Sposobem na poprawę naszej sytuacji finansowej na emeryturze mają być pracownicze plany kapitałowe. Na czym polegają i do czego są nam potrzebne? Dowiedz się i skorzystaj z programu, by spać spokojnie po przejściu na emeryturę!

PPK to powszechny program systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu sześćdziesiątego roku życia. Środki gromadzone w ramach PPK będą środkami prywatnymi.
Każdy podmiot zatrudniający zobowiązany będzie do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników. W ramach programu zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mieć obowiązek dokonywania z własnych środków wpłat podstawowych oraz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych. Pracownik będzie mógł jednak zrezygnować z uczestnictwa w PPK. – wyjaśnia, na czym polegają pracownicze plany kapitałowe  lider na polskim rynku ubezpieczeń – AXA S.A.

Pracownicze plany kapitałowe – kalendarium

Ostateczne prace zmierzające do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. W krótkim czasie udało uchwalić się ustawę, na mocy której już wkrótce będziemy mogli przystąpić do programu i odkładać na emeryturę. Sprawdź, jak przebiegał proces uchwalania ustawy o PPK.

4 września 2018: wpłynięcie projektu do Sejmu;
7 września 2018: skierowanie projektu do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu;
13 września 2018: czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu;
13-26 września 2018:

- Skierowanie dokumentu do Komisji Finansów Publicznych;
- Głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy;
- Wynik głosowania: 156 za, 255 przeciw, 2 wstrzymało się;
- Głosowanie: wniosek o skierowanie projektu ustawy wyłącznie do Komisji Finansów Publicznych;
- Wynik: 228 za, 190 przeciw, 1 wstrzymał się;
- Praca w komisjach po I czytaniu.

26 września 2018: sprawozdanie komisji druk nr 2824;

- Sprawozdawca: Jarosław Krajewski;
- Wniosek komisji: załączony projekt ustawy.

26 września – 3 października 2018: praca w komisjach po II czytaniu;

3 października 2018: sprawozdanie komisji druk nr 2824-A
- Sprawozdawca: Jarosław Krajewski;
- Wniosek komisji: przyjąć część poprawek.

3 października 2018: II czytanie na posiedzeniu Sejmu;

- Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania;
- Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych.

4 października 2018: III czytanie na posiedzeniu Sejmu;

- Głosowanie: całość projektu ustawy
- Wynik: 229 za, 197 przeciw, 2 wstrzymało się (głos. nr 69)
- Decyzja: uchwalono
- Komentarz: poprawki

8 października 2018: Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu;
26 października 2018: Stanowisko Senatu: nie wniósł poprawek;
29 października 2018: Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu;
19 listopada 2018: Prezydent podpisał ustawę.

Tekst Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych można przeczytać na stronie internetowej Sejmu RP.

Rozpoczęcie programu już latem

Program pracowniczych planów kapitałowych rusza już latem, jednak nie wszyscy pracownicy będą mogli przystąpić do niego od razu. Wprowadzenie PPK jest bowiem uzależnione od liczby osób zatrudnionych w danej firmie. W pierwszej kolejności do programu przystąpią przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników. Następnie dołączą do nich firmy, w których pracuje od 50 do 249 osób. Kolejną grupą wprowadzającą PPK będą przedsiębiorcy dający pracę 20-49 osobom.
- 1 lipca 2019 - zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln);
- 1 stycznia 2020 - od 50 do 249 osób (2 mln);
- 1 lipca 2020 - od 20 do 49 osób (1,1 mln);
- 1 stycznia 2021 - pozostali (5,1 mln).

Warto wiedzieć, że pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzeniu PPK w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zacznie go obowiązywać.
Ustawa przewiduje także zwolnienie niektórych pracodawców z obowiązku utworzenia PPK. Do wyjątków należą następujące jednostki:

- mikroprzedsiębiorcy (firmy zatrudniające mniej niż 10 osób);
- pracodawca, który w dniu objęcia go przepisami Ustawy posiada funkcjonujący Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami min. 3,5% oraz udziałem pracowniczym min. 25% i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Trzeba dodać, że w przypadku mikroprzedsiębiorców warunkiem zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK jest złożenie przez wszystkich pracowników deklaracji rezygnacji z wpłat na PPK. Ponadto pracodawca nie będzie zobowiązany do czasowego dokonywania wpłat na PPK w okresach przestoju ekonomicznego, w przypadku niewypłacalności, w okresie przejściowego ograniczenia lub zaprzestania działalności spowodowanej powodzią.

Pracownicze plany kapitałowe w pigułce

- PPK mają być dla pracowników dodatkowym źródłem dochodów po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia;
- Osoba zatrudniona chcąca przystąpić do programu nie będzie musiała wypełniać żadnych formalności, ponieważ obowiązki związane z zawarciem umowy, prowadzeniem i zarządzaniem PPK będą należały do pracodawcy oraz wybranej instytucji finansowej;
- Zgodnie z Ustawą każdy pracownik może liczyć na wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Środki są finansowane przez Fundusz Pracy.
- Pracownik uczestniczący w PPK będzie otrzymywał dopłatę roczną, która wynosi 240 zł. Uczestnik otrzyma wspomniane środki jeśli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych jest równa przynajmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia;
- Wybór instytucji finansowej, z którą pracodawca zawrze umowę o zarządzenie PPK powinien być skonsultowany z zakładową organizacją związkową. W przypadku braku takiej organizacji, wskazane jest porozumienie z reprezentacją pracowników wyłonioną w tym celu;
- Pracowniczymi planami kapitałowymi będą objęci pracownicy, którzy są zatrudnieni u określonego przedsiębiorcy dłużej niż trzy miesiące (na podstawie okresów zatrudnień z ostatnich 12 miesięcy).

Jeśli więc szukasz sprawdzonego sposobu na bezpieczną i komfortową emeryturę, koniecznie sprawdź, co zapewniają ci pracownicze plany kapitałowe. Na czym polegają, kiedy możesz zacząć oszczędzać i w jaki sposób możesz wypłacić środki – na te oraz na inne pytania odpowiadają specjaliści AXA na stronie
https://axa.pl/emerytura-i-inwestycje/ppk/pytania-o-ppk-i-odpowiedzi/.

Bezpieczeństwo programu PPK

Wiele osób planujących dodatkowe oszczędzanie na emeryturę martwi się, że gromadzone w różnych programach środki przepadną. Dotyczy to przede wszystkim inicjatyw sygnowanych przez państwo, ponieważ obywatele obawiają się zmian władzy, aktualizacji lub unieważnienia ustaw etc. Wiedzą o tym sygnatariusze Ustawy, dlatego gwarantem sprawnego funkcjonowania PPK ma być Komisja Nadzoru Finansowego, której zadaniem będzie nadzorowanie działalności instytucji finansowych w zakresie prowadzenia PPK (z możliwością zastosowania środków nadzorczych oraz odpowiednich sankcji). KNF jest centralnym organem administracji rządowej, który nadzoruje rynek finansowy w Polsce. Jej zadaniem będzie więc pilnowanie, by wszystkie gromadzone przez pracowników, pracodawców i państwo środki były bezpieczne.

Dodatkowym zabezpieczeniem oszczędności (a zarazem ich gwarancją) mają być kary za niewprowadzenie PPK. Pracodawca, który nie wywiąże się z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, będzie podlegał karze grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Podobna kara jest przewidziana za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Ponadto kary grzywny w wysokości 1.000-1.000.000 złotych może spodziewać się przedsiębiorca, który nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie będzie dokonywać wpłat na PPK, nie będzie prowadził stosownej dokumentacji lub będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK.

Pracownicze plany kapitałowe to najnowszy pomysł rządzących na poprawę sytuacji finansowej emerytur i reakcja na coraz większe finansowe potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Założenia programu są przejrzyste, dlatego każdy z nas w przyszłości będzie mógł bez obaw przystąpić do projektu. Warto jednak pamiętać, że sposobów na oszczędzanie na emeryturę jest wiele.

Źródła:
1.http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2811_u.htm
2.http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2811
3.https://pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/
4.https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1315274,ppk-pracownicze-plany-kapitalowe-kiedy-wejda-w-zycie-skladki-wyplata.html
5.https://www.rmf24.pl/tagi-ppk,tId,294798
6.https://axa.pl/emerytura-i-inwestycje/ppk/pytania-o-ppk-i-odpowiedzi/