Nabór do straży granicznej 2018. Jest praca w straży granicznej. Ślubowanie w siedzibie komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

(adek)
Nabór do straży granicznej 2018. Jest praca w straży granicznej. Ślubowanie w siedzibie komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Wojciech Wojtkielewicz
Nabór do straży granicznej. Jest praca w straży granicznej 29 czerwca o godz. 10.00 w siedzibie komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Nabór do straży granicznej. Jest praca!

Dziesięciu funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego złożyło ślubowanie przed Zastępcą Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Stanisławem Supińskim. W ślubowaniu uczestniczyły rodziny funkcjonariuszy, zaproszeni goście oraz kadra kierownicza oddziału.

- Zanim założyli mundur nowo przyjęci funkcjonariusze musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną - mówi mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. - Obejmuje ona testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz test sprawności fizycznej. W poniedziałek cała grupa - 5 funkcjonariuszek i 5 funkcjonariuszy, wyjedzie na szkolenie do Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Następnie po pomyślnie zdanych egzaminach będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek na granicy polsko-białoruskiej.

Święto Straży Granicznej. Uroczystości z okazji 27. rocznicy...

Białystok. Kolizja na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Warszawskiej. Zderzyły się 3 samochody, ucierpiało auto straży granicznej (zdjęcia)

Praca w straży granicznej

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Film o Podlaskim Oddziale Straży Granicznej z okazji 25 -lecia powołania Straży Granicznej

Nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Wymogi ustawowe stawiane kandydatom do służby w Straży Granicznej

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 b ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (t.j. Dz.U.2016.1643 ze zm.), może być przyjęty do służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1 d ww. ustawy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający warunku, o którym mowa w ust. 1 b, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej (art. 31 ust. 1 c ww. ustawy).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby telefonicznie ustala termin złożenia dokumentów. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8:30 – 15:00 pod numerem telefonu: 85 714 55 33. Do prawidłowej rejestracji wymagane jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, imienia ojca oraz numeru telefonu kontaktowego.

W trakcie jednego połączenia telefonicznego możliwe jest ustalenie terminu złożenia dokumentów wyłącznie jednej osoby zainteresowanej podjęciem służby.

W wyznaczonym, w trakcie rozmowy telefonicznej, terminie kandydat zgłasza się osobiście z kompletem dokumentów do:

Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. gen. Józefa Bema 100 w Białymstoku, budynek nr 8 pok. nr 15

Osoba przyjmująca dokumenty sprawdzi je i poinformuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

Komplet dokumentów składa się z:

 • podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej kierowanego do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata do służby w SG (kwestionariusz wypełniamy odręcznie, czytelnie, pismem drukowanym, bez żadnych skreśleń, pełnymi zdaniami; odpowiedź „TAK” lub „NIE” nie jest odpowiedzią wyczerpującą),
 • dwóch aktualnych kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopii dowodu osobistego,
 • kserokopii książeczki wojskowej (o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową; kserujemy strony z adnotacjami, a w przypadku kandydatów ze średnim wykształceniem – informację o przeniesieniu do rezerwy) albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami licząc od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych uznawane w SG),
 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości, dyplomy ukończenia studiów wyższych, prawo jazdy, uprawnienia instruktorskie itp.),
 • kserokopii odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopii odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona personalna oraz strony z adnotacjami dotyczącymi wyjazdów),

Wzory podania i kwestionariuszy znajdziesz na stronie: www.podlaski.strazgraniczna.pl

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

Składając podanie kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały ww. dokumentów,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej składa się z dwóch etapów. W I etapie postępowania kwalifikacyjnego dokonywany jest przegląd złożonych przez kandydata dokumentów. W oparciu o ww. dokumenty wystawiana jest wstępna ocena w zakresie spełniania przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby wymagań określonych w ustawie. W przypadku złożenia niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, zostają one zwrócone kandydatowi celem poprawienia lub uzupełnienia. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnymi czy wadliwie wypełnionymi dokumentami może skutkować odmową wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego do służby w SG. Po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych przez kandydata dokumentów Komendant Oddziału, który zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji jest uprawniony do rozpatrywania próśb osób ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, może poddać kandydata procedurze opracowania lub odmówić prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat, który uzyskał akceptację Komendanta Oddziału, kierowany jest na:

 • wstępną rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby;
 • badanie psychologiczne (co do zasady wykonywane w jednostce organizacyjnej SG prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne) określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Trwa ono około 6 godzin. W przypadku, gdy kandydat zgłosi się na badanie w złym stanie zdrowia, złym samopoczuciu spowodowanym np. przeżyciem traumatycznym, ma obowiązek poinformowania o tym przeprowadzającego badanie psychologiczne, a psycholog ma prawo odstąpić od wykonania badania;
 • badanie psychofizjologiczne

Ponadto, kandydat zostaje poddany postępowaniu sprawdzającemu, którego celem jest ustalenie, czy jego osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy - stosownie do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167 j.t. ze zm.). W tym celu będzie wymagane złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Potrzebną ankietę znajdziesz na stronie: www.podlaski.strazgraniczna.pl

W ramach I etapu postępowania kwalifikacyjnego w ewidencjach, rejestrach i kartotekach zostaje dokonane sprawdzenie prawdziwości danych zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej. I etap postępowania kwalifikacyjnego do służby kończy się oceną kandydata i wydaniem opinii w zakresie dopuszczenia go do II etapu postępowania kwalifikacyjnego. Negatywny wynik jednego z elementów postępowania wchodzących w skład I etapu powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do służby w SG.

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w każdy wtorek o godz. 12.00 przeprowadzany jest próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w próbnym teście sprawności fizycznej pamiętaj, aby przed przybyciem do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej telefonicznie potwierdzić swój udział w teście najpóźniej do poniedziałku do godz. 13.00 przed planowaną wizytą w POSG. Numery telefonów do kontaktu: 85 714 55 05, 85 714 51 49 lub 85 714 54 68.

Przystępując do próbnego testu sprawności fizycznej należy:

 • przynieść dowód osobisty, strój i obuwie sportowe,
 • przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu.

Pamiętaj, że udział w teście organizowanym w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej nie jest obowiązkowy. Jeżeli masz już jednak wyznaczony termin egzaminów II etapu postępowania kwalifikacyjnego, do próbnego testu najpóźniej możesz przystąpić na 7 dni przed ww. egzaminami.

Tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej znajdziecie na stronie: www.podlaski.strazgraniczna.pl

II etap postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej przeprowadzany jest w jednym z ośrodków szkolenia SG i składa się z:

 • testów pisemnych obejmujących wiedzę ogólną oraz znajomość języka obcego,
 • testu sprawności fizycznej,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Po pozytywnym ukończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego (uzyskaniu co najmniej 12 pkt. z egzaminów), kandydat kierowany jest do komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej.

Nabór do służby odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (t.j. Dz.U.2016.1643 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U.2006.23.175 ze zm.).

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w roku 2018:

czerwiec - 16 osób,
październik - 30 osób.

Akcja Tunel w Białymstoku. Służby zatrzymywały kierowców w całym woj. podlaskim (zdjęcia, wideo)

Straż Graniczna rozbiła polsko-rosyjską zorganizowaną grupę przestępczą

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 20

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
W dniu 02.07.2018 o 17:10, crx napisał:

Szkoda to komentować.. typowe "moja racja jest najmojsza".

Cryo a co ty osiołku nick zmieniasz? I tak wiemy że siedzisz tu 24h. I lejesz w słoik pod biurko.
c
crx
W dniu 02.07.2018 o 15:40, Gość napisał:

Ależ użalasz się, labidzisz a nawet jęczysz! Ty naprawdę nosisz mundur i jesteś w służbie Rzeczypospolitej? Wstydziłbyś się...Powtarzam, skoro wstąpiłeś do służby to służ! Nie oczekuj profitów bo nikt ci nie obiecał, że będzie łatwo. Nie wciskaj ciemnoty, że jak się zwolnisz to runie granica, przemytnicy zaleją Polskę etc. Twoje i takich jak ty zwolnienie się jest wkalkulowane w formację w której służysz więc nie zrobisz wrażenia, he,he, he...Na twoje miejsce przyjdą inni. Ileż to już zmian przeżyło Wojsko Polskie, Straż etc? A wszystko jakoś się kręci.Aktualnie służysz właśnie takiemu państwu jakie masz za oknem...A co mają powiedzieć twoi poprzednicy żołnierze WOP, którzy robili dokładnie to samo co ty a państwo, któremu służysz zabrało im emerytury? Ci to dopiero mają...Ty i tacy jak ty nie macie wcale poczucia obowiązku tylko poczucie pełnej michy i dlatego chcecie by służba była pracą. A nigdy nie będzie. Lepiej idź do cywila i zajmij się pracą na siebie bo służby nie tylko nie rozumiesz ale jest ona po prostu dla ciebie za ciężka...Niestety takich jak ty jest obecnie wielu a po was przyjdą jeszcze gorsi.

Szkoda to komentować.. typowe "moja racja jest najmojsza".
G
Gość

Ależ użalasz się, labidzisz a nawet jęczysz! Ty naprawdę nosisz mundur i jesteś w służbie Rzeczypospolitej? Wstydziłbyś się...

Powtarzam, skoro wstąpiłeś do służby to służ! Nie oczekuj profitów bo nikt ci nie obiecał, że będzie łatwo. Nie wciskaj ciemnoty, że jak się zwolnisz to runie granica, przemytnicy zaleją Polskę etc. Twoje i takich jak ty zwolnienie się jest wkalkulowane w formację w której służysz więc nie zrobisz wrażenia, he,he, he...Na twoje miejsce przyjdą inni. Ileż to już zmian przeżyło Wojsko Polskie, Straż etc? A wszystko jakoś się kręci.

Aktualnie służysz właśnie takiemu państwu jakie masz za oknem...

A co mają powiedzieć twoi poprzednicy żołnierze WOP, którzy robili dokładnie to samo co ty a państwo, któremu służysz zabrało im emerytury? Ci to dopiero mają...

Ty i tacy jak ty nie macie wcale poczucia obowiązku tylko poczucie pełnej michy i dlatego chcecie by służba była pracą. A nigdy nie będzie. Lepiej idź do cywila i zajmij się pracą na siebie bo służby nie tylko nie rozumiesz ale jest ona po prostu dla ciebie za ciężka...

Niestety takich jak ty jest obecnie wielu a po was przyjdą jeszcze gorsi.

 

c
crx
W dniu 02.07.2018 o 12:49, Gosc napisał:

Kolego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ty przecież służysz a nie pracujesz!!!!!!!!!!!!!!Poszedłeś na służbę a nie do pracy!!!!!!!!!!!!!!Nikt ciebie nie zmuszał ani nie wcielał na siłę!!!!!!!!!!!!! Jeżeli naprawdę myślisz jak piszesz wyżej to natychmiast pisz raport o zwolnienie bo się do służby nie nadajesz.Labidzisz jak stara k...wa, że jej jest ciężko.Bierz przykład z KOP...Tam służyli często za miskę zupy a jak trzeba było to walczyli i ginęli. Co za mamlasy poprzebierani w mundury!Jak to mówią wątroba nie mięso a straż g. to nie wojsko.

Najpierw napisałeś, że kłamię odnośnie np. zwrotów za dojazdy itp. jak wyjaśniłem jak jest na prawdę, to piszesz, że to przecież służba nie praca.. To znaczy, że może w ogóle zabierzmy uposażenia i niech wszyscy pracują ku chwale ojczyzny tak?

 

Śmiać mi się chce. Ten post skomentowałem, nie dlatego, żeby się użalać, ale dlatego,że kiedy tylko jest mowa o służbach mundurowych zawsze ktoś zamieszcza jakieś kłamliwe "fakty" odnośnie służby,wynagrodzeń, nic nierobienia itp.. Jest taka ogólna opinia ludzi i trzeba to prostować bo nie ma to nic wspólnego z prawdą. Fakty są takie, że służba jest ciężka za marne pieniądze i to musi się zmienić, bo służba służbą ale my jesteśmy też ludźmi i chcemy godnie żyć, a wyrzeczeń całą masa. Po odliczenie kosztów dojazdu moja pensja jest niższa niż kasjerki z biedry..i pewnie od niejednego bezrobotnego z mopsu korzystającego z 500 plusów i innych dodatków. Czy uważasz, że to w porządku? Oczywiście można napisać "to się zwolnij", tylko pytanie kto będzie pilnował porządku na ulicach jak policjanci się zwolnią? Ty? A kto będzie pilnował naszych granic, ochrona z biedry?

 

"Kolego" gdyby nie to, że ja, jak i tysiące moich kolegów mamy poczucie obowiązku i służby, już dawno nas by nie było w tych formacjach, bo po co się kopać z koniem. Problem w tym, że ludzie masowo odchodzą ze służb a nie ma wystarczającej ilości chętnych na ich miejsce z wiadomych względów. Państwo nic z tym nie robi, a obywatele żyją w błogiej nieświadomości.. A tu już 10 lipca zaczyna się protest Policji i być może reszty służb mundurowych, ale media milczą.. Nie wiem jak mam skomentować twoją postawę.. może tylko tak, że to często typowe podejście przeciętnego Polaka..

G
Gosc
W dniu 01.07.2018 o 23:12, crx napisał:

Po pierwsze.. darmowy mundur przysluguje co kilka lat..W biedronce tez dostaja darmowa odziez robocza czyz nie?Wczesniejsza emerytura.. wg nowych zasad minimum 25 lat sluzby i 55 lat. Sluzba w deszczu, zimą przy ujemnych temperaturach itp. Czy mozna to porownac do pracy za biurkiem? A wyobrazasz sobie 60 letniego straznika lezacego na obserwacji w krzakach 3 godziny w deszczu albo jezdzacego quadem caly dzien po dziurach i krzakach? Jaki kręgosłup to wytrzyma?Zakupy sluzbowym autem.. nie wiem czy zdajesz sobie sprawe ze straznik czy policjant to tez czlowiek i ma prawo do przerwy w trakcie sluzby. Zadko jest mozlowosc odebrania jej na placowce czy komisariacie wiec w tej sytuacji taki mundurowy idzie do biedry kupic jakas bulke zeby nie zejsc z glodu w trakcie sluzby. Szlag mnie trafia jak czytam takie wypociny ignoranta, ktory umie sie tylko wymądrzac a g..o wie.

 

Kolego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ty przecież służysz a nie pracujesz!!!!!!!!!!!!!!

Poszedłeś na służbę a nie do pracy!!!!!!!!!!!!!!

Nikt ciebie nie zmuszał ani nie wcielał na siłę!!!!!!!!!!!!!

 

Jeżeli naprawdę myślisz jak piszesz wyżej to natychmiast pisz raport o zwolnienie bo się do służby nie nadajesz.

Labidzisz jak stara k...wa, że jej jest ciężko.

Bierz przykład z KOP...Tam służyli często za miskę zupy a jak trzeba było to walczyli i ginęli.

 

Co za mamlasy poprzebierani w mundury!

Jak to mówią wątroba nie mięso a straż g. to nie wojsko.

c
crx
W dniu 02.07.2018 o 06:33, Gość napisał:

Mogę cię oświecić bo sam pracowałem w podobnych służbach co nie trwało jednak długo,ze względu na poj..nych przełożonych,ale to była moja najlżejsza robota jak dotąd,także nie przesadzaj,wiadomo,że do pracy za biurkiem tego porównywać nie możesz,ale idź do pierwszego lepszego prywaciarza albo kołchozu i sobie porównaj.

u prywaciarza pracowalem i z perspektywy..byly lepsze pieniadze i mniej stresu, wolne niedziele i swieta, o nockach i dojazdach nie wspominajac.. czasy sie zmienily.
Co do dojazdow.. kilkaset pln miesiecznie do tego amortyzacja samochodu i duze ryzyko wypadku po nocnej sluzbie..
G
Gość
W dniu 01.07.2018 o 23:19, crx napisał:

oświeć mnie jak wyglada praca,ktorą codziennie wykonuję. Przecież ty wiesz lepiej.. plujecie na sg i na policjantow ,ktorzy w wiekszosci staraja sie wykonywac swoja prace jak najlrpiej. Niestery polskie spoleczenstwo to często banda roszczebiowych ignorantów.nic nie wiecie o naszej pracy i wyrzeczeniach z nią związanych, wydaje sie wam ze w służbie nic się nie robi i zarabia grube tysiące.. litości. Daj Boże żeby ludzie mieli jeszcze powołanie do tej pracy bo inaczej na ulicach będzie nieciekawie.

