnie zaangażowanie, kreatywność i sposób wykonania dzieła. Wybór jury jest ostateczny i nie podlega żadnej procedurze odwoławczej.

§ 20. Nagrodzone prezentacje, jak również te, uznane przez Organizatora za najciekawsze, zamieszczone zostaną na stronie www.poranny.pl

§ 21.Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową do dnia 20.05.2011 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie także zamieszczona w wydaniu Kuriera Porannego z dnia 20 maja 2011 roku oraz umieszczona na witrynie internetowej Organizatora (na stronie www.poranny.pl).

§ 22. Nagrody będą do odbioru w siedzibie Organizatora - osobiście przez Uczestnika pełnoletniego oraz za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego - w przypadku Uczestnika niepełnoletniego.

§ 23. Prawo uczestnika konkursu do domagania się wydania którejkolwiek z nagród określonych niniejszym regulaminem, jest niezbywalne.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz w celach marketingowych, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku uczestnika na łamach Kuriera i na stronie internetowej www.poranny.pl oraz na przekazywanie tych danych do Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9 oraz spółek powiązanych kapitałowo z administratorem danych osobowych. Dane osobowe uczestników plebiscytu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§25. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie redakcji Kuriera Porannego oraz na stronie internetowej www.poranny.pl

§26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

Załącznik nr 1. a. Deklaracja przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu

Ja (imię i nazwisko rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego) ……………………………………………………….........................................
legitymujący się dowodem osobistym serii……………………..o numerze…………………...
zamieszkały przy ulicy……………………………………………, nr domu………………,
nr mieszkania………...kod pocztowy…………………., miejscowość..................................................................., telefon.…………………………………… adres poczty e-mail………………………………………

wyrażam zgodę na udział syna/córki/(imię i nazwisko)……………………………………
w Konkursie na najciekawszą prezentację ekologiczną organizowanym przez firmę Media Regionalne Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, kod 00-838, ul. Prosta 51, Oddział w Białymstoku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału w Konkursie i akceptuję regulamin Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych moich oraz syna/córki uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez organizatora w celach marketingowych, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku uczestnika na łamach Kuriera i na stronie internetowej wwwporanny.pl

Miejscowość i data.......................... Podpis przedstawiciela ustawowego …………………….

Załącznik nr 1. b. Deklaracja Uczestnika Konkursu

Ja (imię i nazwisko Uczestnika) ……………………………………………………….........................................
legitymujący się dowodem osobistym serii……………………..o numerze…………………...
zamieszkały przy ulicy……………………………………………, nr domu………………,
nr mieszkania………...kod pocztowy…………………., miejscowość..................................................................., telefon.……………………………………
adres poczty e-mail……………………………………………………

zgłaszam swój udział w Konkursie na najciekawszą prezentację ekologiczną organizowanym przez firmę Media Regionalne Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, kod 00-838, ul. Prosta 51, Oddział w Białymstoku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału w Konkursie i akceptuję regulamin Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie moich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez organizatora w celach marketingowych, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku uczestnika na łamach Kuriera i na stronie internetowej wwwporanny.pl

Miejscowość i data..........................

Podpis Uczestnika ……………………………………….

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia do Konkursu

Imię i nazwisko Uczestnika (autora pracy) ……………………………………………..,

wiek .......lat,

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………..

Ja (Imię i nazwisko Uczestnika konkursu lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika) ..................................................................................zgłaszam pracę i oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału w Konkursie i akceptuję regulamin Konkursu.

Miejscowość i data..........................

Podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika ……………………………………….

PROSIMY O SKOPIOWANIE I WYDRUKOWANIE WZORÓW DEKLARACJI I FORMULARZA ZGŁOSZENIA I DOŁĄCZENIA ICH DO PREZENTACJI KONKURSOWEJ.

Czytaj e-wydanie »

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie