Już dziś rusza plebiscyt SMS "Kobieta stylowa 2011"

Redakcja
REGULAMIN PLEBISCYTU SMS "Kobieta Stylowa 2011"

I. Organizator plebiscytu "Kobieta Stylowa 2011"

Organizatorem plebiscytu są Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 42.977.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok (dalej: Organizator).

II. Czas trwania plebiscytu

Plebiscyt ogłoszony zostanie na łamach Kuriera Porannego (dalej: Gazeta) i rozpoczyna się w piątek, 1 kwietnia 2011 roku.

a. Założenia ogólne plebiscytu SMS:

Czytelnicy Kuriera Porannego i Użytkownicy www.poranny.pl za pośrednictwem wiadomości SMS (wysyłając wiadomość SMS o treści poranny.numer kandydatki na nr 72466) wybierają Kobiete Stylową akcji Kuriera Porannego "Pora na Styl". Osoby głosujące za pośrednictwem wiadomości SMS wskazują jedną ze startujących Kandydatek do tytułu Kobieta Stylowa 2011r, począwszy od 1 kwietnia i aż do 8 czerwca 2011r. Koszt SMSa to 2,46 zł z VAT (w tym 23% VAT)

Plebiscyt składa się z 5 etapów, co dwa tygodnie Kandydatki z najmniejszą liczbą wiadomości SMS nie przechodzą do kolejnego etapu

b. Etapy głosowania SMS:
Etap I - trwa
od 01.04. - 13.04.2011 - prezentacja pełnej 10-ki Kandydatek plebiscytu Kobieta Stylowa 13.04. - dwie kandydatki z z 10-ki Uczestniczek plebiscytu z najmniejszą liczbą głosów SMS nie przechodzą do kolejnego etapu;
Etap II trwa
15.04. - 27.04 - prezentacja 8-ki Kandydatek plebiscytu Kobieta Stylowa;
29.04. - dwie kandydatki z 8-ki Uczestniczek plebiscytu z najmniejszą liczbą głosów SMS nie przechodzą do kolejnego etapu;
Etap III trwa
29.04.- 11.05. - prezentacja 6-ki Kandydatek plebiscytu Kobieta Stylowa;
13.05. - dwie kandydatki z 6-ki Uczestniczek plebiscytu z najmniejszą liczbą głosów SMS nie przechodzą do kolejnego etapu;
Etap IV trwa
13.05. - 25.05. - prezentacja 4-ki Kandydatek plebiscytu Kobieta Stylowa;
27.05. - dwie kandydatki z 4-ki Uczestniczek plebiscytu z najmniejszą liczbą głosów SMS nie przechodzą do kolejnego etapu;
Etap V trwa
27.05. - 8.06. - prezentacja 2-ki Kandydatek plebiscytu Kobieta Stylowa;
10.6. - ogłoszenie Laureatki Plebiscytu Kobieta Stylowa 2011 podczas uroczystej Gali.

Do ścisłego finału przechodzi Kandydatka, która przez cały okres głosowania SMS liczbowo wyprzedzi pozostałe Kandydatki.

Zakończenie plebiscytu SMS zaplanowane w dniu 8 czerwca, wtedy również zostanie wyłoniona Laureatka plebiscytu Kobieta Stylowa 2011.

III. Dane osobowe

Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu "Pora na Styl 2011" przez Organizatora (administrator danych osobowych) w celach marketingowych oraz na przekazywanie tych danych do Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9 oraz spółek powiązanych kapitałowo z administratorem danych osobowych. Dane osobowe uczestników plebiscytu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

IV. Warunki uczestnictwa w plebiscycie.

1. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału i zagłosowania w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany na łamach Gazety lub na witrynie wiadomości SMS (dalej "SMS"), w treści której wpisze podane na łamach Gazety słowo kluczowe. Zgłoszenie, które nie zawiera poprawnie wpisanego słowa kluczowego oraz poprawnego numeru kandydatki jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS to 2,46 zł z VAT (w tym 23% VAT). Jego cena jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej.
3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej: ERA, PLUS GSM, Orange, PLAY. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie.
4. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS, mierzony według zegara Gazety. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Konkursie.

V. Przebieg plebiscytu

1. Lista kobiet/ Kandydatek pretendujących do tytułu "Kobieta Stylowa 2011" wraz z listą kodów do głosowania SMS przypisanych do każdej z kandydatek zostanie opublikowana w Gazecie 1 kwietnia 2011r.
2. Każda z prezentowanych na liście kobiet posiada przypisany do siebie numer. Aby zgłoszenie było prawidłowe należy wpisać w treści SMS-a prefiks: poranny.xx, gdzie w miejsce "xx" należy wstawić numer przypisany do wybranej kobiety. SMS należy wysłać na numer 72466.
3. Użytkownicy w trakcie trwania plebiscytu mają prawo do wysłania dowolnej liczby zgłoszeń na dowolną liczbę kobiet.

VI. Nagrody

1. W plebiscycie wygrywa ta Pani, która zdobędzie największą ilość głosów w postaci wiadomości SMS.
a) I miejsce - pobyt dla 2 osób w ekskluzywnym ośrodku SPA o wartości 3 000 brutto, voucher o wartości 150 zł brutto na zmysłową bieliznę, zestaw kosmetyków firmy Dr Ireny Eris o wartości 70,00 zł brutto, voucher na konfekcje damską renomowanej firmy odzieżowej o wartości 1000 zł brutto oraz zaproszenie na poczęstunek do restauracji BONA o wartości 50 zł brutto - łączna wartość nagród wynosi 4.270 zł brutto
b) od II do X miejsca - voucher o wartości 150 zł na zmysłową bieliznę, zestaw kosmetyków firmy Dr Ireny Eris o wartości 70,00 zł brutto, oraz zaproszenie na poczęstunek do restauracji BONA o wartości 50 zł brutto - łączna wartość nagród wynosi 270 zł brutto.
c) Każda z Pań biorących udział w plebiscycie "Kobieta Stylowa 2011" otrzyma dyplom uznania Organizatora plebiscytu SMS Kobieta Stylowa 2011.

2. W plebiscycie wygrywają również Czytelnicy Kuriera Porannego i Użytkownicy portalu www.poranny.pl, którzy zdecydują się na oddanie głosu/ów w postaci SMS na swoją Kandydatkę.
Nagrody zostaną rozlosowane po zakończeniu plebiscytu SMS, czyli 13 czerwca 2011r.
nagrody: 20 zaproszeń do kina o wartości jednostkowej 20,00 zł. brutto, 20 zaproszeń na kolacje w restauracjach Bona i Prognozy o wartości jednostkowej 50 zł. brutto, 20 zaproszeń na grę w MK Bowling o wartości jednostkowej 50,00 zł. W sumie nagrodzonych zostanie 60 osób.

Kryterium decydującym o przyznaniu danej nagrody jest losowanie, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2011.
Osoby głosujące przez SMS , wylosowane do odbioru nagród, zostaną poinformowani przez Organizatora w dniu 13 czerwca 2011r. Organizator podejmie 3 próby nawiązania połączenia z laureatem, przy czym ostatnia z nich zostanie podjęta o godzinie 16.30. W wypadku gdy żadna z prób nie przyniesie pozytywnego rezultatu, wówczas nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

VII. Ogłoszenie wyników

Ostateczne wyniki plebiscytu SMS i ogłoszenie Laureatki do tytułu Kobieta Stylowa 2011 odbędzie się 10 czerwca 2011r. podczas uroczystej Gali i opublikowane zostaną na łamach Gazety i na www.poranny.pl w wydaniu codziennym Gazety w dniu następnym po Gali.

VIII Odbiór nagród

1. Nagrody należy odebrać w siedzibie Kuriera Porannego, przy ul. św. Mikołaja 1 w Białymstoku.
2. Laureat nagrody , której wartość przekracza 760 zł brutto, przed jej odbiorem zobowiązany jest do wpłaty na rzecz i konto Organizatora podatku od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody.
Nieodebranie nagrody laureata, pomimo dwukrotnego wezwania lub niewpłacenie podatku od nagrody, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora ze strony Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
3. Każdy laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora konkursu na koszt własny.
4. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie redakcji Gazety oraz na stronie internetowej www.poranny.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
3. Zgłaszając udział w plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
4. Głosując na swoją kandydatkę, Uczestnik zamawia wiadomości SMS-owe o akcjach z wykorzystaniem usług Premium - konkursach, sondażach itp. organizowanych przez Media Regionalne Sp. z o.o. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z zamówienia wymienionych wyżej wiadomości wysyłając pisemną prośbę na adres Organizatora.
5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia: udział w plebiscycie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
7. Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie wiadomości SMS. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone.
8. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na poranny.pl Kurier Poranny
Dodaj ogłoszenie