Małgorzata Dajnowicz i Lucyna Ostrowska odebrały nominacje profesorskie. Wreczył prezydent Andrzej Duda (zdjęcia)

(dj)
Prezydent Andrzej Duda wręczył 28.11.2019 szereg nominacji profesorskich
Prezydent Andrzej Duda wręczył 28.11.2019 szereg nominacji profesorskich Jakub Szymczuk/KPRP
Prezydent Polski Andrzej Duda wręczył nowe nominacje profesorskie. Wśród nominowanych znalazły się dwie białostockie naukowczynie: Małgorzata Dajnowicz i Lucyna Ostrowska.

28 listopada prezydent Polski Andrzej Duda wręczył kolejne nominacje profesorskie. Akty nominacyjne odebrały Małgorzata Dajnowicz i Lucyna Ostrowska z Białegostoku.

Małgorzata Dajnowicz reprezentuje Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Data uzyskania stopnia naukowego:

magister – 1998 rok, Uniwersytet w Białymstoku
doktor – 2001 rok, Uniwersytet w Białymstoku
habilitacja – 2009 rok, Uniwersytet Opolski
profesor nadzwyczajny – 2009 rok, UwB
profesor tytularny – 2019 rok (Postanowieniem Prezydenta RP)

Zainteresowania badawcze:

Historia społeczna i polityczna regionu Polski północno-wschodniej
Doktryny polityczne
Myśl polityczna
Dzieje inteligencji i elit politycznych
Dzieje kobiet

Najważniejsze publikacje:

Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2002, ss. 269.
Zanikająca kultura szlachecka wsi mazowiecko-podlaskiej, ,,Przegląd Humanistyczny” 2003, z. 4, s. 77 – 85.
Czy Narew była granicą wpływów politycznych w Łomżyńskiem w początkach XX wieku?, w: Narew w dziejach i współczesności, red. A. Dobroński, W. Grębecka, Łomża 2004, s. 267 – 278.
Aktywność społeczno-kulturalna a działalność polityczna w Łomżyńskiem w początkach XX wieku, ,,Dzieje Najnowsze” 2004, z. 4, s. 15 – 28.
Stosunki polsko-żydowskie w Łomżyńskiem na przełomie XIX i XX wieku, w: Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku, red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 2004, s. 333 – 341, 1046.
Political Sympathies of Poles as Exemplified by the North-Eastern Lands (19th/20th Centuries) ,,Acta Poloniaue Historica” 2007, t. 95, s. 57 – 75.
Tożsamość kulturowa mieszkańców wsi podlasko-mazowieckiej, w: W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, red. H. Mamzer, Poznań 2007, s. 181 – 190.
(red.) M. Dajnowicz, Oblicze polityczne regionów Polski, Białystok 2007, ss. 335.
(red.) Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny oraz ziem ościennych w okresie zaborowym i II Rzeczypospolitej, red. M. Dajnowicz, M. Matusiewicz, K. Skłodowski, Suwałki – Białystok 2007, ss. 254.
La vie quotidienne de la noblesse polonaise dans les manoirs des régions de Mazovie et Podlachie au XIXe siecle, w: Le château au quotidien : les travaux et les Jours, runi par A. M. Cocula, M. Comber, Bordeaux 2008, s. 229 – 238.
(red.) Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. M. Dajnowicz, Białystok 2008, ss. 382.
Formy działalności inteligencji polskiej w narodowych organizacjach politycznych w początkach XX wieku (na przykładzie ziem północno-wschodnich), w: Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje- ludzie- działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008, s. 577-592.
Działalność ideowo-polityczna Wincentego Lutosławskiego w okresie dążeń do Niepodległości, w: Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. B. Grott, Oświęcim 2009, s. 43 – 52.
(red.) Zachodnie wzorce i wschodnie realia. Przedstawicielki elit prowincjonalnych w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, red. M. Dajnowicz, Białystok 2009, ss. 238.
The political participation of the inhabitants of the North-Eastern border regions of Poland (2001 – 2007), w: Borderland society and culture in the face of civilization challenges, edited by Z. Tomczonek, Białystok 2009, s. 75-86.
Raporty polityczne Sergiusza Wittego. Wybory do I Dumy Państwowej i Rady Państwa w Królestwie Polskim i części Kraju Zachodniego, Kraków 2009, ss. 106.
Prowincja zaboru rosyjskiego i jej miejsce cywilizacyjne w Europie początków XX wieku, w: Orbis Exterior. Orbis Interior. Prowincjonalizm w kulturze europejskiej, red. B. Płonka – Syroka, K. Marchel, Wrocław 2010, s. 141 – 151.
Zachodnioeuropejski wzorzec gospodarczy a rozwój polskiego rolnictwa w świetle wybranej publicystyki Jana Lutosławskiego, ,,Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, t. VIII, red. W. Puś, J. Kita, Łódź 2010, s. 185-194.
Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce, red. M. Dajnowicz, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2013, s. 29-45.
Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej, red. M. Dajnowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, ss. 308.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazło się pięcioro profesorów z Białegostoku.Pierwszą z nich jest Marta Rau, profesor sztuk teatralnych z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.Klikając w kolejne zdjęcia, dowiesz się kto jeszcze otrzymał nominację

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. Pięci...

