Element Dyrektywy Drugiej Szansy już od 01 grudnia 2021 r. jako Postępowanie o Zatwierdzenie Układu

Materiał informacyjny PARP
Udostępnij:

Choć od 30 lat trwa w zasadzie nieznany w naszej historii boom gospodarczy, to jednak wciąż wielu przedsiębiorców, tych mniejszych jak i większych poniesie biznesową porażkę. Warto jednak pamiętać, że niepowodzenie przedsięwzięcia finansowego wcale nie musi oznaczać winy jego pomysłodawców. Co więcej, przedsiębiorca, który musiał zamknąć swoją firmę, nierzadko jest lepszym przedsiębiorcą w przyszłości. Posiada tak ważne życiowe doświadczenie i wiedzę, które znacznie zwiększają jego szanse na sukces. Takie właśnie założenia były podstawą do przyjęcia na poziomie Unii Europejskiej tzw. unijnej Dyrektywy Drugiej Szansy.

Dyrektywa unijna została uchwalona 20.06.2019 r. i wyznaczyła czas na implementacje jej rozwiązań do porządku krajowego do 17.07.2022 r.

Dyrektywa drugiej szansy kładzie nacisk na trzy główne filary, zgodne ze starą medyczną zasadą, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, które prawodawca powinien zapewnić przedsiębiorcom w swoim kraju:
Elementy wczesnego ostrzegania – czyli narzędzia prawne i biznesowe, które pozwalają na szybkie wykrycie problemów finansowych, zdiagnozowanie ich przyczyny i możliwość podjęcia działań naprawczych. Obecnie brak prawnych uregulowań w tym zakresie. Aczkolwiek warto wiedzieć, że przedsiębiorcy mogą korzystać już z programów pomocowych oferowanych przez PARP i ARP. Docelowo jednak powinny jeszcze powstać inne narzędzia jak np. portal ogólnodostępny z cyfrowymi narzędziami do diagnozowania trudnej sytuacji finansowej, punkty doradcze, zachęty dla specjalistów jak np. biur rachunkowych. Instrumenty dla jednostek publicznych jak ZUS i US do zgłaszania konieczności podjęcia działań restrukturyzacyjnych itp.

Restrukturyzacja zapobiegawcza – czyli taki zestaw narzędzi prawnych aby przedsiębiorca, który ma problemy finansowe zachował kontrolę nad przedsiębiorstwem ale przy tym zyskał ochronę przed wierzycielami i miał czas na wdrożenie działań naprawczych. Idee tego postępowania najlepiej uwzględnia występujące w polskim prawie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które od 01 grudnia 2021 r. będzie występowało pod nazwą postępowania o zatwierdzenie układu.

Umorzenie długów – czyli jeżeli sytuacja przedsiębiorcy stanie się już tak zła, że jest konieczna likwidacja. Przedsiębiorca powinien mieć możliwość jej likwidacji w kontrolowany sposób i założenia w przyszłości bez zbędnej zwłoki być może nowej działalności, ale już bez bagażu długów i zobowiązań. Na tym polu przedsiębiorcy mogą znaleźć pewne rozwiązania w upadłości konsumenckiej lub przygotowanej upadłości tzw. postępowaniu „pre-pack”.

W czerwcu 2020 r. aby stworzyć „parasol ochronny” nad przedsiębiorcami w trudnej sytuacji finansowej weszły w życie przepisy wprowadzające UPR do polskiego porządku prawnego. Uproszczona restrukturyzacja stanowiła połączenie najlepszych rozwiązań przewidzianych w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych, aby umożliwić dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy zapewnieniu jednoczesnej ochrony przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów. Ważną cechą tego postępowania jest, że w przeważającej części ma charakter pozasądowy. Innymi słowy postępowanie jest otwierane automatycznie a każdy przedsiębiorca może zyskać ochronę przed wierzycielami na okres 4 miesięcy (bez zgody sądu, innej instytucji lub wierzycieli).

