Miliony z Krajowego Funduszu Szkoleniowego czekają na aktywnych pracodawców

Artykuł sponsorowany

Ponad 199 milionów złotych trafi w 2017 roku do puli Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czyli części Funduszu Pracy, z której mogą korzystać pracodawcy w Polsce, chcąc podnosić kwalifikacje swoich pracowników tak, aby ich kompetencje nadążały za zmiennymi wymogami rynku.

Z jednej strony KFS jest więc narzędziem, który może ochronić ludzi przed bezrobociem – bo pracodawca nie szuka nowych osób, tylko rozwija możliwości już zatrudnionych, a z drugiej – wsparciem podnoszenia konkurencyjności polskich firm.

Tu podaj tekst alternatywny

Zasady ogólne
Przypomnijmy, że pracodawca może otrzymać pieniądze z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

* 80 proc. kosztów kształcenia ustawicznego (ale nie więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika),

* 100 proc. kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), ale również nie więcej niż do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca może przeznaczyć fundusze z KFS na określone cele. Są to:

* kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

* egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających zdobycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

* badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

* ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,

* zbadanie, jakie są faktycznie potrzeby firmy dotyczące kształcenia ustawicznego, które może być sfinansowane z KFS.

Priorytety na rok 2017
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Niemniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznacza co roku priorytety wydawania pieniędzy z KFS.

W roku 2017 resort stawia na wsparcie:

* zawodowego kształcenia ustawicznego w takich sektorach, jak przetwórstwo przemysłowe, transport, gospodarka magazynowa, a także opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

* zawodowego kształcenia ustawicznego w zawodach zidentyfikowanych jako deficytowe w danym powiecie czy województwie;

* kształcenia ustawicznego pracowników, którzy co najmniej 15 lat wykonują udokumentowaną pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a nie przysługuje im prawo do emerytury pomostowej.

Po wyczerpaniu środków przyznanych w ramach limitu KFS Powiatowy Urząd Pracy może wystąpić do MRPiPS o dodatkowe fundusze z rezerwy KFS. Już wiadomo, że w roku 2017 będzie ona mogła być przeznaczona na wsparcie kształcenia ustawicznego:

* osób, które nie mają kwalifikacji pełnych na poziomie 4. Polskiej Ramy Kwalifikacji (czyli nie mają matury);

* pracowników po 45 roku życia;

* osób niepełnosprawnych;

* w zakładach, gdzie rozpoczęto proces restrukturyzacji (w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

Jak to się robi
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem pieniędzy na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników czy swojego składa wniosek (papierowy lub droga elektroniczną) w powiatowym urzędzie pracy. Przyznane kwoty stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Urząd pracy, do którego kieruje wniosek przedsiębiorca, musi być właściwy albo dla jego siedziby, albo dla miejsca prowadzenia działalności. Nie ma natomiast wymogów dotyczących instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin - ten wybór pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Tu podaj tekst alternatywny

Komentarz

Jarosław Sadowski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku:


- Myślę, że pracodawcy powinni korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pamiętajmy, że stanowi on wydzieloną cześć Funduszu Pracy, który w głównej mierze opiera się na składkach opłacanych przez nich samych. Na dzień dzisiejszy wiemy już, że w roku 2017 powiatowe urzędy pracy w naszym województwie będą miały do dyspozycji ponad 4,6 mln złotych, które będą mogły zostać przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Jest to kwota na takim samym poziomie jak w roku bieżącym, więc można przypuszczać, że nie pokryje ona wszystkich potrzeb pracodawców. Dlatego liczymy również na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które na rok 2017 zostały ustalone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na poziomie ponad 39 mln złotych. Zdajemy sobie sprawę, iż barierą w dostępie do środków KFS mogą być ustalane corocznie priorytety, które zawężają wsparcie do określonych sektorów czy grup pracowników i fakt, że nie ma tutaj możliwości dofinansowania kształcenia ustawicznego osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Alternatywą dla takich firm bądź osób może być Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych oparty na Bazie Usług Rozwojowych zarządzanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który zostanie niebawem zostanie uruchomiony w naszym województwie. Ten schemat finansowania jest skierowany co prawda wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, ale nie wyklucza chociażby wspomnianych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak też przewiduje dofinansowanie nawet do 80% kosztów poniesionych na kształcenie personelu.

Więcej na ten temat:
http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/1054200-krajowy-fundusz-szkoleniowy-kfs-

http://wupbialystok.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/-/asset_publisher/kfQIA8OcInMo/content/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy