Aplikacja na smartfonie ułatwi rolnikom kontakt z ARiMR. Rozmowa z Tomaszem Nowakowskim, prezesem ARiMR w Warszawie

Materiał informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znana jest najbardziej z tego, że wypłaca głównie rolnikom, płatności obszarowe. Czy to prawda, iż ARiMR oprócz tego rozwija również technologie cyfrowe?

Rzeczywiście w ostatnich latach Agencja systematycznie inwestuje w technologie cyfrowe. Wstępem było uruchomienie w Lublinie specjalnego ośrodka tworzenia oprogramowania zatrudniającego specjalistów z branży IT. Kolejnym krokiem było stworzenie strategii Agencja 4.0, której celem jest wprowadzenie pełnej cyfryzacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Najpierw eWniosek+, eIRZ, w dalszej kolejności eLZP, system tzw. Agencyjny Prawnik – te programy już działają. W dalszej kolejności planujemy wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, kolejnych systemów do przyjmowania wniosków, tym razem w obszarze wniosków inwestycyjnych oraz będziemy wprowadzać uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję w obszarze teledetekcji czyli wykorzystanie w czasie rzeczywistym zobrazowań satelitarnych. Oczywiście to pierwsze kroki, o dalszych będziemy informować na bieżąco.

Czy te dwie branże, jakimi są rolnictwo oraz IT nie są zbyt odległymi dziedzinami, aby je łączyć?

Zauważamy, że rolnictwo rozwija się coraz bardziej, także korzystając z nowych technologii takich jak: systemy satelitarne, robotyka, czy chociażby rolnictwo precyzyjne. Agencja także musi się rozwijać w kierunku cyfryzacji, aby lepiej i sprawniej realizować swoje zadania. Dlatego mocno inwestujemy w ten obszar rozwijając Zespół IT, który podejmuje się kolejnych ciekawych zadań. Z naszych doświadczeń także wynika, że projekty realizowane siłami własnymi są lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. Tu małe przypomnienie, ARiMR wspiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich i pełni rolę akredytowanej agencji płatniczej. ARiMR to nie tylko centrala, ale też 16 Oddziałów Regionalnych i 314 Biur Powiatowych. Jesteśmy instytucją prowadzącą rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (System IRZ) oraz system identyfikacji działek rolnych (LPIS). Wspomnianymi przez pana płatnościami bezpośrednimi obejmuje ok. 1,4 mln rolników, kolejne 700 tys. otrzymuje z ARiMR dopłaty z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na terenach górskich i trudnych (ONW), a grupa ok.100 tys. rolników korzysta z tzw. dopłat rolnośrodowiskowych. Łączna wartość tych dopłat to 23,7 mld euro na lata 2014-2020. Do tego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020) wart 13,5 mld euro. Wszystkie te zadania muszą być zrealizowane szybko i sprawnie. Przy takiej skali działalności cyfryzacja jest jedyną słuszną odpowiedzią.

I bez zaawansowanych technologii cyfrowych byście tego nie zrobili?

Takie technologie są niezastąpione. Po wprowadzeniu systemu eLZP, który służył do przesyłania elektronicznych zleceń płatności z wszystkich jednostek w Polsce okazało się, że kampania wniosków obszarowych z roku 2019 została zrealizowana jeszcze szybciej niż poprzednia z 2018. Test aplikacji się powiódł, dzięki czemu mam nadzieję, że kampania bieżąca (2020) dzięki nowej aplikacji będzie wypłacona szybciej i sprawniej. Dodatkowo należy dodać, że realizacja projektów własnymi zespołami ma tę przewagę nad rozwiązaniami IT dostarczanymi przez firmy z zewnątrz, że pozwala omijać konieczność organizowania czasochłonnych przetargów przez ARIMR, a celem projektów jest spełnienie oczekiwań użytkowników końcowych, a nie osiągnięcie zysku.

Jakie są efekty pracy waszych programistów

Oprócz aplikacji eLZP, do użytku trafiła również aplikacja zwana Agencyjnym Prawnikiem, dzięki której będziemy zbierać wszystkie opinie z całego kraju w jednym miejscu. Poprzez takie rozwiązanie nie będziemy tworzyć po raz kolejny takich samych opinii prawnych w różnych częściach kraju i co najważniejsze będziemy starać się doprowadzić do jednolitego oceniania wniosków we wszystkich oddziałach Finalizujemy także prace nad aplikacją mobilną na smartfony, będącą platformą do wzajemnych kontaktów ARiMR i rolników. Celem tej aplikacji jest dwustronny kontakt z pracownikami bez konieczności udawania się do urzędu. Liczymy, że dzięki niej wygenerujemy oszczędności finansowe, czasowe oraz, że będziemy w stanie szybciej realizować procesy weryfikacji wniosków. Należy dodać, że korzystanie z aplikacji będzie dobrowolne.

Jakie materiały za pomocą tej nowej aplikacji rolnik będzie mógł przesłać do ARiMR?

Mogą to być wymagane przez Agencję fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw potrzebne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe. Zbędne staną się papierowe pisma, wezwania jak i odpowiedzi na nie lub osobiste stawienie się w urzędzie. Skróci się zatem czas obiegu korespondencji, ograniczone zostaną koszty papieru i przesyłek, zmniejszy się także liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych w gospodarstwach rolników przez pracowników Agencji. W konsekwencji zyska rolnik – korzystanie z mobilnej aplikacji przyspieszy ocenę jego wniosku i wydanie decyzji, a tym samym wypłatę pieniędzy.

Jak ta aplikacja ma działać w praktyce?

Rolnik otrzyma na smartfona informację od ARiMR o potrzebie np. wykonania zdjęcia działki. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do aplikacji - docelowo odbywać się to będzie za pomocą danych z eWnioskuPlus. Następnie wchodzi w przesłane mu przez pracownika ARiMR zadanie, w ramach którego został poproszony o wykonanie zdjęcia. W zadaniu znajdzie szczegółową instrukcję, co za pośrednictwem telefonu ma sfotografować, ile zdjęć zrobić, z jakiego miejsca na polu i w jakim kierunku ma wykonać fotografię, która będzie geotagowana, czyli zawierać dane o współrzędnych geograficznych. Na koniec zrobione przez siebie zdjęcia rolnik przesyła za pośrednictwem aplikacji do Agencji, gdzie następuje ocena poprawności ich wykonania.

Czy rolnikowi wystarczy do tego smartfon?

Aby móc korzystać z aplikacji mobilnej potrzebny będzie smartfon działający w systemie Android i iOS. Zanim jednak aplikacja zostanie udostępniona rolnikom, jej możliwości zostaną sprawdzone w pilotażowych testach na terenie kilku województw. Będą to województwa: podkarpackie, małopolskie i lubelskie.

Chciałbym podkreślić, że aplikacja mobilna na smartfony dla rolników – obok aplikacji eWniosekPlus, portalu IRZplus, czy Modułu eLZP – to kolejny projekt, który jest efektem realizowanej przez ARiMR strategii Agencja 4.0. – O słuszności wyboru tej drogi może świadczyć fakt, że szczególnie w sytuacji kryzysowej, a z taką po wybuchu pandemii mieliśmy do czynienia w Polsce i na świecie, technologie cyfrowe stają się jak nigdy przedtem istotne w działalności urzędów i instytucji państwowych, umożliwiając im w trudnych warunkach realizację powierzonych zadań – podsumowuje Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy wasi informatycy uczestniczyli w tworzeniu aplikacji eWniosekPlus służącą do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW?

Tak. Agencja uruchomiła ją w 2018 r. Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom wstępnie wypełniony, na podstawie danych z roku poprzedniego, wniosek o przyznanie płatności wraz z wyrysowanymi działkami rolnymi, co w znacznym stopniu ułatwia rolnikom corocznie ich składanie. Aplikacja ta informuje także rolników o występujących brakach i błędach kontroli krzyżowych. Składanie przez rolników wniosków o przyznanie płatności przez internet przyczyniło się do sprawniejszej obsługi wniosków, czego dowodem jest liczba rolników dla których wypłacane są zaliczki każdego roku.

Agencja w ostatnim czasie uruchomiła również portal IRZplus

Dzięki niemu rolnicy mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących posiadanych przez siebie zwierząt gospodarskich.

Portal IRZ umożliwia:

· wgląd do danych siedziby stada,
· przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
· zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
· przegląd zgłoszonych zdarzeń,
· składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
· zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
· sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

Jakie korzyści daje korzystanie z Portalu?

Dwojakie. Z jednej strony, jest on miejscem gromadzenia informacji o hodowanych krowach, kozach, świniach czy owcach. Z drugiej, jest to platforma, dzięki której w łatwy sposób można zgłaszać zwierzęta do rejestru, informować ARiMR o ich przemieszczeniach, wnioskować o numery kolczyków i paszporty, a także ich duplikaty. A to wszystko bez konieczności wizyty w Biurach Powiatowych lub wysyłania dokumentów pocztą.

Korzystając z Portalu IRZplus, można skorzystać z szeregu możliwości pomagających w wywiązywaniu się z obowiązków narzucanych przez przepisy o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Można m.in. zarejestrować siedzibę stada, wyszukać jej stan na wybrany dzień, poprawić dokument zgłoszenia cofniętego z Agencji czy złożyć korektę zgłoszenia zaproponowanego przez ARiMR. Dodatkowo możliwa jest akceptacja kolejnych propozycji zgłoszeń sprzedaży zwierząt do rzeźni lub padnięcia zwierzęcia, jeśli inne podmioty złożą zgłoszenia za pośrednictwem IRZplus. Uprawnienia do aplikacji można również nadać pracownikowi właściciela stada, dzięki czemu będzie mógł składać zgłoszenia, drukować listę zwierząt, zdarzeń, ale też dokumenty składane w Portalu. Dane będzie też mógł zapisywać na swoim komputerze.

Jak skorzystać z Portalu IRZplus?

Dostęp można uzyskać z wykorzystaniem loginu oraz hasła do e-WniosekPlus. Należy otworzyć stronę internetową Portalu IRZplus, wpisując w przeglądarkę internetową na swoim komputerze adres irz.arimr.gov.pl, lub wejść w zakładkę IRZ na stronie agencyjnej ARiMR www.arimr.gov.pl i nacisnąć niebieskie kafle Portalu IRZplus. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu informacji dotyczących przechowywania danych osobowych RODO oraz informacji o wykorzystywaniu cookies, w oknie logowania pojawią się ważne informacje, które również należy przeczytać. W oknie logowania trzeba wpisać login i hasło dostępu do e-WniosekPlus i odpowiedzieć „Tak” na pojawiające się pytanie o rozszerzenie uprawnień do Portalu IRZplus. Po zalogowaniu można szybko i wygodnie składać dokumenty IRZ przez internet. Na stronie ARiMR w zakładce IRZ zamieszczona jest instrukcja użytkownika Portalu IRZplus– można tam zajrzeć w przypadku, gdy pojawią się wątpliwości. W razie pytań można je nadsyłać drogą mailową na adres [email protected]

Jak wyglądają plany na przyszłość?

Jednym z najważniejszych obszarów dla mnie to obszar cyfryzacji. Dlatego też będę dążył do tej, aby wprowadzić nowe technologie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nieuniknionym jest także zintegrowanie systemów oraz wyjście z nimi maksymalnie na zewnątrz poprzez np. węzeł krajowy. Będziemy także dążyć do przejmowania kolejnych systemów informatycznych od wykonawców zewnętrznych co z pewnością przyczyni się do oszczędności oraz sprawnej realizacji naszych zadań. Pracy w tych obszarach jest jeszcze wiele, jednak kolejne kroki będą podejmowane i wierzę że wizerunek ARiMR będzie się zmieniał – na bardziej cyfrowy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez POR ARiMR przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz samorządami.

Wypowiedź Prezesa ARiMR Tomasza Nowakowskiego czas: 23:11 minuta do 25:17

https://rzeszow.tvp.pl/26165135/wprowadzamy-zmiany

Materiał oryginalny: Aplikacja na smartfonie ułatwi rolnikom kontakt z ARiMR. Rozmowa z Tomaszem Nowakowskim, prezesem ARiMR w Warszawie - Polska Times

Dodaj ogłoszenie