Mogę cię oświecić bo sam pracowałem w podobnych służbach co nie trwało jednak długo,ze względu na poj..nych przełożonych,ale to była moja najlżejsza robota jak dotąd,także nie przesadzaj,wiadomo,że do pracy za biurkiem tego porównywać nie możesz,ale idź do pierwszego lepszego prywaciarza albo kołchozu i sobie porównaj.

c
crx
W dniu 01.07.2018 o 18:52, Gość napisał:

służba w ciężkich warunkach ???? jaja sobie robisz

oświeć mnie jak wyglada praca,ktorą codziennie wykonuję. Przecież ty wiesz lepiej.. plujecie na sg i na policjantow ,ktorzy w wiekszosci staraja sie wykonywac swoja prace jak najlrpiej. Niestery polskie spoleczenstwo to często banda roszczebiowych ignorantów.nic nie wiecie o naszej pracy i wyrzeczeniach z nią związanych, wydaje sie wam ze w służbie nic się nie robi i zarabia grube tysiące.. litości. Daj Boże żeby ludzie mieli jeszcze powołanie do tej pracy bo inaczej na ulicach będzie nieciekawie.
c
crx
W dniu 01.07.2018 o 19:29, Gość napisał:

Kłamiesz. Są darmowe ubrania czy nie? Jest wcześniejsza emeryturka czy nie? Widziałem wiele razy pracowników SG na zakupach służbowymi maszynkami. Jest zwrot za dojazd do pracy czy nie? Kłamiesz.

Po pierwsze.. darmowy mundur przysluguje co kilka lat..W biedronce tez dostaja darmowa odziez robocza czyz nie?
Wczesniejsza emerytura.. wg nowych zasad minimum 25 lat sluzby i 55 lat. Sluzba w deszczu, zimą przy ujemnych temperaturach itp. Czy mozna to porownac do pracy za biurkiem? A wyobrazasz sobie 60 letniego straznika lezacego na obserwacji w krzakach 3 godziny w deszczu albo jezdzacego quadem caly dzien po dziurach i krzakach? Jaki kręgosłup to wytrzyma?
Zakupy sluzbowym autem.. nie wiem czy zdajesz sobie sprawe ze straznik czy policjant to tez czlowiek i ma prawo do przerwy w trakcie sluzby. Zadko jest mozlowosc odebrania jej na placowce czy komisariacie wiec w tej sytuacji taki mundurowy idzie do biedry kupic jakas bulke zeby nie zejsc z glodu w trakcie sluzby. Szlag mnie trafia jak czytam takie wypociny ignoranta, ktory umie sie tylko wymądrzac a g..o wie.
G
Gość
W dniu 01.07.2018 o 18:11, crx napisał:

zwroty za dojazd? Darmowe ubranie? Quady pod biedronka? Pier..isz jak potluczony. Sorry ale to stek bzdur i klamstw! Te "zwroty" to niewiele ponad 100zl miesiecznie o ile miescisz sie w 30km od domu. Wiekszosc dojezdza znacznie dalej i dostaje jedno wielkie 0! Ja na dojazdy wydaje ok 500zl miesiecznie i nikt mi nic nie zwraca "znawco". Darmowe ubrania? Raz na kilka lat komplet umundurowania ktory sie szybko zuzywa. Czesto trzeba uzupelniac..za pieniadze oczywiscie. Quad pod biedra? Haha. Kolego pojazdy sluzbowe pobierasz i oddsjesz na placowce, przebieg monitorowany jak i paliwo. Nikt ci nie udostepni sprzetu do uzytku prywatnego wiec nie pisz glupot!Co do emerytury.. minimum 25 lat sluzby i 55 lat ukonczone.jak ktos jest mlody to co najmniej 35 lat sluzby w ciezkich warunkach..


Kłamiesz. Są darmowe ubrania czy nie? Jest wcześniejsza emeryturka czy nie? Widziałem wiele razy pracowników SG na zakupach służbowymi maszynkami. Jest zwrot za dojazd do pracy czy nie? Kłamiesz.
G
Gość
W dniu 01.07.2018 o 18:11, crx napisał:

zwroty za dojazd? Darmowe ubranie? Quady pod biedronka? Pier..isz jak potluczony. Sorry ale to stek bzdur i klamstw! Te "zwroty" to niewiele ponad 100zl miesiecznie o ile miescisz sie w 30km od domu. Wiekszosc dojezdza znacznie dalej i dostaje jedno wielkie 0! Ja na dojazdy wydaje ok 500zl miesiecznie i nikt mi nic nie zwraca "znawco". Darmowe ubrania? Raz na kilka lat komplet umundurowania ktory sie szybko zuzywa. Czesto trzeba uzupelniac..za pieniadze oczywiscie. Quad pod biedra? Haha. Kolego pojazdy sluzbowe pobierasz i oddsjesz na placowce, przebieg monitorowany jak i paliwo. Nikt ci nie udostepni sprzetu do uzytku prywatnego wiec nie pisz glupot!Co do emerytury.. minimum 25 lat sluzby i 55 lat ukonczone.jak ktos jest mlody to co najmniej 35 lat sluzby w ciezkich warunkach..

służba w ciężkich warunkach ???? 

jaja sobie robisz

c
crx
W dniu 01.07.2018 o 17:43, Gość napisał:

Nie płacą na ZUS, zwrot za dojazd do roboty, wcześniejsza emerytura, darmowe ubranie, służbowe autka, motorki i quady stojące pod Biedronką w godz. pracy, darmowa strzelnica, zryta psycha na starość....

zwroty za dojazd? Darmowe ubranie? Quady pod biedronka? Pier..isz jak potluczony. Sorry ale to stek bzdur i klamstw! Te "zwroty" to niewiele ponad 100zl miesiecznie o ile miescisz sie w 30km od domu. Wiekszosc dojezdza znacznie dalej i dostaje jedno wielkie 0! Ja na dojazdy wydaje ok 500zl miesiecznie i nikt mi nic nie zwraca "znawco". Darmowe ubrania? Raz na kilka lat komplet umundurowania ktory sie szybko zuzywa. Czesto trzeba uzupelniac..za pieniadze oczywiscie. Quad pod biedra? Haha. Kolego pojazdy sluzbowe pobierasz i oddsjesz na placowce, przebieg monitorowany jak i paliwo. Nikt ci nie udostepni sprzetu do uzytku prywatnego wiec nie pisz glupot!
Co do emerytury.. minimum 25 lat sluzby i 55 lat ukonczone.jak ktos jest mlody to co najmniej 35 lat sluzby w ciezkich warunkach..
G
Gość
W dniu 01.07.2018 o 14:11, cdx napisał:

Te słynne przywileje to mit


Nie płacą na ZUS, zwrot za dojazd do roboty, wcześniejsza emerytura, darmowe ubranie, służbowe autka, motorki i quady stojące pod Biedronką w godz. pracy, darmowa strzelnica, zryta psycha na starość....
G
Gość
W dniu 01.07.2018 o 14:11, cdx napisał:

Typowa wymówka osób, które nie mają zielonego pojęcia o temacie. Kiedyś może i tak było, natomiast od dłuższego czasu aby się dostać wystarczy spełniać warunki formalne i przejść badania psychologiczne itp. Zapewniam cię, ja żadnych znajomości nie miałem, podobnie jak większość moich znajomych z kursu. Owszem jak ktoś ma "ból pleców"  będzie miał lepiej. Powiem więcej, służby mundurowe przeżywają kryzys kadrowy! Dlaczego? W porównaniu do lat ubiegłych, bardzo mało osób chce wstąpić do formacji mundurowych tj. SG, Policji, SW.. Dlaczego? Proste.. Śmieszne wynagrodzenia w porównaniu do charakteru pracy, służby w piątki i świątki, noce, bez dodatkowego wynagrodzenia, brak nadgodzin, stres, presja przełożonych np. w Policji.. I teraz się zastanów, masz pracę w cywilu za 2,6-2,8 tys albo służbę za zbliżone pieniądze, gdzie w każdej chwili możesz dostać w łeb od przemytnika, bandziora, a do tego codzienne użeranie się z roszczeniowymi obywatelami i ich chamstwem. Te słynne przywileje to mit, bo wszystko już nasze kochane państwo zabrało. W 2019r zaczną się masowe odejścia ze służb na emeryturę, a nowej krwi nie ma i nie będzie przy obecnych warunkach służby. 

Budżetówka to rodzinne firmy i tak zawsze było jest i będzie ,że pierszeństwo w każdym naborze mają pociotki i garbusy.

l
lis

Male zarobki

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3