MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Nowi profesorowie wspólnoty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

adek na podst. umb.edu.pl
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 23 stycznia 2023 r. Edyta Zbroch, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii, Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i kierownik Klinki Neurologii oraz postanowieniem z dnia 2 lutego 2023 r. Anna Baran z Kliniki Dermatologii i Wenerologii i Anna Moniuszko, dyrygent Chóru UMB otrzymali tytuł naukowy profesora.

Prof. dr hab. n. med Edyta Zbroch

ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując Dyplom Honorowy Rektora. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, nefrologii oraz hipertensjologii. Ukończyła również szkolenie specjalizacyjne w zakresie transplantologii klinicznej. W wyniku wieloetapowego konkursu zorganizowanego przez prof. dr hab. Michała Myśliwca rozpoczęła pracę zawodową na etacie młodszego asystenta w Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ (obecna I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im K. Dłuskiego (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny). Tam rozpoczęła badania naukowe, początkowo na temat leptyny, następnie powikłań mineralnych i kostnych w przewlekłej chorobie nerek (CKD-MBD). W 2001r badania zostały uwieńczone obroną tez pracy doktorskiej pt.: „Wybrane parametry metabolizmu kostnego u chorych dializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek”. Kolejnym etapem działalności naukowej były badania traktujące o nadciśnieniu tętniczym. Początkowo dotyczyły populacji chorych z przewlekłą chorobą nerek, później również populacji ogólnej. Wartym podkreślenia jest fakt, że do 2014r prof. dr hab. Edyta Zbroch była lekarzem, pracującym na etacie szpitalnym, na którym praca naukowa pozbawiona jest wsparcia finansowego, a także stanowi dodatkowe obciążenie czasowe. Wytrwałość i determinacja, a także wsparcie ze strony prof. dr hab. Jolanty Małyszko doprowadziły do uzyskania w 2013r stopnia doktora habilitowanego na podstawie cyklu publikacji pt. „Nadciśnienie tętnicze u chorych z przewlekłą chorobą nerek, leczonych nerkozastępczo, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy – potencjalna rola renalazy”. Kolejnym nurtem zainteresowań naukowych prof. dr hab. Edyty Zbroch, stały się tzw. „białka długowieczności” - sirtuina 1 i aKlotho, a zwłaszcza ich udział w patogenezie przewlekłej choroby nerek oraz powikłań sercowo-naczyniowych i kostnych. Równolegle prowadziła badania nad wykorzystaniem proadrenomedulliny, jako biomarkera powikłań sercowo-naczyniowych u chorych nefrologicznych i z nadciśnieniem tętniczym. Badanie te realizowała pracując w II Klinice Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii UMB, kierowanej początkowo przez prof. dr hab. Jolantę Małyszko, a od 2018r przez prof. dr hab. Tomasza Hryszko. Nadciśnienie tętnicze od początku jej kariery zawodowej zajmowało szczególne miejsce, stąd wybór kolejnej nadspecjalizacji - hipertensjologii. Od 2005r samodzielnie prowadziła jedyną w regionie Poradnię Nadciśnienia Tętniczego USK, której lokalizacja zmieniała się wraz z miejscem jej zatrudnienia. W 2020r prof. dr hab. Edyta Zbroch została powołana przez JM Rektora UMB na stanowisko kierownika nowoutworzonej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii, a przez Dyrektora USK w Białymstoku na kierownika Oddziału Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych. Tam, wykorzystując pracę z pacjentami z infekcją SARS-C0V2, rozpoczęła badania analizujące powikłania sercowo-naczyniowe w tej populacji. Jest stałym recenzentem w czasopismach o profilu internistycznym, nefrologicznym i hipertensjologicznym o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz członkiem w komitetach redakcyjnych (aktualnie Edytor Gościnny International Journal of Molecular Sciences).

Dorobek naukowy prof. dr hab. Edyty Zbroch obejmuje 69 prac, o łącznej punktacji MEiN – 3270 i IF 95,0195; Indeks Hirscha -12, a także współautorstwo 66 doniesień głoszonych podczas konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Jest promotorem 6 prac doktorskich, 3 magisterskich i 1 licencjatu. Prof. dr hab. Edyta Zbroch uczestniczyła i aktualnie uczestniczy w badaniach wieloośrodkowych o zasięgu ogólnokrajowym, m.in. w projekcie finansowanym przez ABM - OPTIMAL-HT – w ramach konsorcjum z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz międzynarodowym - „ESH ABPM COVID-19 STUDY”, pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Wielokrotnie była nagradzana za działalność naukową (nagroda zespołowa Ministra, nagrody indywidualne oraz zespołowe J.M. Rektora UMB). Była również laureatem nagród Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Prof. dr hab. Edyta Zbroch od 2017r pełni funkcję Uczelnianego oraz na Wydziale Lekarskim UMB koordynatora programu Erasmus plus oraz jest opiekunem praktyk zawodowych po II roku na Wydziale Lekarskim UMB, a od 2020r także opiekunem II roku kierunku lekarskiego. Od 2018r pozostaje opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, początkowo przy II Klinice Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, a od stycznia 2021r przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii UMB. Studenci pozostający pod jej opieką prezentowali z sukcesami prace na zjazdach i konferencjach STN. Za pracę dydaktyczną w 2019r otrzymała nagrodę dydaktyczną JM Rektora UMB, a w 2020 nominację, przyznaną przez Kapitułę Studencką dla najlepszego nauczyciela akademickiego. Od 2016r jest koordynatorem stażu podyplomowego w USK w Białymstoku oraz opiekunem lekarzy kształcących się w ramach stażu podyplomowego. W 2019r została członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie nefrologii. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. W latach 2018-2022 pełniła funkcję wiceprezesa Północnowschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Od 2005r pozostaje sekretarzem w Zarządzie Fundacji Dializoterapii i Transplantacji Nerek.

Prof. dr hab. Edyta Zbroch została również doceniona przez pacjentów, otrzymując w 2012r wyróżnienie w plebiscycie Kuriera Porannego „Lekarz Roku 2012”. Jest zaangażowana w ogólnospołeczną edukację, poprzez propagowanie - w przeszłości międzynarodowego „Dnia Nerki” i wiedzy na temat chorób nerek, a od 2 lat - międzynarodowego „Dnia Nadciśnienia Tętniczego” oraz programu „Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia”, przybliżając wiedzę na temat nadciśnienia tętniczego i jego powikłań.
Prywatnie mężatka, mama Aleksandry oraz bliźniąt Adeli i Janka. Kocha psy, żeglarstwo, od niedawna również morskie oraz ciekawą książkę i dobrą zabawę.

Przeczytaj też: Nie można każdego bólu głowy zrzucić na nadciśnienie

Prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowicz

studia medyczne rozpoczął na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jednak w trakcie nauki przeniósł się do Białegostoku, jest absolwentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego z 1992 roku. Po stażu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 1995 roku rozpoczął prace w Państwowym Szpitalu Klinicznym, gdzie pracował w Klinice Neurologii oraz Klinice Neurochirurgii.

Egzamin specjalizacyjny z neurologii I st. zdał w 1998 roku, a II stopień specjalizacji (z wyróżnieniem) w 2001. W roku 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem pt. „Skuteczność diagnostyczna ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce kurczliwości tętnicy środkowej mózgu z wykorzystaniem współczynnika Lindegaarda”. Z kolei w 2010 roku na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Ultrasonograficzna ocean krążenia mózgowego w diagnostyce neurochirurgicznej” uzyskał stopień doktora habilitowanego. Dorobek naukowy Prof. Kochanowicza obejmuje ponad 200 publikacji o łącznej punktacji ponad 200 punktów IF. W latach 2010-2017 był kierownikiem Zakładu Neurologii Inwazyjnej, od 2017 roku kieruje Kliniką Neurologii. Wprowadzał tam m.in. pilotażowy program leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Od 28 kwietnia 2020 roku prof. Jan Kochanowicz kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku (przez pierwsze sześć miesięcy jako p.o. dyrektora, a od 23 października jako dyrektor naczelny).

Przeczytaj także: Dr hab. Jan Kochanowicz, dyrektor USK: Piękny szpital dostałem w prezencie

Wielokrotnie nagradzany m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Orderami Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny i Świętych Cyryla i Metodego, nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora UMB. Prof. Kochanowicz udziela się także jako radiowiec. Od lat w Radiu Ortodoxia prowadzi audycje „Pytanie do specjalisty” gdzie rozmawia z lekarzami różnych specjalności. Odpoczywa chodząc po górach i jeżdżąc na rowerze (przejechał m.in. rowerem Indochiny).

Prof. dr hab. n. med. Anna Baran

ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest specjalistą dermatologii i wenerologii.

Pracę naukową i zawodową rozpoczęła w 2009 roku w Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB pod kierownictwem prof. Bożeny Chodynickiej, następnie prof. Iwony Flisiak. Swoją pasję do dermatologii wykazywała już w trakcie studiów, aktywnie działając w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB. Odbyła miesięczny staż naukowo-kliniczny w oddziale dermatologicznym w Bangkoku.

W 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena stężeń adiponektyny i leptyny w surowicy chorych na łuszczycę”. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2019 r. na podstawie cyklu publikacji pt.: „Rola adipokin i białek wiążących kwasy tłuszczowe w patogenezie łuszczycy”.

Praca zawodowa prof. Anny Baran jest związana z oddziałem dermatologicznym oraz lecznictwem ambulatoryjnym, gdzie stale pogłębiając wiedzę, zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry u dzieci i dorosłych. Realizuje wieloośrodkowe projekty badawcze. Zainteresowania naukowe prof. Anny Baran koncentrują się głównie na rozwoju wiedzy o złożonej patogenezie łuszczycy jako choroby ogólnoustrojowej, poszukiwaniu jej powiązań z chorobami kardiometabolicznymi, neurodegeneracyjnymi, okulistycznymi, zaburzeniami snu, a także markerów mogących zapobiegać tym powikłaniom. Wiele uwagi w swojej pracy badawczej Prof. Anna Baran poświęciła również epidemiologii chorób skóry, dermatologii dziecięcej, teledermatologii, wpływowi pandemii wirusa SARS-COV2 na aspekty dotyczące rozwoju różnych dermatoz.

Jest recenzentem w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz członkiem w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism naukowych.

Dorobek naukowy prof. Anny Baran obejmuje 122 prace, o łącznej punktacji MNiSW – 4170 i IF – 153.602, Indeks Hirscha - 11.
Prof. Anna Baran jest promotorem 3 prac doktorskich. Jej dorobek obejmuje również współautorstwo 94 doniesień głoszonych podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

Wielokrotnie była nagradzana za działalność naukową na rzecz uczelni (nagrody indywidualne oraz zespołowe J.M. Rektora UMB). Była również laureatem w konkursach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego na stypendia wyjazdowe oraz udział w szkoleniach i zagranicznych zjazdach naukowych (m.in. Waszyngton, Istambuł, Lizbona, Rzym). W 2020 roku otrzymała grant z Narodowego Centrum Nauki w ramach Konkursu MINIATURA.

Prof. Anna Baran jest koordynatorem zajęć dydaktycznych ze studentami Oddziału Nauczania w Języku Angielskim Wydziału Lekarskiego UMB, prowadzi wykłady w ramach szkoleń specjalizacyjnych z medycyny rodzinnej. Od 2010 roku jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB, które dwukrotnie zajęło I miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych UMB w kategorii interdyscyplinarnej. Studenci pozostający pod jej opieką prezentowali liczne prace na zjazdach i konferencjach, zdobywali wyróżnienia i nagrody oraz opublikowali wiele prac w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prof. Anna Baran jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB na kierunku lekarskim, w tym English Division. Jest autorem rozdziałów w trzech książkach.

Prof. Anna Baran jest członkiem komitetu naukowego konferencji naukowych, wieloletnim członkiem European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) oraz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), ponadto członkiem Zarządu Oddziału Białostockiego PTD.

Prywatnie mężatka, mama Aleksandra, Macieja i Anny. Lubi podróże, taniec towarzyski.

Zobacz też: Anna Baran w plebiscycie Hipokrates 2022

Prof. dr hab. Anna Moniuszko (profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne)

ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (2002) oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004) otrzymując dyplomy z wyróżnieniem. W 2010 roku uzyskała tytuł doktora sztuk, zaś w w 2015 doktora habilitowanego w swojej macierzystej uczelni, gdzie pracuje prowadząc zajęcia z dyrygowania, czytania partytur, a także wykonawstwa muzyki dawnej.

Jako dyrygent Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zdobyła liczne nagrody w przeglądach chóralnych kraju i za granicą, w tym także szereg Nagród Specjalnych dla Najlepszego Dyrygenta Konkursu. Juror konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Jest laureatką Stypendium dla Młodych Twórców (2009) oraz Stypendium dla Twórców Profesjonalnych (2010) ufundowanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Szczególnie miejsce w pracy zawodowej poświęca ona muzyce dawnej. W roku 2005 założyła Zespół Muzyki Dawnej DILETTO, który specjalizuje się w wykonawstwie utworów epoki baroku. Anna Moniuszko jest pomysłodawcą i koordynatorem białostockiego cyklu koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku", prezentujących twórczość dawnych kompozytorów w historycznych wnętrzach Białegostoku. Od ponad dekady pełni funkcję Dyrektora Artystycznego "Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Dawnych im Izabeli Branickiej" , a od roku 2016 Dyrektora Międzynarodowego Konkursu Chóralnego "Cantu Gaudeamus". Za swą działalność artystyczną została uhonorowana Nagroda Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2016), odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2020) oraz Nagrodą Artystyczną Marszałka Województwa Podlaskiego (2022). Za działalność naukowo - artystyczną otrzymała również Nagrodę I stopnia Rektora UMFC (2022).

Przeczytaj też: Dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska: Nauka i biznes. To dziś konieczny mariaż

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Komary - co je wabi a co odstrasza?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny