Gazociąg Polska – Litwa na ukończeniu! Znaczący krok ku niezależności energetycznej Polski

Materiał informacyjny GAZ-SYSTEM S.A.
Po lewej Wiceprezes GAZ-SYSTEM Marcin Kapkowski, po prawej Prezes AmberGrid Neumunas Biknius
Po lewej Wiceprezes GAZ-SYSTEM Marcin Kapkowski, po prawej Prezes AmberGrid Neumunas Biknius
Udostępnij:
Budowa międzynarodowego polsko-litewskiego interkonektora gazowego (GIPL) wkracza w decydująca fazę realizacji. 22 października nastąpił symboliczny – „złoty spaw” – moment połączenia systemów gazowych Polski i Litwy na granicy obu państw. Na trasie całej inwestycji trwają intensywne roboty budowlane, a na niektórych odcinkach ostatnie prace zostały zakończone we wrześniu br. Jakie korzyści przyniesie budowa gazociągu dla lokalnej społeczności, co oznacza „złoty spaw” w kontekście harmonogramu prac oraz jak wygląda kwestia zwrotu nieruchomości właścicielom? Wyczerpujące informacje na ten temat zamieszczamy w poniższym materiale.

Kilka faktów o inwestycji

Interkonektor Polska-Litwa ma łączną długość ok. 508 km i średnicę 700 mm. Trasa gazociągu po stronie polskiej (Tłocznia Hołowczyce – Granica RP) wynosi 343 km i przechodzi przez teren trzech województw - mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Długość interkonektora po stronie litewskiej wynosi ok. 165 km i kończy się na tłoczni gazu Jauniunai na Litwie.

Gazociąg Polska-Litwa jest projektem o znaczeniu europejskim. Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). Budowa gazociągu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF - Connecting Europe Facility) w zakresie prac projektowych i budowy gazociągu.

Symboliczny Złoty Spaw

22 października 2021 na granicy Polski z Litwą spółki GAZ-SYSTEM i Amber Grid wykonały symboliczny „złoty spaw” na gazociągu, który połączył systemy gazowe obu państw.

W uroczystości brali udział przedstawiciele rządów Polski i Litwy: Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz Minister Energii Dainius Kreivys. Obecni na wydarzeniu byli także członkowie zarządów obu spółek - GAZ-SYSTEM i Amber Grid.

W trakcie wydarzenia, w wystąpieniach podkreślano wielokrotnie rangę budowanego gazociągu i jego niezwykle istotną rolę dla regionu w kontekście gospodarczo-energetycznym. GIPL zakończy gazową izolację państw bałtyckich, bo umożliwi Polsce oraz Litwie, ale także Łotwie i Estonii swobodny wybór dostawcy, jak również zakup surowca po konkurencyjnych, rynkowych cenach. Polsko-litewski interkonektor jest jednym z kluczowych projektów infrastrukturalnych GAZ-SYSTEM, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. GIPL łącznie z polsko-duńskim gazociągiem Baltic Pipe, połączeniem gazowym ze Słowacją oraz rozbudowanym Terminalem LNG w Świnoujściu będzie pełnił ważny element strategii dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.

Gazowy interkonektor szansą na rozwój północno-wschodniej Polski

Gazociąg Polska-Litwa ma duże znaczenie lokalne, ponieważ przyczyni się do gazyfikacji regionu północno-wschodniej Polski oraz eliminacji tzw. „wysp energetycznych”, czyli terenów z dostępem do gazu tylko z jednego kierunku.

Powstanie gazociągu będzie miało również pozytywny aspekt środowiskowy. Dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym znacznie poprawi się jakość powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń. Korzystanie z gazu przez indywidualnych odbiorców oznacza także większy komfort codziennego życia. Dodatkowo swobodny dostęp do stabilnego i niskoemisyjnego paliwa dla przemysłu może być impulsem do rozwoju gospodarczego, umożliwiającym zbudowanie przewagi konkurencyjnej północno-wschodnich regionów Polski.

Istotną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie także podatek od nieruchomości, corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM w wysokości do 2% wartości odcinka gazociągu, zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

GAZ-SYSTEM, w ramach prowadzonej polityki dobroczynności, wspiera lokalne społeczności na trasie budowy gazociągu Polska-Litwa na wielu płaszczyznach, finansując m.in. projekty edukacyjne i społeczne. Tylko w ostatnim czasie spółka przekazała darowiznę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie, a także sfinansowała kilka projektów ekologicznych w podlaskich szkołach. Z kolei w czasie zdalnej nauki wsparcie rzeczowe w postaci nowych komputerów i wyposażenia informatycznego otrzymały placówki oświatowe z gmin: Andrzejewo, Bakałarzewo, Boguty-Pianki, Grajewo, Mały Płock, Nowogród, Sarnaki i Szypliszki. Dodatkowo w 2021 r. GAZ-SYSTEM wystawił w trakcie różnych wydarzeń kulturalnych w gminach na trasie gazociągu 25 stoisk informacyjno-promocyjnych, gdzie mieszkańcy mogli zapoznać się z najważniejszymi informacjami o budowie gazociągu i odszkodowaniach.

Prace budowlane na finiszu

Prace przy budowie gazociągu przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem. Do końca tego roku powinny zostać ukończone. Tam gdzie roboty montażowe zostały wykonane, przeprowadzane są testy, próby techniczne, nagazowanie i odbiory obiektów oraz odcinków liniowych. Na części trasy odbywa się przywracanie terenu do stanu pierwotnego czyli zahumusowanie oraz prace porządkowe. Zgodnie z harmonogramem gaz popłynie nowym gazociągiem w III kwartale 2022 r.

Rozpoczął się już na niektórych odcinkach proces zwrotu nieruchomości. Na odcinku od miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock) do miejscowości Konopki (gm. Grajewo) wszystkie działki zostały już przekazane właścicielom. Podpisywanie protokołów końcowych rozpoczęło się także w Gminach Boguty-Pianki, Czyżew, Klukowo oraz Suwałki.

Proces odszkodowawczy – co warto wiedzieć?

Kluczowym aspektem dla właścicieli nieruchomości są w tym momencie kwestie przekazywania działek, rekompensat z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz za ewentualne szkody powstałe na jej terenie w wyniku realizacji inwestycji.

Warto przypomnieć, że wykonawca robót budowlanych, przed przystąpieniem do prac na danej nieruchomości, sporządzał protokół wejściowy, tzw. „0”. Zawierał on informacje o znajdujących się na terenie działki uprawach, drzewach, krzewach oraz innych elementach zagospodarowania jak np. granicznikach (geodezyjne słupki graniczne), drenażach i pozostałych elementach uzbrojenia terenu, charakterystycznych dla danej lokalizacji nieruchomości. Teraz po zakończeniu budowy sporządzany jest tzw. protokół końcowy, określający stan nieruchomości po przeprowadzeniu wszystkich robót. Bardzo ważna jest obecność właściciela na działce podczas spisywania protokołów. Pozwala to na dokładne opisanie tego, co rzeczywiście znajduje się na danej nieruchomości i jak teren został uporządkowany po zakończeniu prac. GAZ-SYSTEM, po zakończeniu inwestycji, przekaże Wojewodom protokoły z opisu nieruchomości wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania odszkodowawczego.

Wysokość odszkodowania zostanie ustalona przez Wojewodę na podstawie operatów szacunkowych, które są sporządzane przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Po zakończeniu postępowania odszkodowawczego Wojewoda wyda decyzję określającą wysokość odszkodowania. GAZ-SYSTEM będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w terminie 14 dni od dnia, w którym ta decyzja stanie się ostateczna.

*

Materiał oryginalny: Gazociąg Polska – Litwa na ukończeniu! Znaczący krok ku niezależności energetycznej Polski - Gazeta Współczesna

Dodaj ogłoszenie