W pierwszej kolejności podmiot, który chce skorzystać z tej drogi restrukturyzacji jest zobowiązany do zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie realizował funkcję nadzorcy układu. Co istotne to sam przedsiębiorca wybiera doradcę, z którym chce współpracować. W zakres tej umowy wchodzi przede wszystkim przygotowanie propozycji układowych, przeprowadzenie zbierania głosów oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

Z perspektywy przedsiębiorców-dłużników zaletą uproszczonej restrukturyzacji jest przede wszystkim dalekosiężna i pełna ochrona przed egzekucją sądową ze strony zarówno wierzycieli niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych na jego majątku. W okresie od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (od 01 grudnia 2021 r.), aż do dnia jego zakończenia lub umorzenia dotychczasowe postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa, a nowe nie mogą być wszczęte przeciwko dłużnikowi. Innymi słowy, już sama publikacja obwieszczenia zapewnia ochronę przed komornikiem.

Dodatkowo, na czas trwania postępowania, obowiązuje zakaz wypowiadania, bez zezwolenia nadzorcy układu, kluczowych umów zawartych z dłużnikiem, w tym przede wszystkim: najmu, dzierżawy, leasingu czy kredytu itp.

Tym samym, przedsiębiorca, który popadł w trudną sytuację finansową przez co najmniej 4 miesiące zyskuje pełną ochronę przed wierzycielami jak też swoimi kontrahentami, którzy mogliby mu utrudnić lub uniemożliwić bieżącą działalność.

Kluczowym i zarazem końcowym etapem postępowania jest głosowanie nad układem – jedyna możliwość niejako wydłużenia postępowania i zyskania ochrony na dalszy czas – trwania układu. Jeżeli układ zostanie przegłosowany okres ochrony trwa, a przedsiębiorca w tarapatach zyskuje tak ważny czas na wdrożenie działań naprawczych i wyprowadzenie firmy z tarapatów.

UPR spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony przedsiębiorców. Tylko w tym roku skorzystało z niego ok. 1 400 przedsiębiorców. Pierwotnie instytucja ta zostały wprowadzona przez tzw. przepisy COVID-owe i miała obowiązywać jedynie do 30 czerwca 2021 r. Jednak następnie wydłużono ten czas do 30 listopada 2021 r. A już od 01 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na stałe. Od tego terminu wszystkie najważniejsze elementy ochrony przedstawione powyżej znajdą się w Postępowaniu o Zatwierdzeniu Układu, ujętym w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne.

Do nowej instytucji wprowadzono kilka modyfikacji. Od 1 grudnia 2021 r. ogłoszenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego nie będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w nowo utworzonym Krajowym Rejestrze Zadłużonych – portalu internetowym, który ma być jawny, powszechny i bezpłatny.

W odróżnieniu od UPR w ramach PZU dłużnik prowadzący postępowanie nie będzie miał zakazu spłaty długów, które by chciał objąć układem. Dzięki temu będzie mógł np. spłacić mniejszych wierzycieli aby łatwiej doprowadzić do przegłosowania układu co może pozwolić na kończenie większej liczby postępowań zatwierdzeniem układu.

W Punkcie Informacyjnym w poznańskim biurze PARP dyżuruje też ekspert i udziela konsultacji w sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością. Radca prawny pełni dyżur pod numerem telefonu 880-524-995 w każdy piątek w godzinach od 14:00 do 17.00.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP zainteresowani tematyką restrukturyzacji, upadłości oraz wsparcia dla firm w kryzysie zapraszamy na Konferencję organizowaną przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu: Wsparcie państwa dla firm w kryzysie - Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna. Program wydarzenia będzie poświęcony pomocy przedsiębiorstwom w przejściowych trudnościach oraz wsparciu ponownego podejmowania działalności gospodarczej. Eksperci i praktycy przedstawią rozwiązania prawne i instytucjonalne dla realnej pomocy przedsiębiorstwom w kryzysie i zapobieżenia przedwczesnej upadłości czy likwidacji. Wydarzenie odbędzie się 8 grudnia w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji UAM, a także online, odbędzie się transmisja na stronie www.parp.gov.pl/konferencjarestrukturyzacja

Partnerem merytorycznym konferencji jest Kancelaria prawna Filipiak Babicz, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Autor: Jakub Świerczyński
Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny
www.wgpr.pl

Materiał oryginalny: Element Dyrektywy Drugiej Szansy już od 01 grudnia 2021 r. jako Postępowanie o Zatwierdzenie Układu - Polska Times

Dodaj ogłoszenie