Lucyna Ostrowska jest kierownikiem Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Prof. dr hab. Lucyna Ostrowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalizowała się z chorób wewnętrznych na oddziale gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Stasiewicza. Pracę nauczyciela akademickiego i naukowca rozpoczynała w Samodzielnej Pracowni Biochemii, a następnie pracowała w Zakładzie Higieny i Epidemiologii UMB (początkowo jako asystent, potem adiunkt). W 1997 roku na Wydziale Lekarskim uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2009 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych i dietetyki klinicznej. Od roku 2009 pełni funkcję kierownika Zakładu Dietetyki, a w roku 2010 rozszerzyła profil tej jednostki o dietetykę kliniczną.

Prof. dr hab. Lucyna Ostrowska w latach 1997-2001 była współwykonawcą Profilaktycznego Programu Wad Cewy Nerwowej Ministerstwa Zdrowia realizowanego przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2013 roku jest członkiem Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia RP. Wielokrotnie uczestniczyła jako ekspert w grupach roboczych działających w ramach Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia. Pani Profesor brała też udział w licznych panelach ekspertów poświęconych leczeniu otyłości i chorób metabolicznych. Jest współtwórcą platformy edukacyjnej dla lekarzy i pacjentów pt. „Ogólnopolski Program Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (E-learningu https://certyfikacjaptbo.pl/home.html ). Od 2009 roku jest Koordynatorem kierunku Dietetyka Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Na kierunku Dietetyka Pani Profesor pełni funkcję przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania oraz Praktyk Zawodowych, Przewodniczącej i członka komisji egzaminacyjnej egzaminów dyplomowych z przygotowania zawodowego licencjata Dietetyki, Członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (sekretarz), Wydziałowej Komisji ds. Prac Dyplomowych, Komisji do spraw Weryfikacji Efektów Uczenia się oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Jednocześnie jest Kierownikiem studiów podyplomowych z Psychodietetyki oraz z Dietetyki Klinicznej.

Pani Profesor przez wiele lat aktywnie zdobywała wiedzę i doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentem otyłym na licznych kursach oraz warsztatach krajowych (w tym szkoleniach organizowanych przez WHO i Ministerstwo Zdrowia) oraz zagranicznych (Grand Canaria, Rzym, Rovaniemi, Praga, Barcelona, Mediolan, Antwerpia, Wiedeń, Sao Paulo, Helsinki, Ateny, Budapeszt, Genewa, Istambuł, Lyon). Posiada Certyfikaty międzynarodowych akredytowanych kursów IASO – Specialist Certification of Obesity Professional in Europe (SCOPE). Odbyła też staże naukowe: Course “Obesity: current treatment approaches” 28.06- 04.07.2012 – The Russian Ministry of Health Care and Social Development Irkutsk state Academy of Continuing Medical Education (Rosja) oraz „Nutrigenetics, nutrigenomics and epigenetics for a modern approach to preventive medicine” (2-14 April 2017, Uniwersytet w Solerno, Włochy). Współpracuje z z prof. Giovanii Scapagnini (Clinical Biochemistry, Dep. Of Medicine and Health Science, University of Molise, Campobasso, Włochy), z prof. Alessandro Weisz (dyrektorem Laboratorium Medycyny Molekularnej i Genomiki Uniwersytetu w Solerno, Włochy). Nawiązała też współpracę z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą (Szwajcaria, Węgry, Niemcy).

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Lucyny Ostrowskiej koncentrują się wokół oceny wpływu czynników żywieniowych na etiopatogenezę otyłości oraz insulinooporność, roli swingolipidów w insulinooporności, analizy odpowiedzi metabolicznej i hormonalnej oraz stężenia adipokin po posiłkach o różnej zawartości składników odżywczych w diecie osób chorych na otyłość, ocenie ich wydatku energetycznego i utleniania substratów energetycznych oraz analizie przyczyn trudności leczenia pacjenta chorego na otyłość). Najnowsze kierunki badań Pani Profesor dotyczą udziału mikrobioty w zapalnej teorii depresji, w zespole jelita nadwrażliwego oraz dolegliwości żołądkowo-jelitowych u sportowców. Jej całkowity dorobek naukowy obejmuje ponad 200 prac pełnotekstowych (łączny IF wynosi 40,24, a punktacja KBN/MNiSW – 1133, h-index 8). Pani Profesor w latach 2003-2018 prowadziła też badania kliniczne dotyczące leczenia otyłości i/lub cukrzycy typu drugiego (łączny IF – 166,298; a punktacja KBN/MNiSW - 140)) oraz międzynarodowe badanie INSPIRE ME Extended synopsis 2006 (International Study of Prediction of Intra-Abdominal Adiposity and its Relationships with ardiometabolic Risk), dotyczące epidemiologii otyłości oraz czynników ryzyka układu sercowo-naczyniowego. Jest autorem i współautorem 2 recenzowanych podręczników, 7 rozdziałów w recenzowanych podręcznikach, 5 rozdziałów w monografiach, ponad 200 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych. Była promotorem 5 rozpraw doktorskich, 43 prac magisterskich, 5 prac licencjackich, 4 prac podyplomowych oraz recenzentem 13 rozpraw doktorskich, 37 prac magisterskich. Jest recenzentem projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz programów zgłaszanych do konkursów w ramach programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Profesor podjęła też współpracę z sektorem gospodarczym. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, V-ce prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, V-ce Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości „Talia”, V-ce Przewodniczącą Sekcji Dietetyki Medycznej przy POLSPEN, honorowym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Jest też organizatorem i współorganizatorem licznych warsztatów, konferencji i zjazdów naukowych. Za działalność naukową była wielokrotnie nagradzana nagrodami I, II i III stopnia JM Rektora AMB/UMB oraz kilkoma nagrodami dydaktycznymi.

