Podlaski Oddział Regionalny ARiMR informuje: Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19

Materiał informacyjny AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Podlaski Oddział Regionalny ARiMR informuje: Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 - nabór wniosków ruszył od 23 lipca i potrwa do 15 września 2021r.

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Waldemar Szczesny informuje, iż od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast dodatkowe pieniądze - wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób.

Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich.

O wsparcie można starać się przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne z zaświadczeniem jest złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o wielkości ww. pomocy de minimis;
2. wniosku o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich nieposiadających takiego wpisu.

Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest dostępna na naszym portalu .
Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione zostają wzory umów pomiędzy KGW a takimi punktami:

• Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od jego zakończenia złożyć w biurze powiatowym Agencji sprawozdanie, do którego należy dołączyć:

- kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19;

- materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;

- materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy zostały udostępnione na portalu GOV.PL

Zasady Programu #SzczepimySię z KGW:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia/KGW/szczepienia/SzczepimySie_KGW_wytyczne.pdf

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

www.arimr.gov.pl
Dodaj ogłoszenie