Prywatnie prof. dr hab. Lucyna Ostrowska jest wieloletnią chórzystką Chóru AMB/UMB, nadal lubi muzykę poważną oraz dalekie egzotyczne podróże. Jest matką syna Piotra.

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 13

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

n
niestety

Gratuluję nominacji , współczuję wręczającego.

J
Julia
29 listopada, 09:25, Tadek:

Profesorki? Co to za nowomowa?

29 listopada, 11:17, Gość:

To tęczowa nowomoda, a poranny idealnie w te feministyczne kaleczenie wszystkiego co się da ( w tym przypadku języka Ojczystego) wpisuje.

29 listopada, 17:58, Nina:

"Tęczowa nowomoda" szeroko obecna już w dwudziestoleciu międzywojennym. Poczytaj, nieuku, trochę prasy z tego okresu, może przejdzie ci ochota na epatowanie głupotą.

Zgadzam się! Feminatywy były obecne w polszczyźnie (zaznaczam, języku o charakterze fleksyjnym) od dawna. Zostały wyparte dobiero w okresie komuny i to doskonale określa mentalny rodowód Tadka i tego typu nieuków.

N
Nina
29 listopada, 12:22, Gość:

naukowczynie :DDDDD uuuuhahahahaaa

29 listopada, 13:12, Gość:

ale dureń, to jest napisane prawidłowo 'naukowczynie' tepaku

Durniowi nie wytlumaczysz. Napisze jeszcze dłuższy ciag "hahahahaha..." i durniem pozostanie nadal.

N
Nina
29 listopada, 09:25, Tadek:

Profesorki? Co to za nowomowa?

29 listopada, 11:17, Gość:

To tęczowa nowomoda, a poranny idealnie w te feministyczne kaleczenie wszystkiego co się da ( w tym przypadku języka Ojczystego) wpisuje.

"Tęczowa nowomoda" szeroko obecna już w dwudziestoleciu międzywojennym. Poczytaj, nieuku, trochę prasy z tego okresu, może przejdzie ci ochota na epatowanie głupotą.

G
Gość

z Dudą na zdjęciu, jakiś koszmar...

G
Gość
29 listopada, 12:22, Gość:

naukowczynie :DDDDD uuuuhahahahaaa

Pewnie jak widzisz ser z dzirkami to też uhasz dzbanie pusty

G
Gość
29 listopada, 12:22, Gość:

naukowczynie :DDDDD uuuuhahahahaaa

ale dureń, to jest napisane prawidłowo 'naukowczynie' tepaku

G
Gość

naukowczynie :DDDDD uuuuhahahahaaa

G
Gość
29 listopada, 09:25, Tadek:

Profesorki? Co to za nowomowa?

To tęczowa nowomoda, a poranny idealnie w te feministyczne kaleczenie wszystkiego co się da ( w tym przypadku języka Ojczystego) wpisuje.

G
Gość
29 listopada, 09:39, Michał:

Naukowczynie???? Profesorki???? Co to za narzecze języka polskiego? Gdzie jest korekta??? Wstyd!! Nie dziwię się, że autor wstydził się podpisać nazwiskiem pod tą neobolszewicką nowomową.

Drogi Autorze to nie jest modne, ale po prostu głupie.

Głupi to jest Twój wpis.

M
Michał

Naukowczynie???? Profesorki???? Co to za narzecze języka polskiego? Gdzie jest korekta??? Wstyd!! Nie dziwię się, że autor wstydził się podpisać nazwiskiem pod tą neobolszewicką nowomową.

Drogi Autorze to nie jest modne, ale po prostu głupie.

G
Gość

jak zawsze cultura chazarska i wychowanek Kwa kwaka-Duda,prawie gracz.

T
Tadek

Profesorki? Co to za nowomowa?

Wróć na poranny.pl Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie